بررسی سرسختی ذهنی در ورزشکاران ِ جوان با سطوح یادگیری عالی و ضعیف مهارتهای کشتی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی ورزش، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روانشناسی ورزش دانشگاه تهران

چکیده

 هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش سرسختی ذهنی بر یادگیری مهارت­های رشته ورزشی کشتی در ورزشکاران جوان با سطوح مختلف یادگیری بود.روش ها: مطالعۀ حاضر از نوع نیمه تجربی و جامعۀ آماری آن را دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال 1395 تشکیل دادند. تعداد 30 دانشجوی ورزشکار جوان زیر 23 سال که آشنایی با مهارت های کشتی را نداشتند بطور هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و در طی سه ماه، 30 مهارت را تحت آموزش یکسانِ دو نفر از مربیان کشتی فراگرفتند. در پایان آخرین جلسه و یک هفته پس از آخرین جلسه آزمون اکتساب و یاددآری به عمل آمد. با توجه به میانگین نمرات از لحاظ یادگیری دو گروه ورزشکار با سطح یادگیری عالی و ورزشکار با سطح یادگیری ضعیف تعیین شد. ابزارهای استفاده ‌شده در این پژوهش شامل فرم رضایت‌نامه و ویژگی­های فردی، پرسشنامۀ سنجش مهارت­های کشتی و پرسشنامۀ 48 سؤالی سرسختی ذهنی بود. نتایج: پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها، نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که تفاوت سرسختی ذهنی در دو گروهِ ورزشکاران جوان با سطوح یادگیری عالی و ضعیف از لحاظ آماری معنادار بود.نتیجه گیری: با توجه به اینکه همه آزمودنی­ها از سطح قابل قبولی از قابلیت­های جسمانی برخوردار بودند با استناد به یافته­های پژوهش شاید بتوان گفت: احتمالاً سرسختی ذهنی یک عامل کلیدی در یادگیری مهارت­های کشتی باشد. بنابراین به مربیان و ورزشکاران توصیه می­شود که نسبت به توسعه سرسختی ذهنی جهت نیل به موفقیت ورزشی توجه خاصی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mental toughness in young athlete with excellent and poor level of wrestling skills learning (with considering acquisition and retention scores)

نویسندگان [English]

 • sadegh Ranjbar 1
 • َAli Akbarnejad 2
 • MohammadAli Sheybak 3
1 Msc Sport Psychology
2 Associate Professor Sport Physiology, University of Tehran
3 Msc Sport Psychology
چکیده [English]

Purpose: The aim of the present study was investigate the role of mental toughness on learning of Wrestling skills in young athlete.
Methods: This study was semi-experimental and its population were physical education students of Tehran University in 1395. A total of 30 student-athletes under 23 years old, those who not familiar with wrestling skills randomly assigned into two groups and they learned thirty-skills training within three months by two wrestling coaches. At the end of the last session and one week after the last session acquisition and retention test was performed. According to the mean scores of learning, athletes divided in two excellent and weak performance groups . Tools used in this study included demographic consent form, a questionnaire for wrestling skills and 48 questions version of the mental toughness questionnaire.
Result: normal distribution of data into two groups was examined, then the t-test results showed that the mental toughness difference between excellent and weak performance groups was statistically significant.
Conclusions: considering that all subjects had acceptable levels of physical fitness, According to The results of this study probably mental toughness could be a key factor in learning wrestling skills. Therefore, it is recommended for coaches and athletes to develop mental toughness to achieve success in their sport.

کلیدواژه‌ها [English]

 • acquisition
 • retention
 • Wrestling skills
 • Mental toughness
 • motor learning
 1. Barahani M, Birshak B, Beyk M, Zamani R, Shamloo S, Shahraray M, Karimi Y, Gahan N, Mohiedin M, Hashemian K. Hilgard’s introduction to psychology. Roshd Publishers. print 18. 1391. P. 1-764 (in persian)
 2. Moradi J, Mousavi MV, Amirtash AM. The role of mental toughness in acquisition and retention of a sports skill. Eur J Exp Biol. 2013;3(6):438–42.
 3. Motasharei A, Kordi M, Farokhi, Kashani V.The norm of bioenergetics characteristics of elite and advanced male and female Iranian Badminton players. jsmt. 2011; 9 (2) :79-93. (in persian)
 4. Shaffer CT, Tenenbaum G, Eklund RC. Implicit Theories of Mental Skills Abilities in Collegiate Athletes. J Appl Sport Psychol. Taylor & Francis; 2015;27(4):464–76.
 5. Thelwell RC, Such BA, Weston NJ V, Such JD, Greenlees IA. Developing mental toughness: Perceptions of elite female gymnasts. Int J Sport Exerc Psychol. Taylor & Francis; 2010;8(2):170–88.
 6. Golby J, Sheard M. Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Pers Individ Dif. Elsevier; 2004;37(5):933–42.
 7. Jones G, Hanton S, Connaughton D. A framework of mental toughness in the world’s best performers. Sport Psychol. 2007;21(2):243–64.
 8. Jones M V. Controlling emotions in sport. Sport Psychol. 2003;17(4):471–86.
 9. Stamp E, Crust L, Swann C, Perry J, Clough P, Marchant D. Relationships between mental toughness and psychological wellbeing in undergraduate students. Pers Individ Dif. Elsevier; 2015;75:170–4.
 10. Gucciardi, Daniel F. Gordon, S. Dimmock J. Towards an understanding of mental toughness in Australian football. J Appl Sport Psychol. 2008;18(20):81–261.
 11. Sheard M. A cross-national analysis of mental toughness and hardiness in elite university rugby league teams. Percept Mot Skills. SAGE Publications; 2009;109(1):213–23.
 12. Jones G. What is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers. J Appl Sport Psychol. Taylor & Francis; 2002;14(3):205–18.
 13. Horsburgh VA, Schermer JA, Veselka L, Vernon PA. A behavioural genetic study of mental toughness and personality. Pers Individ Dif. Elsevier; 2009;46(2):100–5.
 14. Nicholls AR, Polman RCJ, Levy AR, Backhouse SH. Mental toughness in sport: Achievement level, gender, age, experience, and sport type differences. Pers Individ Dif. Elsevier; 2009;47(1):73–5.
 15. Crust L, Clough PJ. Relationship between mental toughness and physical endurance. Percept Mot Skills. SAGE Publications; 2005;100(1):192–4.
 16. Crust L, Swann C. The relationship between mental toughness and dispositional flow. Eur J Sport Sci. Taylor & Francis; 2013;13(2):215–20.
 17. Nicholls AR, Polman RCJ, Levy AR, Backhouse SH. Mental toughness, optimism, pessimism, and coping among athletes. Pers Individ Dif. Elsevier; 2008;44(5):1182–92.
 18. Crust L, Earle K, Perry J, Earle F, Clough A, Clough PJ. Mental toughness in higher education: Relationships with achievement and progression in first-year university sports students. Pers Individ Dif [Internet]. Elsevier Ltd; 2014;69:87–91.
 19. Gerber M, Feldmeth AK, Lang C, Brand S, Elliot C, Holsboer-Trachsler E, et al. The relationship between mental toughness, stress, and burnout among adolescents: a longitudinal study with Swiss vocational students. Psychol Rep. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA; 2015;117(3):703–23.
 20. Newland A, Newton M, Finch L, Harbke CR, Podlog L. Moderating variables in the relationship between mental toughness and performance in basketball. J Sport Heal Sci. Elsevier; 2013;2(3):184–92.
 21. Mattie P, Munroe-Chandler K. Examining the relationship between mental toughness and imagery use. J Appl Sport Psychol. Taylor & Francis; 2012;24(2):144–56.
 22. Gharakhanlou R, kordi MR, Gaeini AA, Alizadeh MH, Vaez Mousavi MK, Kashef M. physical fitness, skill and psychological evaluation tests for elite athletes. National Olympic Committee of Islamic Republic Of IRAN Publishers, Print1, 1386. P.1-512 (in persian)
 23. Afsaneporak A. Vaezmousavi M. Validity and reliability of the Persian version of sport mental toughness questionnaire (SMTQ). Motor Behavior; 2015; 20 (7): 49-72. (in persian)
 24. Ranjbar S, Gharayagh Zandi H, Fatemi SM. Mindfulness, Emotional Intelligence and Mental Toughness in Successful and Unsuccessful Karate Athletes in Iran Men’s Karate Super League. Journal of Motor Learning and Movement, 2018; 10(2): 173-193 .(in persian)
 25. Gucciardi DF, Hanton S, Fleming S. Are mental toughness and mental health contradictory concepts in elite sport? A narrative review of theory and evidence. J Sci Med Sport [Internet]. Sports Medicine Australia; 2016;6–10.
 26. Mahoney J, Ntoumanis N, Mallett C, Gucciardi D. The motivational antecedents of the development of mental toughness: a self-determination theory perspective. Int Rev Sport Exerc Psychol. Taylor & Francis; 2014;7(1):184–97.
 27. Gucciardi DF, Peeling P, Ducker KJ, Dawson B. When the going gets tough: Mental toughness and its relationship with behavioural perseverance. J Sci Med Sport. Elsevier; 2016;19(1):81–6.
 28. Brand S, Gerber M, Kalak N, Kirov R, Lemola S, Clough PJ, et al. Adolescents with greater mental toughness show higher sleep efficiency, more deep sleep and fewer awakenings after sleep onset. J Adolesc Heal. Elsevier; 2014;54(1):109–13.
 29. Levy AR, Polman RCJ, Clough PJ, Marchant DC, Earle K. Mental toughness as a determinant of beliefs, pain, and adherence in sport injury rehabilitation. J Sport Rehabil. 2006;15(3):245–54.
 30. Caliari P. Enhancing Forehand Acquisition in Table Tennis: The Role of Mental Practice. J Appl Sport Psychol. 2008;20(1):88–96.
 31. Kaiseler M, Polman R, Nicholls A. Mental toughness, stress, stress appraisal, coping and coping effectiveness in sport. Pers Individ Dif. Elsevier; 2009;47(7):728–33.