بررسی ارتباط بین سرسختی ذهنی، ذهن آگاهی و نیم‌رخ فیزیولوژیک بازیکنان جوان منتحب فوتبال

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

گروه تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

چکیده

هدف: امروزه عوامل روانی نقش تعیین کننده در موفقیت ورزشکاران نخبه در سطوح بالای رقابتی، جایی که آمادگی جسمانی ورزشکاران به بالاترین میزان ممکن می‌رسد، ایفا می‌کنند هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عوامل روانی و آمادگی جسمانی بازیکنان جوان فوتبال می‌باشد. روش شناسی: به این منظور 21 بازیکن شاغل در لیگ برتر جوانان با میانگین سنی 56/18 سال در این تحقیق شرکت کردند. به منظور سنجش سرسختی ذهنی و ذهن آگاهی به ترتیب از پرسشنامه سرسختی ذهنی اهواز و پرسشنامه بائر و همکاران استفاده شد. همچنین از آزمون میدانی بالک، 36 متر سرعت، پرش دوطرفه، و آزمون پرس سینه و پرس پا برای اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیولوژیک استفاده شد. نتایج: یافته‌های ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره کلی ذهن آگاهی با سرسختی ذهنی و ویژگیهای فیزیولوژیک ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین سرسختی ذهنی و برخی خرده مقیاس‌های ذهن آگاهی و نیم‌‌رخ فیزیولوژیک در بین بازیکنان جوان فوتبال ارتباط معناداری وجود داشت. هرچند این رابطه در تمامی پستهای بازی همسان نبود. بحث و نتیجه‌گیری: علیرغم اینکه بازیکنان فوتبال می‌بایست سطح معینی از مهارتهای روانی را آموزش ببینند و این مهارتها را توسعه دهند اما بنظر می‌رسد پستهای مختلف بازی نیازمند مهارتهای روانی ویژه هر پست باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between mental toughness, Mindfulness and physiological profile of young Elite players football

نویسنده [English]

  • Maghsoud Nabilpour
Physical Education Department of Technical and Vocational Faculty of Tabriz
چکیده [English]

Introduction The psychological factors plays a decisive role in the success of elite athletes at the highest levels competition, where fitness of athletes reaches to the highest possible level, Purpose of this study is to investigate the relationship between mental factors and physical fitness of young football players Methodology For this purpose, 21 employed in Youth League player with an average age of 56/18 years participated in the study. In order to assess the mental toughness and Mindfulness Respectively used Ahvaz mindfulness questionnaire and Baer et al questionnaire. Also field test of bulk, 36 meter, two-way jump, bench press and leg press test was used to measure physiological characteristics. Results The results of the Pearson correlation coefficient showed that there is not significant relationship between the total score of Mindfulness and physiological characteristics. But there was significant relationship between mental toughness and some subscales mindfulness and physiological profile in the young football players. Discussion and Conclusions Despite football players must have trained a certain level of mental skills, and develop this skills. But it seems different positions of game requires Appropriate mental skills for specific posts

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental skills- fitness- football players
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اردیبهشت 1394
صفحه 1063-1073
  • تاریخ دریافت: 29 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399