ارتباط هوش هیجانی، موفقیت ورزشی و سوماتوتایپ و مقایسه آن در بازیکنان نخبه با بازیکنان تیم ملی جوانان کبدی ایران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

2 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

زمینه و هدف: ویژگی‌های روانشناختی و پیکری موجب ارتقای کیفیت اجرای ورزشکاران و برتری آن‌ها در رقابت‌ها شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی، موفقیت ورزشی و سوماتوتایپ بازیکنان نخبه تیم ملی کبدی ایران بود.روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق را 28 بازیکنی دعوت شده به اردوی تیم ملی کبدی ایران تشکیل می‌دهند. برای اندازه‌گیری هوش هیجانی در ورزش از پرسشنامه لان و همکاران و برای موفقیت ورزشی از پرسشنامه موفقیت در ورزش واعظ موسوی و همکاران و برای اندازه‌گیری سوماتوتایپ از معیارهای انجمن ایساک استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از روش‌های آماری میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین برخی خرده مقیاس‌های هوش هیجانی و موفقیت ورزشی همبستگی مثبت وجود دارد (p <0/05). اما بین هیچ‌یک از خرده مقیاس‌های هوش هیجانی و موفقیت ورزشی با سوماتوتایپ همبستگی معناداری مشاهده نشد. همچنین تفاوت معنادار  در دو خرده مقیاس اجرای روان و حساسیت به خطا بین بازیکنانی تیم ملی و سایر ورزشکاران نخبه کبدی وجود داشت.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد هوش هیجانی بتواند تبیین کننده‌ای برای انگیزه و موفقیت ورزشی باشد و عملکرد ورزشی را ارتقا دهد. همچنین در شرایطی که سوماتوتایپ افراد بسیار نزدیک به هم ‌باشد عاملی برای انتخاب فرد و یا موفقیت در بین گروه نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Emotional Intelligent, Sport Success and somatotype and comparison in elite players with Iranian kabaddi players youth national team

نویسندگان [English]

 • Maghsoud Nabilpour 1
 • Alireza Aghababa 2
 • Leila Soltani 3
1 Tabriz Technical and Vocational University
2 Assistant Professor of Physical Education Research Institute
3 Master of Sports Management, Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Psychological characteristics and somatic promotes the quality of and athletic performance the performance and their higher is in competitions.
Objective: This research investigates the relationship emotional intelligence Sport Success and somatotype Iranian elite kabaddi player's national team.
Methodology: The research statistical population consisted of 28 players invited to Iranian kabaddi national team camp. The instruments used in this research Emotional intelligence questionnaire Lan et al and Sport Success questionnaire sporting success Vaez Mousavi and et al and to measure the somatotype was used of Isaac the Society Criteria. Analysis of the data this research of statistical methods mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and independent t test were used.
Results: The result showed there is positive correlation between some subscales of emotional intelligence and sport success (p<0.05) Conclusion:: It seems that emotional intelligence as an effective factor in sport success can promotoe sport performance. In addition, when the somatotype is relatively similar in different individulas, it could not be regarded as an effective factor for selecting the player and/or success in a group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Intelligence
 • Sport Success
 • somatotype
 • kabaddi players
 1. Uncategorized References
 2. Maleki B, Mohamadzade H, Ghavami A. The impact of emotional intelligence training, aggression, stress and psychological well-being Elite athletes. Journal of motor behavior. 2012;11:177-90.
 3. Lowther J, Lane A. Relationships between mood, cohesion and satisfaction with performance among soccer players. Athletic Insight. 2002;4(3):57-69.
 4. Lane A. Emotional intelligence research, positive thinking for sport. Tuning up performance–music and video as ergogenic aids Peak Performance. 2006(228):5-7.
 5. Chan JT, Mallett CJ. The value of emotional intelligence for high performance coaching. International Journal of Sports Science & Coaching. 2011;6(3):315-28.
 6. Crabbe R,. Emotions in sports 2007.
 7. Kaur H, Singh V, Singh P. Emotional intelligence: Significance of psychology and Spirituality. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology. 2012;9(2):32-6.
 8. Martin GL, Vause T, Schwartzman L. Experimental Studies of Psychological Interventions With Athletes in Competitions Why So Few? Behavior modification. 2005;29(4):616-41.
 9. Zuskova K, Stejskal T. Intelligence in sport. Journal of applied sport psychology. 2003;20:S63.
 10. Goleman D. An EI-based theory of performance. The emotionally intelligent workplace: How to select for, measure, and improve emotional intelligence in individuals, groups, and organizations. 2001;1:27-44.
 11. Crombie D, Lombard C, Noakes T. Emotional intelligence scores predict team sports performance in a national cricket competition. International Journal of Sports Science & Coaching. 2009;4(2):209-24.
 12. Perlini AH, Halverson TR. Emotional intelligence in the National Hockey League. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement. 2006;38(2):109.
 13. Zizzi S, Deaner H, Hirschhorn D. The relationship between emotional intelligence and performance among college basketball players. Journal of applied sport Psychology. 2003;15(3):262-9.
 14. Neil R, Hanton S, Mellalieu SD, Fletcher D. Competition stress and emotions in sport performers: The role of further appraisals. Psychology of sport and exercise. 2011;12(4):460-70.
 15. Nicholls AR, Polman RC, Levy AR. A path analysis of stress appraisals, emotions, coping, and performance satisfaction among athletes. Psychology of sport and exercise. 2012;13(3):263-70.
 16. Lane AM, Devonport TJ, Soos I, Karsai I, Leibinger E, Hamar P. Emotional intelligence and emotions associated with optimal and dysfunctional athletic performance. Journal of sports science & medicine. 2010;9(3):388.
 17. Lu FJ, Li GS-F, Hsu EY-W, Williams L. Relationship between athletes' emotional intelligence and precompetitive anxiety. Perceptual and motor skills. 2010;110(1):323-38.
 18. Csikszentmihalyi M, Jackson SA. Flow in sports: The keys to optimal experiences and performances. Champaign, IL: Human Kinetics. 1999.
 19. Ackland TR, Elliott B, Bloomfield J. Applied anatomy and biomechanics in sport: Human Kinetics; 2009.
 20. Bloomfield J, Ackland T, Elliot B. Applied Biomechanics and Anatomy in Sport. Melbourne: Blackwell Scientific Publications; 1994.
 21. Sterkowicz-Przybycień K. Body composition and somatotype of the top of Polish male karate contestants. Biology of Sport. 2010;27(3):195.
 22. Eydi H, Abbasi H, Chenari AB, Fadaei M, Feghhi AE. Confirmatory Factor Analysis of Emotional Intelligence Questionnaire in Sport. Applied research of sport management. 2013;2(5):139-50.
 23. Mousavi A, VaezMousavi M. Introducing the Sport Success Scale (SSS). Motor Behavior. 2015;7(19):123-42.
 24. Sousa C, Torregrosa M, Viladrich C, Villamarin F, Cruz J. The commitment of young soccer players. Psicothema. 2007;19(2):256-62.
 25. Prasad E. Rao. (2002). Complete Handbook of Kabaddi Vizianagaram: Jagadamba publications.
 26. Csikszentmihalyi M. Beyond boredom and anxiety: Jossey-Bass; 2000.
 27. Jackson SA, Thomas PR, Marsh HW, Smethurst CJ. Relationships between flow, self-concept, psychological skills, and performance. Journal of applied sport psychology. 2001;13(2):129-53.
 28. Magill RA, Anderson D. Motor learning and control: Concepts and applications: McGraw-Hill New York; 2007.
 29. Beek PJ, Lewbel A. The science of juggling. Scientific American. 1995;273(5):92-7.