مقایسه منطق فازی و کلاسیک در آزمون سبک‌های شناختی: مطالعه موردی در محیط‌های باز و بسته

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

روش انجام هر تحقیق از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اگر از روش مناسبی استفاده نشود از قدرت اثبات تحقیق کاسته خواهد شد. با توجه به اختلاف نظرها در مورد تقسیم‌بندی آزمون گروهی تصاویر پنهان شده، مطالعات پیشین نتوانست تصویر کاملی را از تفاوت و ارتباط بین سبکهای شناختی و عملکرد حرکتی نشان دهد. بنابراین مطالعه حاضر با توجه به عدم قطعیت ناشی از ضعف دانش و ابزار بشری و عدم صراحت مربوط به یک پدیده در منطق فازی به ارائه مدل های فازی سیستم طبقهبندی آزمون گروهی تصاویر پنهان شده پرداخت و در یک مطالعه موردی به مقایسه دقت پرتاب شرکت‌کنندگان مستقل از زمینه و وابسته به زمینه در محیط‌های باز و بسته با رویکرد فازی و کلاسیک پرداخت. در این راستا آزمون گروهی شکل‌های نهفته شده بین 320 دانشجوی پسر توزیع گردید و در نهایت براساس نمرات بدست آمده از آزمون، 90 نفر به صورت تصادفی در سه گروه 30 نفری وابسته به زمینه، بیطرف و مستقل از زمینه قرار گرفتند. آزمون در دو شرایط محیطی باز و بسته اجرا گردید (یعنی در هر شرایط 45 نفر). تکلیف شامل پرتاب دارت در هر یک از شرایط بود. در مرحله اکتساب شرکتکنندگان در 5 بلوک 10 کوششی تکلیف پرتاب دارت را انجام دادند. آزمون یادداری شامل یک بلوک 10 کوششی بود که 24 ساعت بعد از مرحله اکتساب انجام شد. بعد از بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برابری واریانسها با استفاده از آزمون لون، داده‌ها به کمک روشهای آماری تحلیل واریانس سه راهه (2×3×5) با اندازهگیری مکرر، تحلیل واریانس 2 راهه (3×2) و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شد. اگرچه نتایج با رویکرد فازی از لحاظ آماری معنیدار نبود ولی مقایسه میانگینها به تایید نظریه استقلال و وابستگی به زمینه ویتکین و همکاران (1979) در هر دو شرایط محیطی پرداخت. اما نتایج با رویکرد کلاسیک تنها در شرایط محیطی بسته به تایید نظریه استقلال و وابستگی به زمینه ویتکین و همکاران (1979) پرداخت. مدل فازی آزمون گروهی تصاویر پنهان شده به محققان تربیت بدنی و علوم ورزشی این اجازه را میدهد که با درجه عضویتهای متفاوت هر یک از شرکت‌کنندگان امتیاز واقعی آنها را به دست آورند و ویژگیهای مشترک هر یک از شرکت‌کنندگان در هر یک از گروه‌ها تقریبا به صفر برسد.

کلیدواژه‌ها