تاثیر برنامه ادراکی-حرکتی منتخب بر بهره ادراکی-بینایی در کودکان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره برنامه ادراکی-حرکتی منتخب بر بهره ادراکی - بینایی کودکان پسر 5 تا 8 ساله شهرستان روانسر بود. روش‌ تحقیق: 92 دانش آموز با میانگین سنی4/1± 2/6 به روش خوشه ای-تصادفی انتخاب و در دو گروه تجربی وکنترل قرار گرفتند. از آزمودنی‌های هر دو گروه با استفاده از آزمون ادراک بینایی فراستیگ که پنج مولفه هماهنگی چشم و دست، ادراک تمیز طرح از زمینه، ادراک ثبات شکل، ادراک وضعیت در فضا و ادراک روابط فضایی را می‌سنجد، پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هرجلسه به مدت 45 دقیقه یک دوره فعالیت‌های ادراکی-حرکتی را که منتج از نظریه ادراکی-حرکتی کفارت بود، گذراندند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری در سطح (05/0>P) تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تحلیل اثر گروه، اثر زمان و اثر تعاملی زمان در گروه را از لحاظ آماری معنادار نشان داد. نتیجه‌گیری: در کل الگوی نتایج حاضر پیشنهاد می‌کند که برنامه‌های ادراکی-حرکتی منتج از نظریه ادراکی-حرکتی کفارت سبب بهبود بهره ادراکی-بینایی در کودکان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. Gibson, E.J, Schmuckler, MA.(1989).Going somewhere:an ecological and experimental approach to development of mobility. Ecological psychology, (1):3-25.
 3. Gallahue, D.L., and Ozmun, J. C. (2006).Understanding motor development: infants, children, adolescents and Adults. 6th edition. Boston, UDS. McGraw – Hill. pp:36-38.
 4. Vrreijken, B. Thelen, E. (1997).Training infant treadmill stepping: the role of individual pattern stability. Dev Psychobiol,(30):89-102.
 5. فارسی، علیرضا؛ عبدلی، بهروز؛کاویانی، مریم؛ کاویانی، اکرم (1389)، تأثیر تجربه ادراکی – حرکتی بر بهرة رشد حرکتی حرکات درشت و ظریف نوزادان 5 تا 8 ماهه، نشریه رشد و یادگیری حرکتی،(5):71-84.
 6. Fox Sharon, E. Levitt pat, Nelson Charles, A. (2010). How the timing and quality of early experiences influence the development of Brain architecture.Child development, (81):28-40.
 7. Fox, Nathan. A, Rutter Michael (2010). Introduction to the special section on the effects of early experiences on development. Child development, (81):23-27.
 8. سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله (1390)، اختلالات یادگیری: تعریف، گروهبندی، مراحل تشخیص، روشهای آموزش و نمونه‌های بالینی، چاپ یازدهم، تهران، نشر امیرکبیر، 85-34.
 9. رمضانی نژاد، رحیم (1377)، رشد و تکامل جسمانی-حرکتی، چاپ اول، گیلان، انتشارات دانشگاه گیلان.
 10. هی وود، کاتلین. ام؛ گچل، نانسی (1391)، رشد حرکتی در طول عمر، ترجمه محمد علی اصلانخانی، مهدی نمازی زاده، معصومه شجاعی، امیر شمس و پروانه شمسی پور دهکردی، چاپ اول، تهران، انتشارات علم و حرکت.
 11. Schneck. CM, Case ,Smith J, Allen.AS. (2006). Occupational therapy for children. 5th edition. USA. Mosby, pp:360-364.
 12. خیاط زاده ماهانی، محمد؛ مردانی شهر بابک، بمانعلی؛ غلامیان، حمیدرضا؛ رهگذر، مهدی؛ سروری، محمدحسین؛ فدایی، فربد (1389)، بررسی مهارت‌های ادرکی-بینایی در کودکان عادی 7 تا 13 ساله شهر تهران، نشریه توانبخشی،(4): 14-8.
 13. Scheiman M.(1997).Understanding and managing vision deficits. First edition. USA. SLACK, pp: 422-430.
 14. Daniel ME.(1998). Reliability of Occupational therapist and teacher evaluations of the hand writing quality of grade 5 and 6 primary school children. Australian Occupational Therapy Journal, (45):48–58.
 15. Birch S, Chase C.(2004).Visual and Language Processing Deficits in Compensated and Uncompensated college Students with Dyslexia. Journal of Learning Disabilities,(3):389- 410.
 16. Case Smith, J.(2001). Occupational Therapy for children. 4th edition.Mosby, USA.pp: 392-396.
 17. Marr, D., Windsor, M., Cermak. Sh.(2003). Handwriting Readiness locatives and Visomotor skills in kindergarten years. ECRP,(3):112-121.
 18. Galanis, Julie A.(2008). The effect of the handwriting without tears program on student cursive writing achievement at Central Institute for the Deaf (CID). Independent Studies and Capstones. Program in Audiology and Communication Sciences, Washington University School of Medicine.
 19. Barton, C. Fordy, C. Rimer,K. Kirby, K.(2010).The important of value development of motor skills children. Teaching elementary physical education, (11):99-103.
 20. Okely, D. Booth, M. and Chey, T.(2011). Relationships between body composition and fundamental movement skills among children and adolescents. Research Quarterly for Exercise and Sport,(75):238-47.
 21. Sanders, S.W. (2002). Active for life: developmentally appropriate movement programs for young children. Washington DC: NAEYC. Champaign, IL: Human Kinetics, pp:63-69.
 22. Acob.R Lillakas. L, Irving.E.L.(2012).Dynamics of saccadic adaptation: Differences between athletes and nonathletes.Optometry and Vision Science,(82):1060–1065.
 23. Teresa Zwierko (2011). Differences in Peripheral Perception between Athletes and Nonathletes. Journal of Human Kinetics, (19): 53-62.
 24. جی رز، دبرا ؛ دبلیو کریستینا، رابرت (1387)،کنترل حرکتی، ترجمه مهدی نمازی زاده و شهین جلالی، چاپ اول. تهران، انتشارات نرسی، 155-154.
 25. مقدم، کاوه؛ استکی، مهناز؛ پیشیاره، ابراهیم؛ فرهبد، مژگان؛ غریب، مسعود (1389)، تاثیر آموزش هنرهای تجسمی بر مهارت‌های ادراک بینایی دانش آموزان حساب نارسا، نشریه توانبخشی،(5):57-50.
 26. فراستیگ، ماریان ؛ لف اور، ولتی؛ ویتلسی (1375)، آزمون پیشرفته ادراکی – بینایی فراستیگ تشخیص و درمان، ترجمه مصطفی تبریزی و معصومه موسوی، چاپ اول، تهران، انتشارات فراروان.
 27. کرد نوقابی، رسول؛درتاج، فریبرز (1386)، هنجاریابی، روایی و پایایی آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ در بین دانش آموزان پایه‌های اول و دوم دوره ابتدایی شهر تهران، فصلنامه روانشناسی کاربردی،(3):268-253.
 28. Copple, C., & Bredekamp, S. (Eds.). (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs: Serving children from birth through age 8. Washington, DC: National Association for the Education of young Children.
 29. سنه، افسانه؛ سلمان، زهرا؛ آقا زاده، محرم (1378)، تأثیر فعالیت‌های بدنی و بازی بر رشد توانایی‌های ذهنی پسران پیش دبستانی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی،(26):106-87.
 30. Alipanahzade H , Soleimani M , Soleimani Asl S, Mehdizadeh M , Katebi M.(2012). Effect of transforming growth factor alpha of dentyte jyrus neurons and pyramidal cells of CA1 subfiled of hippocampus following ischemia-reperfusion in Rats. Journal of Gorgan University of Medical Sciences,(3):26-32.
 31. Julia Niehues da Cruz, Daniela Delwing de Lima, Debora Delwing Dal Magro and Jose Geraldo Pereira da Cruz. (2012). The effects of swimming exercise on ecognition memory for objects and conditioned fear in rats. Health Sciences, (3): 163-169.
 32. ملا نوروزی، کیوان؛ خلجی، حسن؛ شیخ، محمود؛ اکبری، حکیمه (1391)، تأثیر برنامة حرکتی منتخب بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران 4 تا 6 ساله، نشریه رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی،(7):21-5.
 33. Bandura, A.(1997). Self – efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.