تأثیر روش درمان روان- فیزیولوژیکی ترکیبی بر قند خون بیماران دیابتی نوع دوم

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 بمبئی هند

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

دیابت نوع دوم یکی از شایع‌ترین بیمارهای امروز دنیاست. این تحقیق از نوع اکتشافی است که برای اولین بار در دنیا توسط محقق طراحی و در کلینیک دیابت بیمارستان پنجم آذر گرگان (گلستان) اجرا گردید. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر درمان روان- فیزیولوژیکی بر قند خون بیماران دیابتی نوع دوم بوده است. روش تحقیق: به این منظور ابتدا با روش نمونه‌گیری در دسترس و با توجه به متغیرهای تحقیق، از بین تمامی بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم که داوطلب شرکت در این تحقیق بودند، 20 نفر انتخاب و به طور تصادفی 10 نفر در گروه پلاسیبو و 10 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند. برای انجام این پژوهش از یکی از طرح‌های نیمه آزمایشی به نام «گروه کنترل نابرابر» استفاده شد. جلسات درمانی در طی 10 جلسه 1 تا 5/1 ساعته و در 10 روز متوالی اجرا شد. همچنین بصورت همزمان برای گروه پلاسیبو دو عدد کپسول پلاسیبو (یکی صبح و یکی شب) تجویز گردید. پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پیگیری در کلینیک تشخیص پزشکی انجام شد که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان کشور است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین قند خون پس آزمون در گروه آزمایش، در مقایسه با پیش آزمون به‌طور معنی داری کاهش یافت، در حالی که در گروه پلاسیبو این تغییر مشاهده نشد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که درمان روان- فیزیولوژیکی ترکیبی بر کاهش قند خون بیماران دیابتی نوع دوم تاثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها