کلیدواژه‌ها = استحکام روانی
نقش سه گانه تاریک شخصیت و استحکام روانی در پیش بینی نگرش به دوپینگ بدنسازان

دوره 1400، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-13

10.52547/mbsp.6.2.1

فرزین باقری شیخانگفشه؛ رضا شباهنگ؛ معصومه کوکلی؛ سیده فرناز صدیقیان؛ دانیال علیزاده


ارتباط بین استحکام روانی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان: نقش واسطه‌ای فعالیت بدنی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 13-24

رسول عابدان زاده؛ سجاد پارسایی؛ الهام پورکارگری