کلیدواژه‌ها = نگرش
بررسی میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی انگیزش شرط بندی فوتبال بر اساس نگرش و تکانشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.29252/mbsp.2022.225271.1081

مهدی صیفوریان؛ کیوان شعبانی مقدم؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل فراهانی