نویسنده = سید محمدکاظم واعظ موسوی
اثر یک برنامه تمرین یوگا بر کاهش افسردگی زنان آزاردیده شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، آبان 1391

عادله زهتاب نجفی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ سیده افروز موسوی؛ صفورا سالمی


جهت و میزان خطا در انتقال دوسویه مهارت پرتاب دارت

دوره 2، شماره 1، مرداد 1389

صالح رفیعی؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی؛ بهروز عبدلی