تأثیر تمرین مهارت‌های روان‌شناختی بر نیمرخ روانی و عملکرد بازیکنان نوجوان فوتبال در مرحله آماده‌سازی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران.

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز. تبریز، ایران.

3 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین مهارت‌های روان‌شناختی بر نیمرخ روانی و عملکردی بازیکنان نوجوان فوتبال در پیش از فصل مسابقات بود. روش تحقیق: شانزده دانش‌آموز فوتبالیست به‌صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه هشت نفری کنترل و تجربی به‌صورت همگن تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر تمرینات جسمانی، در 12 جلسه 45 دقیقه‌ای (آموزش و تمرین حضوری) و 12 جلسه 15 دقیقه‌ای (فضای مجازی)  به آرام‌سازی، هدف‌گزینی، تصویرسازی و خودگفتاری پرداختند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از ابزار اندازه‌گیری مهارت‌های ذهنی اوتاوا-3 و آزمون دریبل اسلالوم استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد گروه تجربی در خرده مقیاس‌های هماهنگی چشم و سر، واکنش به استرس و کنترل ترس نسبت به گروه کنترل پیشرفت داشته است. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرین مهارت‌های ذهنی در زمان آمادگی برای مسابقات در بازیکنان نوجوان فوتبال می‌تواند در برخی از موقعیت‌های تمرینی تکلیف محور و همچنین مقابله با استرس و کاهش ترس اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mental skills training on mental profile and performance of teenager soccer players in preparation phase

نویسندگان [English]

 • Nahid Sadeghi 1
 • Seyed Hojjat Zamani Sani 2
 • Nader Hasanzadeh 3
1 Islamic Azad University, Parand branch, Parand, Iran
2 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz. Tabriz, Iran.
3 Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was the investigation of the effect of psychological training on mental profile and performance of teenager soccer players in pre-competition season. Method: 16 students of soccer players were selected by purposive sampling and were assigned homogeneously in two groups of eight subjects control and experimental. In addition to the physical training, the experimental group accomplish relaxation, goal setting, imagery, and the self-talk, that was conducted over 12 sessions 45 min (in-person teaching and training) and 12 session 15 min (cyberspace). Data were collected by Ottawa mental skills assessment tool-3 and Slalom dribble test in pre and post-tests. Results: Results showed that experimental group improved in eye and head coordination, stress reaction and fear control than control group. Conclusion: It seems that mental skills training in preparation period to competition could affect in some task oriented training conditions and also in coping with stress and reduce of fear among teenager soccer players.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological Skills
 • Mental Skills
 • Goal Setting
 • Imagery
 • Soccer
 1. Nässi A. Case study: A mental coaching program for a high jumper. Finland: Haaga-Helia University of Applied Sciences 2011.
 2. Behncke L. Mental skills training for sports: A brief review. Online J Sport Psychology. 2004;6(1);:Pp: 1-19.
 3. Weinberg R. Integrating and Implementing a Psychological Skills Training Program. In: Williams J, editor. Applied Sport Psychology: Personal Growth to Peak Performance. 4ed ed2011. p. 425-57.
 4. Thelwell RC, Greenlees IA, Weston NJ. Examining the use of psychological skills throughout soccer performance. Journal of Sport Behavior. 2010;33(1):109-27.
 5. Lim T, O’Sullivan DM. Case Study of Mental Skills Training for a Taekwondo Olympian. Journal of Human Kinetics. 2016; 50(1):235-45.
 6. Patrick T. Effects of a mental training package on an endurance performance. Canada: University of Manitoba; 1995.
 7. Thelwell RC, Greenlees IA. Developing competitive endurance performance using mental skills training. The Sport Psychologist. 2003;17(3):318-37.
 8. Wolframm IA, Micklewright D. The effect of mental skills training on non-elite dressage performance. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research. 2011;6(5):298-9.
 9. Klockare E. A psychological skills training program for dancers. Swedish: Swedish School of Sport and Health Sciences; 2013.
 10. Sheard M, Golby J. Effect of a psychological skills training program on swimming performance and positive psychological development. International journal of sport and exercise psychology. 2006;4(2):149-69.
 11. - صنعتی منفرد شمسی. اعتباریابی پرسشنامه OMSAT-3 و بررسی تأثیر برنامه آمادگی روانی بر سطح مهارت‌های ذهنی منتخبی از ورزشکاران شرکت‌کننده در بازی‌های آسیایی دوحه 2006. طرح پژوهشی مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک؛1385.
 12. خنجری، یاسر؛ عرب عامری، الهه؛ گروئی، راضیه؛ متشرعی، ابراهیم و حمایت طلب، رسول. تأثیر یک دوره برنامه تمرین مهارت‌های روان‌شناختی بر مهارت‌های ذهنی منتخب و عملکرد تکواندوکاران نوجوان زن تیم ملی ایران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1392، 3(5): 25- 34.
 13. Blakeslee ML, Goff DM. The effects of a mental skills training package on equestrians. The Sport Psychologist. 2007;21(3):288-301.
 14. Thomas PR, Fogarty GJ. Psychological skills training in golf: The role of individual differences in cognitive preferences. The Sport Psychologist. 1997;11(1):86-106.
 15. Hegazy K, Sherif AM, Houta SS. The Effect of Mental Training on Motor Performance of Tennis and Field Hockey Strokes in Novice Players. Advances in Physical Education. 2015;5(2):77-83.
 16. Adeyeye M. Effects of Mental-Skills Training On the Performance of TableTennis Players of National Institute for Sport, Lagos. IOSR Journal of Research & Method in Education. 2013;3:22-7.
 17. Thelwell RC, Greenlees IA. The effects of a mental skills training package on gymnasium triathlon performance. The Sport Psychologist. 2001;15(2):127-41.
 18. Sponholz k. Effects of mental-skills training on collegiate divers’ performance and perception of success. USA: State University of New York; 2012.
 19. Blumenstein B, Lidor R, Tenenbaum G. Psychology of sport training. Aachen, Germany: Meyer & Meyer Verlag; 2007.
 20. Visek AJ, Harris BS, Blom LC. Mental training with youth sport teams: Developmental considerations and best-practice recommendations. Journal of sport psychology in action. 2013;4(1):45-55.
 21. Reilly T, Holmes M. A preliminary analysis of selected soccer skills. Physical Education Review. 1983;6(1): 64-71.
 22. Durand-Bush N, Salmela JH, Green-Demers I. The Ottawa mental skills assessment tool (OMSAT-3). The Sport Psychologist. 2001;15(1):1-19.
 23. زیدآبادی، رسول، رضائی، فاطمه و متشرعی، ابراهیم. ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ سنجش مهارت‌های ذهنی اوتاوا- امست 3. مطالعات روان‌شناسی ورزشی. 1393، 7: 63- 82.
 24. واعظ موسوی، سید محمد کاظم و سمندر، غلامرضا. هنجار مهارت های روانی در مردان نخبه شش ورزش (بسکتبال، فوتبال، والیبال، کشتی، بوکس و ورزش های رزمی). حرکت. 1380، 9: 61- 72.
 25. Thelwell RC, Greenlees IA, Weston NJ. Using psychological skills training to develop soccer performance. Journal of Applied Sport Psychology. 2006;18(3):254-70.
 26. Taktek K. The effects of mental imagery on the acquisition of motor skills and performance: A literature review with theoretical implications. Journal of mental imagery. 2004;28(1-2):79-114.
 27. Hall N, Fishburne G. Mental imagery research in physical education. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity. 2010;5(1):1-17.
 28. Weinberg R. Does imagery work? Effects on performance and mental skills. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity 2008;3(1):1-21.
 29. Fournier JF, Calmels C, Durand‐Bush N, Salmela JH. Effects of a season‐long PST program on gymnastic performance and on psychological skill development. International journal of sport and exercise psychology. 2005;3(1):59-78.
 30. -نریمانی، محمد؛ آریان پوران، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و گنجی، مسعود. مقایسه اثر بخشی دو روش تصویر سازی ذهنی و تن آرامی بر افزایش خودکارآمدی و عملکرد ورزشی تکواندو کاران. مجله علمی پژوهشی. 1386. حرکت. 2(1)، 45-28.
 31. Quinn C. Effects of psychological skill training on anxiety levels among division 1 female soccer athletes. USA: Central Connecticut State University; 2012.
 32. زمانی ثانی، سید حجت؛ فارسی، علیرضا و عبدلی، بهروز. تاثیر سرعت های مختلف تصویرسازی حرکتی بر دربیل فوتبال در بازیکنان ماهر. مطالعات روان شناسی ورزشی، 1392، 6: 1- 12.