رابطه هوش‌هیجانی و روش‌‌های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شمال

2 دانشگاه گیلان

3 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

‌‌دراین پژوهش‌‌‌‌، رابطه ابعاد هوش‌‌هیجانی و روش‌‌‌‌های مقابله با استرس در دانشجویان ورزشکار است. روش‌شناسی: جامعه ‌‌آماری تحقیق کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌‌های استان مازندران ‌‌(‌‌1862نفر)‌‌ بودند که حداقل یک سال سابقه شرکت در مسابقات قهرمانی ‌‌استانی را داشتند. از این تعداد،380 نفر بر اساس جدول مورگان و به طور تصافی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند (208 پسر و172 دختر).‌‌ ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد هوش ‌‌هیجانی سیبریاشرینگ (Siberia Sheering)‌‌ و روش‌‌های مقابله با استرس (CSKA) ‌‌بود ‌‌که‌‌‌‌ روایی و پایایی آنها نیز تایید شد.‌‌ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ضریب همبستگی کندال، آزمون t مستقل و آزمون u مان-ویتنی در سطح معنی‌داری 05/0≥ P استفاده شد. یافته‌ها: ‌‌نتایج نشان داد بین هوش‌‌هیجانی با روش مقابله مساله مدار همبستگی پایین، منفی و معنی‌داری (08/0- r=، 05/0≥ P) وجود دارد، ولی‌‌ رابطه هوش ‌‌هیجانی با روش مقابله شهودی (08/0 r=، 05/0≥ P) و با سبک اجتناب‌‌مدار (107/0 r=، 05/0≥ P) پایین، معنی‌‌دار و مثبت بود. بین هوش‌‌ هیجانی و روش مقابله هیجان‌‌ مدار رابطه‌‌ای مشاهده نشد همچنین هوش‌‌هیجانی مردان بالاتر از زنان بود، ولی در روش‌‌های مقابله با استرس تفاوت معنی‌‌داری بین آنها وجود نداشت. بحث و نتیجه‌گیری: اگرچه هوش ‌‌هیجانی با روش‌‌های غیر‌‌مستقیم مقابله با استرس‌‌، رابطه مثبت و معنی‌داری داشت، اما به نظر می‌‌رسد که روش‌‌های مقابله با استرس به سایر ویژگی‌های فردی و موقعیتی بیشتر وابسته باشد.

کلیدواژه‌ها