اثر سن و پست بازی بر انگیزش خاص رقابت در بازیکنان حرفه‌ای فوتبال

نوع مقاله : مروری

چکیده

انگیزش یکی از ویژگی‌های روانی اثرگذار بر عملکرد ورزشکاران در رقابت‌های ورزشی است که نقش قابل ملاحظه‌ای در برنامه‌های شناسایی و پرورش بازیکنان مستعد دارد. اما تحقیقات محدودی در خصوص عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر انگیزش رقابت بازیکنان حرفه‌ای فوتبال انجام شده است. بنابراین، هدف از این تحقیق، بررسی اثر سن و پست بازیکنان مـرد فوتبال حرفه‌ای بر انگیزش خاص رقابت آنان بود. روش تحقیق: 59 بازیکن از تیم‌هـای ملی در سه رده جوانان، امید و بزرگسالان که به صورت هدف‌دار انتخاب شدند، پرسش‌نامه نگرش ورزشی ویلیس را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفـاده از تحلیل واریانس دو عاملی چند متغیری (3 سن در 4 پست) مـورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل‌های آماری، اثر معنی‌دار سن را نشان داد (01/0p). مطابق نتایج آزمون‌های تعقیبی، بازیکنان تیم ملی بزرگسالان انگیزش اجتناب از شکست بیشتری نسبت به بازیکنان تیم ملی جوانان داشتند (01/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Age and Playing Position on Competition-Specific Motivation in Professional Soccer Players

چکیده [English]

Purpose: Motivation is one of the psychological traits that affects on the athlete’s performance in
sport competitions and has considerable role on identifying and developing talented players.
However, there are limited studies about the effects of internal and external factors on competitive
motivation in professional soccer players. The purpose of this research was to study the effect of
age and the playing positions on the competition-specific motivation in male professional soccer
players. Methods: 59 soccer players of youth U-19, U-23 and senior national teams, who were
selected purposively, completed the Willis’ sports attitude inventory. The data were analyzed by 3
(age) × 4 (position) MANOVA. Results: The statistical analyses indicated a significant main effect
for age (p<0.01), but not for playing position and interaction between age and position (p>0.01).
According to the results of post hoc tests, players of senior national team were more motivated to
avoid failure than youth U-19 national team players (p<0.01). Conclusions: These results may
serve as a criterion for identifying talents and planning psychological interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition-specific motivation
  • Age
  • Playing position
  • Professional soccer player