پیش بینی موفقیت ورزشی در ورزشهای برخوردی و غیر برخوردی بر اساس سبکهای مقابله با استرس ورزشی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

2 دکتری رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف تحقیق: هدف این پژوهش، بررسی موفقیت ورزشی در ورزشهای برخوردی و غیربرخوردی با توجه به سبکهای مقابله با استرسورزشی بود. روشتحقیق: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، ورزشکاران رشتههای مختلف برخوردی و غیربرخوردی در سطوح رقابتی دانشجویی و کشوری بودند. 181 ورزشکار ( 81 برخوردی، 100 غیر برخوردی) در رشته های مختلف ورزشی بهصورت داوطلب پرسشنامه سبک های مقابله با استرس ورزشی و موفقیت ورزشی را تکمیل کنند. برای تحلیل داده ها، از امار توصیفی،نسخه 16 استفاده شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های مقابله .spss ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون در نرم افزارروی آوری و اجتنابی ورزشکاران با موفقیت ورزشی، در هر دو دسته ورزش های برخوردی و غیربرخوردی، به ترتیب همبستگی منفی ومثبت معنادار وجود دارد. سبک مقابله روی آوری در هر دو دسته ورزش های برخوردی و غیربرخوردی موفقیت ورزشی را پیش بینی کرد،اما سبک مقابله اجتنابی فقط در ورزش های غیربرخوردی توانست موفقیت ورزشکاران را پیش بینی کند. نتیجهگیری: بر اساس این یافتهها، می توان نتیجه گرفت که سبک های مقابله روی آوری و اجتنابی ورزشکاران موفقیت ورزشی آنان را در ورزش های برخوردی وغیربرخوردی به صورت متفاوت پیش بینی می کند: در ورزش های برخوردی سبک مقابله روی آوری احتمال موفقیت ورزشی را کاهشمی دهد در حالی که در ورزش های غیربرخوردی سبک مقابله اجتنابی احتمال موفقیت ورزشی را افزایشمی دهد.

عنوان مقاله [English]

Predicting sport achievement in contact and noncontact sports in terms of sport stress coping styles

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Besharat 1
  • Mohammad hossein Ghahramani 2
1 Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran
2 Ph.D. in Motor Behavior, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to investigate sport achievement in contact and non-contact sports with regards to sport stress coping styles in a sample of Iranian athletes. Mehtods: Method of this descriptive study was correlational and the statistical society included all contact and non-contact athletes in student and national competitive levels. 181 volunteer athletes (81 atheletes of contact sports, 100 atheletes of noncontact sports) in different fields of sport participated in this study. All participants were asked to complete Sport Coping Styles Scale (SCSS) and Sport Achievement Scale (SAS). Analysis of the data was done using correlation coefficient and analysis of regression in SPSS 16. Results: Approach and avoidant coping styles had negative and positive association with sport achievement in both contact and non-contact sports, respectively. Sport achievement was predicted by approach coping style in both contact and non-contact sports. In non-contact sports, however, sport achievement was predicted only by avoidant coping style. Conclusion: On the basis of the results, it can be concluded that sport achievement can be predicted by approach and avoidant coping styles in different ways; in contact sports, the probaility of sport achievement would be reduced by approach coping style, while in non-contact sports, the probability of sport achievement would be increased by avoidant coping style

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport stress
  • coping
  • sport achievement
  • non
  • contact sport