نویسنده = بهنام ملکی
اثربخشی یک دوره ماساژ و موسیقی بر اضطراب رقابتی قایق‌رانان نخبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2021.209584.0

بهنام ملکی؛ حسین صمدی؛ شهرام علم؛ صادق عبدالعلی پور


ارتباط ساختاری بین استقامت قلبی- تنفسی و سرعت با دقت تصمیم‌گیری داوران فوتسال با میانجیگری سرسختی‌ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.29252/mbsp.2022.225277.1082

نسیم پیله ور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ مرضیه بلالی؛ بهنام ملکی


تأثیر تمرین حافظۀ کاری بر ظرفیت حافظۀ کاری و اضطراب رقابتی فوتبالیست‌های بزرگسال

دوره 1401، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-70

10.29252/mbsp.2021.209473.0

بهنام ملکی؛ محمدحسین قزوینه؛ شهرام علم؛ علی تدین