دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1395 
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه جهت‌گیری هدف ورزشی

صفحه 85-95

زاهده رحمانیان؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مهدی سهرابی