تأثیر تمرین رایانه ای، عملی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری الگوی حرکت مهارت شوت فوتبال

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف تحقیق: پژوهش حاضر به منظور، بررسی اثرات تمرین رایانه ای بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال انجام شد. روش تحقیق: در این تحقیق، 60 نفر از بین بازیکنان مدرسه فوتبال نیشابور با میانگین سنی 12 سال، به طور داوطلبانه شرکت کرده و به چهار گروه کنترل، رایانه، عملی و ترکیبی(رایانه، عملی)، تقسیم شدند و در پیش آزمون، مهارت شوت هر یک از فراگیران، با دو دوربین از نمای قدامی و جانبی تصویر برداری و توسط 5 ارزیاب، شاخص های تعیین شده نمره گذاری شد. پس از 18 جلسه تمرین، مجدداً آزمون اکتساب و 72 ساعت بعد، آزمون یادداری، مشابه پیش آزمون، مورد ارزیابی قرار گرفت و داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس عاملی مرکب 2*4 و آزمون t وابسته مقایسه و با تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی دانکن، میزان اختلاف ها تعیین شد. نتایج: در آزمون اکتساب، بهبود مهارت برای هر سه گروه قابل قبول (05/0≥p )، و در آزمون یادداری نتایج حاکی از برتری گروه ترکیبی، در حفظ تداوم بهبود مهارت شوت آزمودنی ها بود (05/0≥ p). بحث و نتیجه‌گیری: اگر چه انجام تمرین‌های صرفاً رایانه ای و یا عملی، به عملکرد بهتر منجر شد، اما انجام تمرین های ترکیبی، حفظ تداوم بیشتر این پیشرفت را بدنبال داشت.

کلیدواژه‌ها