انتظارات ورزشکاران نخبه از روانشناسی ورزش و موانع ورود روانشناسان ورزشیبه تیم های ورزشی در ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف تحقیق: هدف از مطالعه حاضر بررسی انتظارات ورزشکاران از روانشناسی ورزش و همچنین بررسی موانع پیش روی روانشناسان برای ورود به تیم های ورزشی بود. روش تحقیق: بدین منظور 365 نفر از ورزشکاران نخبه حاضر در تیم های ملی و لیگ برتر چهار رشته ورزشی چک لیست انتظارات و پرسش نامه موانع را تکمیل کردند. از آزمون های توصیفی جهت گزارش متغیرهای انتظارات و موانع استفاده شد. ارتباط χP انتظارات با متغیرهای کیفی از آزمون 2 P و برای آزمون ارتباط بین موانع و متغیرهای زمینه ای کیفی از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. 33/ 72 درصد از ورزشکاران، مشاوره خصوصی را برای ملاقات با روانشناس ورزشی انتخاب کرده اند. همچنین 5 / یافته ها: نتایج نشان می دهد 2 58 درصد بود. / درصد تمایل جدی داشتند در مورد نگرانی های شخصی خود با روانشناس مشورت کنند و این مساله برای عملکرد ورزشی 9 بعلاوه مهمترین موانع ورود روانشناسان به تیم های ورزشی، به ترتیب کمبود دانش و تجربه ورزشی روانشناس، کمبود آگاهی ورزشکاران از روانشناسی و عدم شفافیت در خدمات روانشناسی ورزشی بود. نتیجه گیری: مطالعه اخیر نشان داد ورزشکاران نخبه به مشاوره خصوص ی اعتماد بیشتری دارند و کمبود اطلاعات کافی در ورزشکاران و روانشناسان را مهمترین موانع توسعه روانشناسی در ورزش ایران می دارد

کلیدواژه‌ها