رابطه بین هدف‌گرایی و ادراک جو انگیزشی در دوندگان استقامت و سرعت

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه هدف‌گرایی و ادراک جو انگیزشی در دوندگان استقامت و سرعت بود. روش تحقیق: 38 دانشجوی دونده شامل 20 دوندة استقامت (97/6 SD= و 5/27= سال) و 18 دوندة سرعت (2/4SD=و 38/23= سال) به صورت داوطلبانه پرسش‌نامه هدف‌گرایی در ورزش شامل 13 سوال دردو بعد خود‌گرایی و تکلیف‌گرایی و پرسش‌نامه جو انگیزشی ادراک شده شامل 21 سوال در دو مولفه تسلط و اجرا را تکمیل کردند. یافته‌ها: بررسی روابط بین زیرمقیاس‌های هدف‌گرایی و جو انگیزشی ادراک شده نشان داد که بین خودگرایی و جو انگیزشی ادراک شده تسلط رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. همچنین، رابطه مثبت معنی‌داری بین خودگرایی با تکلیف‌گرایی، و خودگرایی با جو انگیزشی ادراک شده مشاهده شد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد در متغیرهای جو انگیزشی ادراک شده تسلط و اجرا، خودگرایی و تکلیف‌گرایی در بین دونده‌های استقامت و سرعت تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به نتایج آزمون t وابسته، بین جو انگیزشی ادراک شدة تسلط و اجرای دونده‌های استقامت تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. اما بین جو انگیزشی ادراک شدة تسلط و اجرا در دوند‌ه‌های سرعت تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها