تبیین احساس شکست و ناکامی بر اساس انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی ورزشی ، گروه علوم انسانی ، دانشگاه بین المللی امام رضا ، مشهد ، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی.آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد تهران (تهرانسر)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه علوم انسانی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

10.29252/mbsp.3.1.57

چکیده

مقدمه: احساس شکست و ناکامی از عوامل خطرساز مشکلات روان شناختی است. هدف از پژوهش حاضر تبیین احساس شکست و ناکامی بر اساس انعطاف پذیری شناختی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار بود.روش کار: نمونه پژوهش، 100 نفر دانشجویان مرد ورزشکار (50) و غیر ورزشکار (50) دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی، احساس شکست، و ناکامی را پر کردند.یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد خرده مقیاس های ادراک کنترل پذیری و ادراک توجیه رفتار توانستند نمره کل احساس شکست را به طور منفی پیش بینی کنند. همچنین ادراک کنترل، ادراک گزینه های مختلف، و ادراک توجیه رفتار، نیز توانستند به طور منفی احساس ناکامی را پیش بینی کنند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نیز نشان داد که بین دانشجویان  ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ انعطاف پذیری شناختی، احساس شکست و ناکامی تفاوت معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری: اﻓﺰاﯾﺶ انعطاف پذیری شناختی و انجام برنامه های ورزشی می تواند باعث کاهش احساس شکست و ناکامی دانشجویان گردد. این پژوهش نشان می دهد که احساس شکست و ناکامی در تشخیص فرایندهای روانشناختی اهمیت زیادی دارد که نیاز به توجه پژوهشی و بالینی بیشتری دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Defeat and Entrapment based on Cognitive Flexibility in Athlete and Non-Athlete Students of Iran Medical Sciences University

نویسندگان [English]

  • afrooz Mousavi 1
  • Mohammad javad Barzegar 2
  • Fatemeh Asghari 3
1 Ph.D sport psychology, Department of of Human Sciences, International University of Imam Reza, Mashhad, Iran.
2 Ph.D Student in Sport Management, Sama Technical and Vocational Training College, Tehran Branch (Tehransar), Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Ph.D Student in Sport Management, Department of Humanities Sciences, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: perceptions of defeat and entrapment appear to be strong risk factors for the psychological problems. The purpose of this study was to explain defeat and entrapment based on cognitive flexibility in athlete and non-athlete students.
Methods: Sample of this study was 100 men students (50 athlete and 50 non-athlete students) of Iran medical sciences university. Participants completed defeat, entrapment, and cognitive flexibility questionnaires.
Results: The result of regression indicated that controllable and explanations for human behavior subscales negatively predicted the total score of defeat. And also controllable, alternative solutions, and explanations for human behavior subscales negatively predicted the total score of entrapment. The results also indicated that there is a significant difference between athlete and non-athlete students in view of defeat, entrapment, and cognitive flexibility.
Conclusion: So cognitive flexibility with a focus on sport programs can reduce the defeat and entrapment in students. Overall, these findings have been suggesting that perceptions of defeat and entrapment may be important in diagnosing psychological processes which require greater clinical and research attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • Defeat and Entrapment
  1. Rohde P. (2001). The relevance of hierarchies, territories, defeat for depression in humans: hypotheses and clinical predictions. Journal of affective disorders. Aug 31;65(3):221-30.
  2. Nesse R. (1998). Emotional disorders in evolutionary perspective. British Journal of Medical Psychology. Dec 1;71(4):397-415.
  3. Gilbert P. (2000). Varieties of submissive behavior as forms of social defense: Their evolution and role in depression; .