ارتباط بین سطح اضطراب ورزشی و میزان بروز آسیب های ورزشی در کشتی‌گیران فرنگی کار شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: کشتی از ورزش­های برخوردی و پر آسیب است و برخورداری از آمادگی روانی در زمان تمرین و مسابقه نقش بسزایی در کاهش آسیب­دیدگی­های ورزشی دارد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان اضطراب ورزشی و شیوع آسیب­های ورزشی کشتی­گیران شرکت کننده در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور بود.روش: جامعه آماری این پژوهش توصیفی- همبستگی، همه دانشجویان کشتی گیر فرنگی کار شرکت کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور (102 نفر) بودند که 66 نفر از آنها در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات تحقیق از طریق برگة گزارش آسیب و پرسشنامة مقیاس اضطراب ورزشی (SAS) جمع آوری شد. از روشهای آماری آزمون t مستقل و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار آماری 22SPSS و سطح معناداری 95 درصد برای تحلیل داده­ها استفاده شد.یافته­ها: مشخص شد که بین سطح اضطراب ورزشی (جسمانی، شناختی و عدم تمرکز) و میزان کل آسیب­های ورزشی رخ داده برای کشتی گیران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (05/0˂P). همچنین بین سطح اضطراب جسمانی و میزان آسیب­های متوسط و نیز بین میزان عدم تمرکز و میزان آسیب­های شدید رخ داده برای کشتی گیران در یک سال گذشته چنین رابطه­ای برقرار استنتیجه­گیری: وجود اضطراب ورزشی با افزایش بروز آسیب­های ورزشی در کشتی گیران فرنگی کار همراه است. بنابراین به مربیان و متخصصان این رشته ورزشی توصیه می­شود که با ارتقای مهارت­های شناختی در ورزشکاران، به کاهش بروز آسیب های ورزشی در آنها کمک کنند.واژه­های کلیدی: اضطراب ورزشی، آسیب­های ورزشی، کشتی، المپیاد دانشجویی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the sports anxiety level and sports injuries in Greco-Roman wrestling athletes in 12th Students Sport Olympiad

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Eskandari 1
 • Mehdi Ghaderiyan 1
 • Vahid Zolaktaf 2
1 Master of Sports Pathology and Corrective Movements - University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Pathology and Corrective Movements, Faculty of Physical Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: Wrestling is a collision and traumatic sport and having the mental preparation during training and competition has an important role in reducing sports injuries. The aim of this study was to determining the relationship between sports anxiety level and sports injuries in Greco-Roman wrestling athletes in 12th students sport Olympiad.
Methods: The population and sample of this descriptive and correlation study were to all Greco-Roman wrestling athletes participating in 12th students sport Olympiad (n=102) that 66 persons of them participated in this study. Sports injury report form and sport anxiety scale (SAS) questionnaire for collecting data were used. Independent t-test and Pearson correlation coefficient statistical methods in spss22 statistical software for data analysis were used (p˂0/05).
Results: It was found that between the level of sports anxiety (physical, cognitive and decentralization) and the rate of all sports injuries there was a direct significant correlation. Also between the level of physical anxiety and the rate of moderate injuries as well as levels of decentralization and the rate of severe injuries that occurred in the one last year such a relationship is established.
Conclusion: The presence of sports anxiety is accompanied by increased incidence of sports injuries in Greco-Roman wrestlers. Therefore, recommended to coaches and sports experts that by improve cognitive skills in athletes, help to reduce the incidence of sport injuries in them.
Key words: sport anxiety, sports injuries, wrestling, students sport Olympiad

کلیدواژه‌ها [English]

 • sport anxiety
 • sports injuries
 • wrestling
 • students sport Olympiad
 1. - اراضی، حمید. عسگرسی، بهمن. (1393). قوانین بین المللی کشتی آزاد و فرنگی. تهران. انتشارات عصر انتظار. چاپ اول، 9-10.
 2. - امیرتاش، علی محمد. (1382). پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور از دیدگاه داوران، سرپرستان، مربیان و دانشجویان شرکت کننده. نشریه حرکت، شماره 19، 5-14.
 3. - ترتیبیان, بختیار. موذنی, سید محمد. قراخانلو, رضا. (1381). اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه روی ایمنی سلولی و کورتیزول سرم کشتی گیران جوان. حرکت,12(12).‎105-133.
 4. - رحمانیان, ایمان. قاسمیان پور، میثم. ارزشمند، منصوره، یاراحمدی، جلال. (۱۳۹۳). بررسی میزان شیوع ، نوع و علل آسیب در کشتی گیران نخبه دانشگاهی،نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان،
 5. - شهبازی، مهدی. وزینی، امیر طاهر. رحیمی زاده، میثم. (1390). رابطه بین میزان شیوع آسیب‌های ورزشی و آمادگی روانی دانشجویان دختر و پسر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور. نشریه طب ورزشی,3(6), 125-144.‎
 6. - قراخانلو، رضا. دانشمندی، حسن. علیزاده، محمد حسین. (1383). پیشگیری و درمان آسیب‌های ورزشی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت: .389-391
 7. - میرزایی، بهمن. رحمانی نیا، فرهاد. برادر، فرشاد. ( 1386). مقایسة نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشتة آزاد و فرنگی. نشریة حرکت، .83- 34 ، ص : 83-69
 8. - ولایتی، رضا. قاسمی، غلامعلی. رحیمی، ناصر. موحدی، احمد رضا. (1391). سطح اضطراب رقابتی بسکتبالیست‌های نخبه‌ی ایران و ارتباط آن با آسیب‌های ورزشی. فصلنامه‌ی علمی پژوهشی جنتاشاپیر، 3(2)، 259-251.
 9. - یلفانی، علی. نادری، عین الله. عنبریان، مهردارد. بگلربگی، عباس. (1392). مقایسه شیوع، نوع و شدت آسیب در کشتی‌گیران حرفه‌ای و آماتور آزادکار. پژوهش در علوم توانبخشی، 9(4): 609-617.
 10. - Ahern, D. K., & Lohr, B. A. (1997). Psychosocial factors in sports injury rehabilitation. Clinics in Sports Medicine, 16(4), 755-768.
 11. - Brewer, B. W. (1994). Review and critique of models of psychological adjustment to athletic injury. Journal of Applied Sport Psychology, 6(1), 87-100.
 12. - Cassidy, C. M. (2006). Development of a measure of sport injury anxiety: the Sport Injury Appraisal Scale. Dissertation for the Doctor of. Philosophy Degree. University of Tennessee, Knoxville
 13. - Dunn, J. G., & Dunn, J. C. (2001). Relationships among the sport competition anxiety test, the sport anxiety scale, and the collegiate hockey worry scale. Journal of Applied Sport Psychology, 13(4), 411-429.
 14. - Ford, I. W., Eklund, R. C., & Gordon, S. (2000). An examination of psychosocial variables moderating the relationship between life stress and injury time-loss among athletes of a high standard. Journal of Sports Sciences, 18(5), 301-312.
 15. - Galambos, S. A., Terry, P. C., Moyle, G. M., & Locke, S. A. (2005). Psychological predictors of injury among elite athletes. British Journal of Sports Medicine, 39(6), 351-354.
 16. - Giacobbi Jr, P. R., & Weinberg, R. S. (2000). An examination of coping in sport: individual trait anxiety differences and situational consistency. Sport Psychologist, 14(1), 42-62.
 17. - Gunnoe, A. J., Horodyski, M., Tennant, L. K., & Murphey, M. (2001). The effect of life events on incidence of injury in high school football players. Journal of Athletic Training, 36(2), 150.
 18. - Halvari, H., & Thomassen, T. O. (1997). Achievement motivation, sports-related future orientation, and sporting career. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 123(3), 343-366.
 19. - Hardy, L. (1992). Psychological stress, performance, and injury in sport. British Medical Bulletin, 48(3), 615-629.
 20. - Ivarsson, A. (2008). Psychological predictors of sport injuries among soccer players. Högskolan i Halmstad/Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS):91-120.
 21. - Johnson, U., Ekengren, J., & Andersen, M. B. (2005). Injury prevention in Sweden: Helping soccer players at risk. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27(1), 32-38.
 22. - Johnson U. Sport injury, psychology and intervention: an overview of empirical findings. Int J Sport Exercise Psychol, 2006; 57: 1-10.
 23. - Johnson, U., Ekengren, J., & Andersen, M. B. (2005). Injury prevention in Sweden: Helping soccer players at risk. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27(1), 32-38.
 24. - Kleinert, J. (2007). Mood states and perceived physical states as short term predictors of sport injuries: Two prospective studies. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5(4), 340-351.
 25. - Maddison, R., & Prapavessis, H. (2007). Preventing sport injuries: A case for psychology intervention. Psychological Bases of Sport Injuries, 25-38.
 26. - Nideffer, R. M. (1983). The injured athlete: Psychological factors in treatment. Orthopedic Clinics of North America, 14, 373-385.
 27. - Olsen, L., Scanlan, A., MacKay, M., Babul, S., Reid, D., Clark, M., & Raina, P. (2004). Strategies for prevention of soccer related injuries: A Systematic Review. British Journal of Sports Medicine, 38(1), 89-94.
 28. - Smith, A. M., & Milliner, E. K. (1994). Injured athletes and the risk of suicide. Journal of Athletic Training, 29(4), 337.
 29. - Smith, R. E., Ptacek, J. T., & Patterson, E. (2000). Moderator Effects of Cognitive and Somatic Trait Anxiety on the Relation between Life Stress and Physical Injuries. Anxiety, Stress, & Coping, 13(3), 269-288.
 30. - Smith, R. E., Smoll, F. L., Cumming, S. P., & Grossbard, J. R. (2006). Measurement of multidimensional sport performance anxiety in children and adults: The Sport Anxiety Scale Journal of Sport and Exercise Psychology, 28(4), 479.
 31. - Smith, R. E., Smoll, F. L., & Schutz, R. W. (1990). Measurement and correlates of sport-specific cognitive and somatic trait anxiety: The Sport Anxiety Scale. Anxiety Research, 2(4), 263-280.
 32. - Steffen, K., Pensgaard, A. M., & Bahr, R. (2009). Self‐reported psychological characteristics as risk factors for injuries in female youth football. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 19(3), 442-451.
 33. - Martens, R. (1987). Coaches guide to sport psychology: A publication for the American Coaching Effectiveness Program: Level 2 sport science curriculum. Human Kinetics Books.
 34. - Weinberg, R. S., & Gould, D. (2014). Foundations of Sport and Exercise Psychology, 6E. Human Kinetics.
 35. -Weiss, M. R. (2003). Psychological aspects of sport-injury rehabilitation: A developmental perspective. Journal of Athletic Training, 38(2), 172.
 36. - Wilson, P., & Syrotuik, D. G. (2000). Reexamining the factorial composition and factor structure of the Sport Anxiety Scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, 22, 183-193.
 37. - Wong, P., & Hong, Y. (2005). Soccer injury in the lower extremities. British Journal of Sports Medicine, 39(8), 473-482.