ارتباط جو انگیزشی ادراک شده و عملکرد ورزشکاران نخبه و غیر نخبهدر آزمون های زمان واکنش، پیش بینی و هماهنگی دو دستی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف تحقیق: برخی عوامل روانی از جمله انگیزش و مهارت های شناختی وجود دارند که در سطوح مختلف رقابت، تاثیر قابل توجه ی بر عملکرد ورزشکاران می گذارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین جو انگیزشی ادراک شده و عملکرد ورزشکاران نخبه و غی ر نخبه در آزمون های زمان واکنش، پیش بینی و هماهنگی دو دستی بود. روش تحقیق: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. بدین منظور 44 24 ) دو سطح نخبه و غیر نخبه از بین ورزش های تیمی وانفرادی به طور تصادفی انتخاب شدند. در ± ورزشکار دانشگاهی (با میانگین سن 7 دستگاه زمان و اک نش چند انتخا بی، دستگاه ،(PMCSQ- این تحقیق از نسخه دوم پرسش نامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش ( 2 پیش بینی باسین و دستگاه هماهنگی دو دستی استفاده شد. جهت گزارش امتیازات ورزشکاران در متغیره ای تحقی ق از روش ه ای آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط جو انگیزشی ادراک شده با مهارت ه ای ادراک ی- حرکت ی از آزمون همبستگ ی پیرسون استفاده شد و دقت هماهنگ ی (p=0/ پیش بینی ( 030 ،(p=0/ یافته ها: نتایج نشان داد که بین جو تکلیف- محور با زمان واک نش ( 021 .(P≤0/05) ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که ورزشکاران نخبه ازجو انگیزشی تکلیف محور بالاتری (p=0/047) برخوردارند. بحث و نتیجه گیری : با توجه به یافته های این پژوهش و تحقیقات مشابه، عملکرد ورزشکاران به طور آش کاری تحت تأ ثیر ویژگی های روانی قرار می گیرد. پیشنهاد می شود که در محیط های آموزشی فضای انگیزشی تکلیف – محور ایجاد شود تا به افز ایش انگیزش فراگیرندگان کمک کند. چنین شرایطی می تواند موجب بهبود پردازش اطلاعات و هماهنگی ساختارهای عصبی عضلانی شود.

کلیدواژه‌ها