تأثیر آموزش بازی برای درک و خطی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده کودکان در فوتسال

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشگاه خوارزمی

4 استاد دانشگاه خوارزمی تهران

10.29252/mbsp.2022.222973.1043

چکیده

هدف:یافتن بهترین شیوه آموزشی مسئله‌ای است که امروزه توجه محققین علوم رفتاری را به خود جلب کرده است. در راستای این بحث هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بازی برای درک بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده در مقایسه با روش سنتی دربازی‌های فوتسال است. روش:جامعه آماری این مطالعه همه کودکان 9-12 سال شهر اهواز بودند (میانگین سن= 7/10 و انحراف استاندارد=41/1). مداخلات برای مهارت‌های فوتسال طراحی‌شده بود ازاین‌رو دو گروه شرکت کنندگان (20 نفر در هر گروه) به روش آموزش بازی برای درک و خطی تمرین کردند. شایستگی حرکتی ادراک‌شده با پرسشنامه‌های انگیزش درونی و شایستگی حرکتی واقعی با آزمون برونینکس اوزرتسکی ارزیابی ‌گردید. تمرینات به مدت دو ماه در طی 16 جلسه و هر جلسه یک و نیم ساعت ارائه شدند. نتایج: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد تبحر حرکتی (تی (1،38) = 52 /3-، پی= 00/0) و شایستگی حرکتی ادراک‌شده (تی (1،38) = 44 /2-، پی= 02/0) گروه آموزش برای درک به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه خطی هست. نتیجه گیری: این مطالعه مؤثر بودن روش آموزش مرتبط با بازی نسبت به روش خطی را نمایان کرده است که می‌تواند در مدارس و مهدکودک‌ها کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of game training for comprehension and linearity on children's real and perceived motor competence in futsal

نویسندگان [English]

  • Maryam Davoodi 1
  • Rasoul Yaali 2
  • Farhad Ghadiri 3
  • abbas bahram 4
1 PhD student ,Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Kharazmi University of Tehran
3 kharazmi Univercity
4 KHARAZMI
چکیده [English]

Purpose:Finding the best teaching method is an issue that has attracted the attention of behavioral scientists today. In line with this discussion, the purpose of this study is to investigate the effect of teaching game for understand on real and perceived motor competence in comparison with the traditional method in futsal games. Method:The statistical population of this study was all children aged 9-12 years in Ahvaz (M age = 10.7 and SD = 1.41). The interventions were designed for futsal skills, so two groups of subjects (20 people in each group) practiced with TGFU and linear method. Perceived motor competence was assessed with the Intrinsic Motivation Questionnaire and actual motor competence was assessed with the Bruninx-Oseretsky test. Exercises were presented for two months in 16 sessions, each session lasting one and a half hours. The results of independent t-test showed motor proficiency (t (1.38) = -3.52, pi = 0.00) and perceived motor competence (t (1.38) = -2.44, pi = 0.02). TGFU is significantly more than the linear group. The results of this study have shown the effectiveness of play-related teaching methods compared to the linear method that can be used in schools and kindergartens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Motor Competence
  • Perceived Motor Competence
  • TGFU
  • Linear Method