نویسنده = محمد علی اصلانخانی
تاثیر بازخورد خودکنترلی بعد از کوشش‌های موفق و ناموفق بر یادگیری یک تکلیف زمان‌بندی

دوره 4، شماره 1، آبان 1391

جواد عظیمی راد؛ مهدی نمازی زاده؛ محمد علی اصلانخانی


تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و کششی بر تعادل و زمان واکنش سالمندان مرد غیرفعال

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

محمدرضا دوستان؛ مهدی صیفوریان؛ محمد علی اصلانخانی؛ خسرو ابراهیم


رابطه خودکارآمدی و عزت نفس با رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر ورزشکار رشته‌های گروهی و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389

امیر شمس؛ محمد علی اصلانخانی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم