کلیدواژه‌ها = افسردگی
اثر یک برنامه تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، آبان 1391

عادله زهتاب نجفی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ سیده افروز موسوی؛ صفورا سالمی