تأثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف، بررسی تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود. روش شناسی: تعداد 20 دانشجو در کلاس‌های تربیت بدنی عمومی (24ـ19 سال) که تجربه‌ای در بسکتبال نداشتند و دست برترشان راست بود، به روش تصادفی ساده انتخاب و به تعداد مساوی به دو گروه تقسیم شدند. آزمودنی‌ها به مدت 4 هفته، 2 جلسه 45 دقیقه‌ای در هفته، مطابق برنامه تمرین کردند. گروه الف، چهار جلسه اول را با دست راست برتر و چهار جلسه دوم را با دست چپ غیربرتر تمرین کردند و گروه ب، به شیوه متضاد تمرین کردند. آزمودنی‌ها قبل و بعد جلسات تمرین در آزمون دریبل مارپیچ بسکتبال مورد ارزیابی قرار گرفتند. یک هفته بعد تمرین نیز آزمون یادداری و انتقال اجرا شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد بین دو گروه تمرینی در اکتساب مهارت دریبل بسکتبال تفاوت ‌معنی‌‌داری وجود ندارد (053/0= p) و زمان حرکت از پیش ‌آزمون تا پس‌ آزمون، کاهش معنی‌دار داشته است (000/0= p). نتایج، عملکرد بهتر دست راست را نسبت به دست چپ نشان داد (042/0= p) هر دو گروه در پس‌آزمون و آزمون یادداری، زمان حرکتی کوتاه‌تری در دریبل با دست راست نسبت به دست چپ داشتند. بین دو گروه در تکلیف انتقال تفاوت معنی‌داری یافت نشد (16/0= p). بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد استفاده از اندام‌های برتر و غیر برتر در یادگیری حرکتی اولیه برای بهبود اجرای هر دو عضو و قوی‌تر شدن قابلیت دو طرفی فراگیران مهم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Practice Order with Dominant and Non-Dominant Hand on Acquisition, Retention and Transfer of Basketball Dribbling Skill

چکیده [English]

Purpose: The purpose was to survey the effect of practice order with dominant and non-dominant hand on acquisition, retention and transfer of basketball dribbling skill of the male students at Ferdowsi University. Method: The subjects were 20 students of General Physical Education (19-24) that did not have any experiences in basketball and their dominant hand was right. They randomly selected and equally assigned to two groups. Subjects practiced in the program for 4 weeks, 2 times a week and 45 minutes per session. Group A practiced with their dominant right hand for the first four sessions and then switched to their left hand for the second four sessions. Group B practiced in vice versa manner. The subjects were assessed by Slalom-Dribble-Test in pre-test and post-test. Retention and transfer tests were performed one week following the end of practice. Results: Results showed that there was no significant difference between two groups in acquisition of dribbling Skill (p=0.053). Movement time has been significantly reduced from pre-test to post-test (p=0.00).Results showed better performance of the right hand than the left (p=0.042). Both groups had shorter dribbling time with the right hand than the left in post-test and retention test. There was no significant difference between two groups in transfer task (p = 0.16). Discussion: Results indicate that practice with dominant and non-dominant limbs in the initial motor learning seems to be important to improve performance of both limbs and to strengthen bilateral competence of the learners

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Intermanual Transfer"-"Basketball Dribbling"- "Skill Acquisition"
 • "Retention"
 • "Handedness"
 1. منابع
 2. باقرزاده فضل اله، شیخ محمود، شهبازی مهدی و طهماسبی بروجنی شهزاد. (1386). یادگیری و کنترل حرکتی: نظریه ها و مفاهیم. بامداد کتاب. چاپ اول. صفحات 57 ـ 152.
 3. واعظ موسوی سید محمد کاظم، شجاعی معصومه (مترجمین). (1383). یادگیری حرکتی مفاهیم وکاربردها. انتشارات حنانه. چاپ دوم. صفحه 298.
 4. باقرزاده فضل الله، شیخ محمود، طهماسبی بروجنی شهزاد و شهبازی مهدی (1383). بررسی انتقال دوسویه در مهارت سرویس کوتاه بدمینتون از دست برتر به دست غیر برتر و برعکس. حرکت. شماره 21. صفحات 50 ـ 45.
 5. قادری فرح بانو، باقرزاده فضل الله، غلامعلی زاده رضا و امینیان رضوی توراندخت. (1384). بررسی انتقال دوطرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیربرتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران. حرکت. شماره 26. صفحات 150-139.
 6. Lee, M., Carroll, T.J. (2007). Cross education: possible mechanisms for the contralateral effects of unilateral resistance training. Sports Med. 37(1):1–14.
 7. رفیعی صالح، واعظ موسوی سید محمد کاظم، عبدلی بهروز. (1389). جهت و میزان خطا در انتقال دوسویه مهارت پرتاب دارت. مجله رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش. شماره 4. صفحات 315-321.
 8. Stöckel, T., Weigelt, M. (2011). Brain lateralization and motor learning: Selective effects of dominant and non-dominant hand practice on the early acquisition of throwing skills. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 17(1): 18-37.
 9. Stöckel, T., Wang, J. (2011). Transfer of short-term motor learning across the lower limbs as a function of task conception and practice order. Brain and Cognition. (77): 271–279.
 10. Panzer, S., Krueger, M., Muehlbauer T., Shea, C. H. (2010). Asymmetric effector transfer of complex movement sequences. Human Movement Science. 29 : 62–72.
 11. Harley, L. R. (2011). Motor learning and its transfer during bilateral arm reaching. Ph.D.Dissertation. Georgia Institute of Technology: School of applied physiology.
 12. Haaland, E., Hoff, J. (2003). None-dominant leg training improves the bilateral motor performance of soccer players. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. (13): 179-184.
 13. Teixeira L. A., Silva, M. V. M., Carvalho, M. A. (2003). Reduction of lateral asymmetries in dribbling: The role of bilateral practice. Laterality. 8 (1): 53-65.
 14. حسینی سید مجتبی، سهرابی مهدی، فولادیان جواد. (1392). بررسی تقارن انتقال دوطرفه مولفههای شناختی و حرکتی در ضربه پای فوتبال. نشریه رفتار حرکتی. درحال چاپ.
 15. Senff, O., Weigelt, M. (2011). Sequential effects after practice with the dominant and non-dominant hand on the acquisition of a sliding task in school children. Laterality. 16(2): 227-239.
 16. Stöckel, T., Weigelt, M., Krug, J. (2011). Acquisition of a Complex Basketball-Dribbling Task in School Children as a Function of Bilateral Practice Order. Physical Education, Recreation and Dance. 82 (2): 188-197.
 17. Stöckel, T., Hartmann, C., Weigelt, M. Bilateral practice effects on the acquisition of complex sport skills – A basketball study with school children. Zeitschrift fur sportpsychologie. 2007; 14(3), 130-135.
 18. Stöckel, T., Weigelt, M. (2011). Brain lateralization and motor learning: Selective effects of dominant and non-dominant hand practice on the early acquisition of throwing skills. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 17(1): 18-37.
 19. Coren, S. P., Porac, C., & Duncan, P. (1979). A behaviorally validated self-report inventory to assess 4 types of lateral preferences. Journal of Clinical Neuropsychology. 1:55–64
 20. Teixeira, L. A. (2000). Timing and force components in bilateral transfer of learning. Brain and Cognition. (44): 455-469.
 21. Singh, M., Manjary, M., Dellatolas, G. (2001). Lateral preference among Indian school children. Cortex. 37: 231–241.
 22. Teixeira, L. A. (2008). Categories of manual asymmetry and their variation with advancing age. Cortex. 44: 707–716.