تأثیر تمرین حافظۀ کاری بر ظرفیت حافظۀ کاری و اضطراب رقابتی فوتبالیست‌های بزرگسال

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی/ روانشناسی ورزشی

10.29252/mbsp.2021.209473.0

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تمرین حافظۀ کاری بر ظرفیت حافظۀ کاری و اضطراب رقابتی فوتبالیست­های بزرگسال بود.روش‌‌شناسی: روش تحقیق نیمه تجربی و طرح آن پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. از بین فوتبالیست­های لیگ دسته یک 24 نفر از بازیکنان تیم آلومینیوم اراک از طریق نمونه­گیری در دسترس  انتخاب و به صورت تصادفی در گروه­های کنترل و آزمایشی قرار گرفتند. پس از انجام پیش آزمون، شرکت‌کنندگان گروه آزمایشی به مدت 25 جلسه تمرین‌های حافظۀ ‌کاری را انجام دادند. در پایان از کلیه گروه‌ها پس آزمون به عمل آمد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، آزمون حافظۀ‌ کاری ان – بک، پرسش­نامه اضطراب رقابتی – حالتی و نرم افزار تمرین حافظۀ‌ کاری بود. برای تحلیل‌ داده‌ها از آزمون تحلیل‌ کوواریانس تک متغیره استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد تمرین‌ حافظۀ ‌کاری سبب افزایش حافظة کاری و کاهش اضطراب رقابتی - حالتی در بازیکنان فوتبال گروه آزمایشی شده است.بحث و نتیجه‌گیری: بطورکلی استفاده از تمرین‌های حافظۀ کاری به عنوان یک مکمل برای تمرینات بدنی در کاهش اضطراب بازیکنان فوتبال در موقعیت‌های پر فشار مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of working memory training on working memory capacity and competitive anxiety in adult football players

نویسندگان [English]

  • behnam maleki 1
  • mohamadhosein ghazvineh 1
  • shahram alam 1
  • ali tadayon 2
1 Faculty / Islamic Azad University, Yadegar Branch of Imam Khomeini
2 Master of Physical Education and Sports Sciences / Sport Psychology
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of working memory training on working memory capacity and competitive anxiety in adult football players.
Methods: Research method is quasi-experimental and design is pretest – posttest with control group. 24 football player were selected among Arak Aluminum football team players by convenience sampling and randomly assigned into control and experimental groups. After the pre-test, participants in the experimental group performed 25 sessions of working memory exercises. Post- test was performed at the end of all groups. Instruments of gathering data included N-BACK working memory test, competitive - state anxiety tests, and working memory training software. For data analysis, one-way analysis of covariance was used.
Results: The results showed that working memory training resulted in decrease in state anxiety and increase in working memory capacity of football players in experimental groups.
Conclusion: Generally, the use of working memory training as a complement to physical exercise is useful to reducing the anxiety of football players in high-pressure situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Memory
  • Working memory training software
  • High
  • pressure situations
  • Football players