اثربخشی یک دوره ماساژ و موسیقی بر اضطراب رقابتی قایق‌رانان نخبه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، بخش تربیت بدنی، دانشگاه یزد

10.29252/mbsp.2021.209584.0

چکیده

هدف: بروز عامل اضطراب در جریان رقابت­ها، ضرورت وجود مهارت­های مقابله­ای را به منظور حفظ سلامت ورزشکار و دستیابی به موفقیت ورزشی اجتناب ناپذیر می­سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر موسیقی و ماساژ بر اضطراب حالتی-رقابتی قایق­رانان نخبه بود.روش­ها: جامعه آماری پژوهش، شامل قایق­رانان استان تهران با حداقل  سه سال سابقه حضور در مسابقات کشوری بود. 60 قایقران به­صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند و در مرحله پیش­آزمون، پرسش­نامة اضطراب حالتی رقابتی- 2 را تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان یک ساعت پس از تمرین، به­مدت 18جلسه 30 دقیقه­ای در سه گروه برنامه موسیقی، برنامه ماساژ و برنامه ترکیبیِ موسیقی- ماساژ شرکت کردند و در پایان دوره، همه گروه‌­ها مجدداً پرسشنامه اضطراب حالتی-رقابتی را تکمیل کردند.نتایج: نتایج نشان داد همه مداخله‌ها اثر معناداری بر کاهش اضطراب حالتی-رقابتی داشتند. بین مداخله موسیقی و مداخله ماساژ در کاهش اضطراب حالتی-رقابتی تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین مداخله ترکیبی و مداخله موسیقی و بین مداخله ترکیبی و مداخله ماساژ تفاوت معناداری در کاهش اضطراب حالتی-رقابتی به نفع مداخله ترکیبی وجود داشت.نتیجه­گیری: بطورکلی استفاده از موسیقی و ماساژ در کنار تمرینات بدنی در کاهش اضطراب قایق‌رانان نخبه در موقعیت‌های پر فشار مفید است. واژه­های کلیدی: اضطراب حالتی-رقابتی، انگیختگی، ورزشکاران نخبه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a massage and music course on the competitive anxiety of elite rowing athletes

نویسندگان [English]

 • behnam maleki 1
 • hosseein samadi 2
 • shahram alam 1
 • sadegh adbolalipoor 1
1 Islamic Azad University of Yadegar - e- Imam Khomeini
2 yazd university
چکیده [English]

Purpose: The emergence of an anxiety factor during competitions makes the necessity of coping skills necessary to maintain an athlete's health and to make sporting success inevitable. The purpose of this study was to investigate the effect of music and massage on the competitive anxiety of elite rowing athletesMethods: The statistical population consisted of rowers in Tehran province with at least three years experience in national competitions.. Sixty rowers were randomly divided into three experimental and one control group and completed the Competitive State Anxiety-2 Inventory in the pre-test phase. Participants participated in 18 sessions of 30-minute 1 hour after excerisce in three groups: music program, massage program, and mixed music-massage program. At the end of the course, all groups completed the State-Competitive Anxiety-2 Inventory again.Results: The results showed that a period of music and massage and their combination had a significant effect on redusing competitive-state anxiety. There was no significant difference between the massage and music groups in the state-competitive anxiety score. There was also a significant difference between the combination group and the music group and massage group the in the state-competitive anxiety scores.Conclusion: Based on the results of this study, it is suggested that elite athletes use a combination of music and massage to reduce anxiety in stressful and stressful situations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • competitive state anxiety
 • arousal
 • elite athletes

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 06 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 اسفند 1400