اثر سازماندهی تمرین بر عدم تقارن حرکتی پای کودکان در شوت فوتبال

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

به دلیل اهمیت عدم ‌تقارن‌حرکتی در اجرای مهارت‌هایی مانند شوت فوتبال که با دو سمت بدن قابل اجرا هستند باید جلسات تمرین طوری برنامه‌ریزی شوند که عدم تقارن حرکتی در مهارت‌های دوطرفه را کاهش دهد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر سازماندهی تمرین بر عدم‌تقارن‌حرکتی پای کودکان 10-7 ساله در مهارت شوت فوتبال انجام شد.بدین منظور تعداد 50 پسراز3 مدرسه فوتبال با میانگین سنی 10/1 ± 26/8 سال (5چپ پا و بقیه راست پا) با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب ‌شدند و به طور تصادفی به پنج گروه تمرینی دسته‌ای پای برتر-غیربرتر، دسته‌ای پای غیربرتر-برتر، زنجیره‌ای،افزایشی وکنترل تقسیم شدند. به منظورتعیین پای برتر از آزمون پا برتری کورن،برای ارزیابی الگوی مهارت از مقیاس ارزیابی الگوی شوت روی پای امیرفخریان وبرای سنجش دقت شوت ازآزمون شوت مور-کریستین تعدیل شده برای کودکان استفاده شد.آزمون‌هادر3مرحله پیش‌آزمون، یادداری وانتقال برگزارشد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درآزمون یادداری و انتقال شاخص عدم تقارن حرکتی در دقت شوت در گروه کنترل بیشترین مقدار و در گروه تمرینی افزایشی کمترین مقدار را داشت. از طرف دیگر در آزمون یادداری میانگین شاخص عدم‌تقارن‌حرکتی در الگوی شوت درگروه تمرینی افزایشی‌ کمترین مقدار و در گروه دسته‌ای‌ پای غیربرتر-برتر بیشترین مقدار را داشت ولی در آزمون انتقال بین گروهها در این شاخص تفاوت معنی داری مشاهده نشد.در نهایت اینکه تمرین افزایش سطح تداخل زمینه‌ای سبب کاهش عدم‌تقارن حرکتی پای کودکان در شوت فوتبال شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of practice organization on childrens foot motor asymmetry in soccer shot

چکیده [English]

Because of the importance of motor asymmetry in the implementation of skills like soccer shot with bothsides of the bodyare applicabletraining sessionsshouldbe designedto reducethe asymmetry inbilateralmotorskills. Hence, the present study aimed to determine the effect of practice organization on motor asymmetric of soccer shot skill in children 7-10 yr.Therefore, 50 male with mean age ±10.1 years from 3 soccer schools (5 left footed and 45 right footed) were selected by random cluster sampling method and randomly divided into dominant-nondominant blocked, nondominant-dominant blocked, serial, increasing practice, and control groups. The Coren's footedness test, theAmirfakhrian’s pattern evlaluation scale, and Moore-Christine shot test (modified for children) were used to determinethe dominant leg, evalutat shot pattern, and shot accuracy, respectively.Thetests were performedin 3 phases (pretest, retention, and transfertests). Results of ANCOVA indicated that in the retention and transfer tests, motor asymmetry indices in shot accuracy of control and increasing groups were the most and least values, respectively. On the other hand, motor asymmetry indices in shot pattern of increasing and nondominant-dominant foot groups were the least and most values, respectively, in retention test, but in transfer test, there was no significant between groups difference this index. Thus, it is recommended the practice with increasing the level of contextual interference for coaches to reduce motor asymmetry in feet for soccer shot

کلیدواژه‌ها [English]

 • footedness- lateral preference
 • strike whit foot- Increased contextual interference practice
 1. Teixeira, L.A., M.V. Silva, and M. Carvalho, 2003.Reduction of lateral asymmetries in
 2. dribbling: The role of bilateral practice. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition,.
 3. (1): p. 53-65.
 4. Watson, G.S, 1998.Handedness, footedness, and language laterality: Evidence from Wada
 5. testing. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 3(4): p. 323-330.
 6. Gabbard, C.P., Lifelong motor development. 6 ed. 2012, New York: Pearson.
 7. Sommer, M., 2006. Bilaterality in sports–an explorative study of soccer and ice-hockey players. Umeå:
 8. Department of Psychology at Umeå University
 9. Chapman, J.P., L.J. Chapman, and J.J. Allen, 1987. The measurement of foot preference.
 10. Neuropsychologia, 25(3): p. 579-584.
 11. Gabbard, C. and S. Hart, 1996. A question of foot dominance. The Journal of general
 12. psychology, 123(4): p. 289-296.
 13. Peters, M., 1988.Footedness: asymmetries in foot preference and skill and neuropsychological
 14. assessment of foot movement. Psychological Bulletin, 103(2): p. 179.
 15. Elias, L.J., M.P. Bryden, and M.B. Bulman-Fleming, 1998. Footedness is a better predictor than
 16. is handedness of emotional lateralization. Neuropsychologia, 36(1): p. 37-43.
 17. Goodwin, J. E. & Meeuwsen, H. J. (1996) Investigation of the contextual interference effect in
 18. the manipulation of the motor parameter of over-all force. Perceptual and Motor Skills, 83(3),735-
 19. Magil, Richard A,2011. Motor learning : concept and applications. New York: Mc Graw_Hill
 20. Hwang, G.Y. (2003) ‘ An Examination Of The Impact Of Introducing Greater Contextual
 21. Interference During Practice On Learning To Golf Putt, Thesis For The Degree Of Doctor Of
 22. Education
 23. Magill, R.A. and K.G. Hall, 1990.A review of the contextual interference effect in motor skill acquisition.
 24. Human movement science,. 9(3): p. 241-289.
 25. ١٧
 26. Feghhi, I. and R. Valizade, 2011. Systematically Increasing Contextual Interference is Beneficial
 27. For Learning Single Task. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30: p. 2191-2193.
 28. .امیرفخریان،معصومه.( 1390 ). مقایسه اثرکانون توجه با آرایش ثابت، متغیر دسته ای و تصادفی براجرا و یادگیری شوت فوتبال در کودکان
 29. مبتدی، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 30. Rodrigues, P.C., 2009. Functional asymmetry in a simple coincidence-anticipation task: Effects of
 31. handedness. European Journal of Sport Science, 9(2): p. 115-123.55. Sadeghi, H., 2000. Symmetry
 32. and limb dominance in able-bodied gait: a review.Gait & posture, 12(1): p. 34-45.
 33. Jeffreys, I., 2006. Motor Learning---Applications for Agility, Part 1. Strength & Conditioning
 34. Journal, 28(5): p. 72-76.
 35. Porter, J.M ., Landin, D., Hebert, Edward, p ., Baum, B. ( 2007) . The effects of three levels of
 36. contextual interference on performance outcomes and movement patterns in Golf skills.
 37. International journal of sports science & Coaching, 2 (3), pp. 243-255 ( 13 )
 38. Porter, J.M., & magill, R.A. (2008). Systematically increasing contextual interference during
 39. practice is beneficial for learning novel motor skills. Dissertation, Reasearch quarterly for
 40. exercise and sport. Title page for ETD ets-04042008-112837.
 41. Porter, J.M. and R.A. Magill, 2010.Systematically increasing contextual interference is beneficial
 42. for learning sport skills. Journal of sports sciences, 28(12): p. 1277-1285.
 43. .رمضان زاده،حسام( 1390 ). مقایسه تاثیر تداخل زمینه ای اافزایشی و کاهنده با تغییر برنامه حرکتی و پارامتر بر یادگیری
 44. تکلیف زمان بندی پیش بینی انطباقی و قابلیت شناسایی خطا پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شهید بهشتی
 45. . Guadagnoli, M.A. and T.D. Lee, 2004. Challenge point: a framework for conceptualizing the effects of
 46. various practice conditions in motor learning. Journal of motor behavior, 36(2): p. 212-224.
 47. Mazzardo O. J.( 2004) ‘Contextual Interference: Is It Supported Across Studies? Thesis for the
 48. degree of Master of Science Health, Physical, Recreation and Education.
 49. ١٨
 50. Grouios, G., 2009. Investigating the stabilising and mobilising features of footedness. Laterality,
 51. (4): p. 362-380
 52. Annett, M., Handedness and brain asymmetry: The right shift theory.: Psychology Press.
 53. Grouios, G., 2004.MOTORIC DOMINANCE AND SPORTING EXCELLENCE: TRAINING
 54. VERSUS HEREDITY 1. Perceptual and motor skills, 98(1): p. 53-66.
 55. Stöckel, T. and M. Weigelt, 2012. Plasticity of human handedness: Decreased one-hand bias and
 56. inter-manual performance asymmetry in expert basketball players. Journal of sports sciences,
 57. (10): p. 1037-1045.