تاثیر بازی در آب کودکان دارای اختلال اوتیسم بر استرس مادران آنها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

< p>اختلال اوتیسم یکی از بیماری‌های گروه اختلالات فراگیر رشد بوده که باعث استرس در والدین به خصوص مادران می‌شود. شرکت در مداخلات فعالیت­های آبی این کودکان موجب بهبود رفتارهای منفی در آنها و در پی آن، کاهش استرس مادران درباره شرایط کودکشان می‌شود. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته بازی در آب کودکان اوتیستیک بر استرس مادران آنها بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شد که به این منظور 26 مادر دارای دختر اوتیستیک 6-12 ساله به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و پس از همتاسازی براساس نمرات کسب شده در آزمون­های وکسلر و گارز کودک به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند که گروه تجربی مدت هشت هفته بازی‌های منتخب آبی را انجام دادند. گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. برای تمامی افراد شرکت­کننده قبل و بعد از دوره تمرینی، پرسشنامه استرس و تنیدگی والدین (PSI) مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس مرکب دو در دو با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد ارائه این مداخلات برکودکان مبتلا به اوتیسم نتوانسته تاثیر معناداری بر میزان استرس مادرانشان داشته باشد (p>0/05). از دلایل احتمالی یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند قرارگیری کودکان شرکت کننده در بالای طیف اوتیسم و به تبع آن شدت بیشتر مشکلات روانی مادران آنها باشد. بنابراین احتمالا زمان طولانی‌تری برای اثربخشی مداخله انجام شده لازم بوده است که پیشنهاد می‌شود این نکته در تحقیقات آتی مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of playing in water of Autistic children on their mothers’ stress

نویسندگان [English]

 • Niloofarosadat Hashemi 1
 • Elham Azimzadeh 2
 • Abdollah Ghasemi 3
1 Azad University of Islamshahr Branch
2 Shahid Beheshti University
3 Azad University of Islamshahr Branch
چکیده [English]

< p >Autism is a developmental disorder that can cause parents’ stress, especially for the mothers. Participating of mothers in aquatic interventions can reduce their stress. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of 8 weeks of playing children with the Autism disorder in water on stress of their mothers. For this purpose, 26 mothers with Autistic girls (6-12 years old) have been selected and according to the children’s scores in Wechsler and GARS tests were assigned in two groups. Children of the experimental group participated in a program of playing in water for eight weeks. Children of the control group received no intervention. All participants completed (Parenting Stress Index) before and after the intervention. For data analysis, we used two independent sample t-test and ANOVA with repeated measures. The results showed that participation of children with Autism disorder in the intervention did not have a significant effect on the stress of their mothers (p> 0/05). These findings suggest that perhaps a longer time is required for effectiveness of the intervention. So it should be considered in future research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism
 • playing in water – mothers- stress
 1. Altenbach-Brennan, A. (2010). TEACHING AQUATIC SKILLS FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS (Doctoral dissertation, Southern Illinois University Carbondale).paper.7
 2. Auraren M, Nieminent, Majuris, Peltonenl. Analysis of autism gene loci on chromosome 6q, 7q, 15q, 16q, 17q, 19q and 22q. Human Molecular Genetics. 2000;5(3):320-322.
 3. Bates, A., & Hanson, N. (1996). Aquatic exercise therapy. Saunders.
 4. CHIMEH, NARGES, HAMID REZA POURETEMAD, and R. Khoramabadi. "Need assessment of mothers with autistic children." (2007): 697-707.
 5. Coolican J., Smith I.M., Bryson S.E. (2010). Brief parent training in pivotal response treatment for preschoolers with autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51.
 6. Gupta, A., & Singhal, N. (2005). Psychosocial support for families of children with autism. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal, 16(2), 62-83.
 7. Huettig, C., & Darden-Melton, B. (2004). Acquisition of aquatic skills by children with autism. PALAESTRA-MACOMB ILLINOIS-, 20(2), 20-25.
 8. McConachie, H., & Diggle, D. (2007). Parent implemented early intervention for young Children with autism spectrum disorder: A systematic review. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13(1), 120–129.
 9. Minjarez M.B., Williams S.E., Mercier E.M., Hardan A.Y. (2010). Pivotal Response Group Treatment Program for Parents of Children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 92-101.
 10. Osborne, L. A., & Reed, P. (2010). Stress and self-perceived parenting behaviors of parents of children with autistic spectrum conditions. Research in Autism Spectrum Disorders, 4(3), 405–414.
 11. Pan, C. Y. (2010). Effects of water exercise swimming program on aquatic skills and social behaviors in children with autism spectrum disorders. Autism, 14(1), 9-28.
 12. Reynolds, A. (2004). Reaserch on early childhood interventions in the confirmatory Mode . Children and Youth Service Review, 26(1), 15-38.
 13. Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2003). Kaplan & Sadock''''s Synopsis of Psychiatry: Behavioral. Psychiatry, 11, 78.
 14. Shu, B. C., Lung, F. W., & Chang, Y. Y. (2000). The mental health in mothers with autistic children: a case-control study in southern Taiwan. The Kaohsiung journal of medical sciences, 16(6), 308-314.
 15. Sofronoff, K., & Farbotko, M. (2002). The effectiveness of parent management trainingto increase self-efficacy in parents of children with Asperger syndrome. Autism, 6(3), 271–286.
 16. Sowa, M., & Meulenbroek, R. (2012). Effects of physical exercise on autism spectrum disorders: a meta-analysis. Research in Autism Spectrum Disorders,6(1), 46-57.
 17. Staples, K. L., & Reid, G. (2010). Fundamental movement skills and autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 40(2), 209-217.