رابطه خلاقیت با چابکی استراتژیک و سرمایه انسانی در نخبگان فدراسیون ژیمناستیک ایران: دید مثبت‌تر‌ خلاق‌ترها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاداسلامی، بروجرد، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

10.29252/mbsp.2021.221598.1026

چکیده

چکیده:

هدف: آگاهی از رابطه خلاقیت به عنوان یک مفهوم درون فردی با سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک به عنوان مفاهیم درون سازمانی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص نقش خلاقیت در قضاوت (منفی یا مثبت) افراد نسبت به امکانات سازمان مشخص نماید. هدف از پژوهش حاضر مطالعه میزان ارتباط خلاقیت با سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک در کارکنان نخبه فدراسیون ژیمناستیک ایران است.

روش‌ها: روش تحقیق بر اساس ماهیت، نوع، هدفمندی و روش اجرا به ترتیب توصیفی، همبستگی، کاربردی و پیمایشی ‌بود. نمونه‌ای با حجم 70 نفر از نخبگان ژیمناستیک ایران انتخاب شدند و گویه‌های مربوط به سیاهه‌های خلاقیت (رندسیپ، 1979)، سرمایۀ انسانی (امیری، 2012) و چابکی استراتژیک (ماونگر، 2013) را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: تحلیل داده‌ها نشان داد که خلاقیت افراد با سرمایه انسانی و با چابکی استراتژیک ارتباط مثبت و معنی‌دار دارد. بین شرکت‌کنندگان دو سطح از خلاقیت (نیمه بالایی و پائینی) از لحاظ سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد طوری که شرکت‌کنندگان خلاق‌تر نمره بالاتری به سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک اختصاص داده بودند.

نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد که در نخبگان سازمان، افراد دارای خلاقیت بهتر، دید خوشبینانه‌تر و مثبت‌تری نسبت به میزان سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک دارند. این احتمال وجود دارد که خلاقیت افراد بر نگرش و نگاه آن‌ها به مفاهیم مهم سازمانی مثل سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Creativity,, Strategic Agility, and Human Capital in the Elites of the Iranian Gymnastics Federation: More positive vision of more creative staff

نویسندگان [English]

  • Parisa Ghobadi 1
  • Reza Saboonchi 2
  • Hamid Foroghipur 3
1 Ph.D. Sport Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Associate professor in Sport Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
3 Assistant professor in Sport Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Purpose: Awareness of the relationship between creativity, as an interpersonal psychological concept, with human capital and strategic agility, as concepts within the organization, could somehow provide valuable information about the role of creativity in positive or negative (optimistic or pessimistic) interpretation of individuals about the organization's capabilities. The purpose of this study was to investigate the relationship between creativity, human capital and strategic agility in the elite staff of the Iranian Gymnastics Federation.

Methods: The research method was descriptive, correlational, applied and survey based on the nature, type, purpose and procedure respectively. A total of 70 elites of Iranian gymnastics federation was selected and were asked to complete inventories of creativity (Rendsip, 1979), human capital (Amiri, 2012) and strategic agility (Mavengere, 2013). Data was analyzed using Pearson correlation coefficient and independent t test

Results: individual’s creativity has a positive and significant relationship with both human capital and strategic agility. Significant between groups difference was found between more and less creative participants in terms of human capital and strategic agility.

Conclusion: The finding shows that in the elites of the Iranian Gymnastics Federation, individuals with better creativity have more optimistic and positive view toward the value of human capital and strategic agility. It is possible that individuals' creativity influences their attitudes toward important organizational concepts such as human capital and strategic agility, and paves the way for elitism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positivism
  • Optimism
  • Eliteness
  • Attitude