نویسنده = محمدرضا صادقیان شاهی
تاثیر فاصله دهی و فراشناخت بر یادگیری مهارت پاس بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.29252/mbsp.2022.224254.1061

سیما رحمانی بلداجی؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی


تاثیر تمرینات حرکتی و شناختی بر عملکرد حرکتی و توجه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

دوره 1401، شماره 2، آبان 1401

10.29252/mbsp.2021.209360.0

فائزه کمالی نژاد؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ رزا رهاوی عزآبادی