نویسنده = علی حیرانی
طراحی مدل انعطاف پذیری شناختی از طریق مشارکت ورزشی

دوره 1401، شماره 2، آبان 1401

10.29252/mbsp.2021.210328.0

سحر محمودی؛ جواد کریمی؛ علی حیرانی


تاثیر برنامه ادراکی-حرکتی منتخب بر بهره ادراکی-بینایی در کودکان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 0-0

ایوب صباغی؛ علی حیرانی؛ بهرام یوسفی


اثرات خود گفتاری آموزشی و هدف گزینی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس بلند بدمینتون

دوره 5، شماره 2، فروردین 1394

ابراهیم نوروزی سید حسنی؛ علی حیرانی؛ شهاب بهرامی