ارائه مدل اثر مهارتهای روانی بر ویژگی های شخصیتی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش ارائه­ مدل اثر مهارتهای روانی بر ویژگی های شخصیتی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران سازمانهای ورزشی استان اصفهان با حجم جامعه آماری ۴۵۰ نفر بود. بر اساس فرمول کوهن(2000) حجم نمونه207 نفر در نظر گرفته که به صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های تفکر استراتژیک لیدکا(1998) و ویژگیهای شخصیتی کری و کاستا (1996) و پرسشنامه مهارتهای روانی محقق ساخته بود که روایی صوری، محتوایی تائید شده و با پایایی (91/0, 87/0, 85/0=α)استفاده شد. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی، استنباطی در نظر گرفته شد. بر اساس یافته ها ضمن برازش مناسب مدل، مهارتهای روانی بر ویژگی های شخصیتی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی تاثیر دارد و مولفه های ویژگیهای شخصیتی شامل برون گرایی، وظیفه شناسی، تطابق پذیری و گشودگی نسبت به پذیرش اجتماعی بر تفکر استراتژیک مدیران ورزشی موثر می باشد (055/0 =,RMSEA90/0=,GFI90/0 =AGFI). به طور کلی می توان عنوان نمود با توجه به الگو ها و نظریه های مختلف بخشی از تفکر استراتژیک مدیران ورزشی به ویژگی های شخصیتی و مهارتهای روانی آنها مربوط می شود، لذا این ویژگیها باید در بین مدیران شناسایی و تقویت گردد،تا بتوانند سازمان ها را به سمت اثربخشی حداکثری هدایت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model psychological effect on personality traits and strategic thinking skills of Sport Mangers

نویسنده [English]

 • Rasoul Nazari
Islamic Azad University, Isfahan Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was the role of Model psychological effect on personality traits and strategic thinking skills of Sport Mangers. The research was descriptive and correlation method. The population of the entire management of the Isfahan's province sports organizations with the population of 450 people. On the basis of Kuhen's (2000) sample of 207 persons who were selected randomly from the population. for collect information from Instrument strategic thinking Liedtka (1998) and personality traits Caerry and Costa (1996) was designed and mental ability test validity, content certified and reliability (0.91, 0.87, 0.85 = α )used. For analyze the data, descriptive statistics, inferential statistics were considered. Based on the findings fit the model, mental skills and strategic thinking on personality traits affect athletic directors And components of personality traits, including extraversion, conscientiousness, adaptability and openness to social acceptance is effective athletic directors on strategic thinking (055/0 =, RMSEA90 / 0 =, GFI90 / 0 = AGFI).In general it can be stated with regard to the different models and theories of strategic thinking athletic directors on the character and mental skills are concerned, Therefore, these properties should be strengthened between Identity Manager and, to the maximum effectiveness of organizations to conduct.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental Skills
 • Personality Characteristics
 • Sport Managers
 • Strategic Thinking
 1. ساسانی مقدم ش. بحرالعلوم ح. (1390). ارتباط هوش هیجانی و مهارتهای روانی دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه صنعتی شاهرود. فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.شماره 17.ص: 29- 28.
 2. شهامت نژاد، مینا. منوریان، عباس. آقا زاده، هشم(1391). سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران. مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دوره 4 . پیاپی 12. ص 129-142.
 3. رحمان سرشت، حسین، کفچه، پرویز(1387). مدل سازمانی برای تفکر راهبردی“، مجله پیام مدیریت، شماره ۲۸، پاییز ۱۳۸۷، صفحات ۴۷ تا ۷۷.
 4. مشبکی، اصغر، خزاعی، آناهیتا. (1387). طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمانهای ایرانی، نشریه مدیریت بازرگانی، پاییز و زمستان، صص 105-118.
 5. نظری رسول. دادخواه ایرج. یکتایار مظفر.(1392). نقش مهارتهای ارتباطی در انتخاب الگوی مدیریتی مدیران رسانه‌های ورزشی استان اصفهان. مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی. 2: 12ص-7.
 6. نظری رسول. قاسمی حمید. سهرابی زهرا. (1394). بررسی رابطه‌ی بین مهارتهای ارتباطی، الگوهای مدیریتی فرهنگ‌سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمانهای ورزشی: مدل معادلات ساختاری. پژوهش‌نامه‌ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.شماره: 21.ص: 102-93.
 7. نظری، رسول. احسانی، محمد. حمیدی، مهرزاد. سالاری، محسن.(1393). تدوین و معرفی منظرهای راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان اصفهان از طریق مدل دیوید. مجله مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.6(1).157-172.
 8. یزدانی، بهرنگ. پور صادق، ناصر. (1390). تاثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت های کوچک و متوسط مطالعات مدیریت راهبردی شماره 7. ص 143-159
 9. Abraham, S. (2005). "Strategic Thinking, Strategy & Leadership". vol. 33 Iss: 5 pp. 5 – 12.
 10. Ashtio. M. C. Leak. (2001). "A theoretical basis for the major dimensions of personality". European Journal of personality. 73. 1321-1351.
 11. Benito, J.M. Ostolaza. J. A. Sanchis- Lopisis. (2014). "Training strategic thinking: Experiment of evidence". Journal of Business Research 67-78.
 12. Birrer, D., & Morgan, G. (2010). Psychological skills training as a way to enhance an athlete’s performance in high-intensity sports. Scand J Med Sci Sports, 20, 78–87.
 13. Erdhiem J, Wang M, Zickar MJ.(2006). "Linking the big five personality constructs to organizational commitment". Journal of Personality and Individual Differences. 41(5): 959 - 970.
 14. Gabriel, gheovghe . Alina, lonela. (2015). Research on the management of sport. social and beharioal scienes. Mumber 140 . p: 670
 15. Golmahammadi, Emad. Mohammadi, Neshat. Boromandan, Zahra. (2014). "Commands and strategic thinking learning model". Journal of Strategic Studies. No. 14, pp. 93-114.
 16. Janbozorgi, MA (2014). "Evaluation of strategic thinking among managers Tehran University of Medical Sciences and Health Services". Health management. No. 12, pp. 73-74.
 17. Kaplan S, Beinhocker E (2003). "The real value of strategic planning". Mit Sloan Manag Rev 44[2]: 711-91.
 18. Kaplan, Robert S. Norton (2008). "Strategy-focused organization". Fourth Printing, Publishing Industrial Management Institute, pp. 19-40.
 19. Keramati Moghadam, M., Noredini, M., & Hojaji, S. N. (2015). The comparison of amateur male and female chess players’ mental skills in Iran. Journal of Novel Applied Sciences, 4(5), 550-554.
 20. Khanifar Hussein, Mogeimi, Mohammed, Handaghei Golamreza. Taheri, Fatimah. (2010). "Managers Personality Knowing Requisite organizational behavior management". Journal of Health Administration. 12 (27). Pp. 49-56.
 21. Liedtka, J.M., (1998). " Strategic thinking: can it be taught?" . Long Range Planning 31, 120-129.
 22. Mccrae, R.R. Costa, P.T. (1996). "Toward a new generation of personality theories: Theoretical contexts for the five- factor model". In J.S. Wiggins (Ed.), the five- factor model of personality, theoretical perspectives (pp. 51-87). New York: Guilford press.
 23. Nazari, Rasool. Salari, Mohsen. (2011). "Sport for All is First Goals for Development of Strategic Sport Planning".22 TAFISA world congress sport for all: Building Bridges. Turkiye. Antalya, P141
 24. Pisapia. Johan.(2009). "A comparison of the use of strategic thinking skill of a spring school leaders in Hong Kong". Malaysia shanghai and the United state. Vol 2, No2pp: 46-58.