تأثیر رویکردهای آموزش قیودمحور و حس بازی بر جستجوی بینایی کودکان دختر 11-10 ساله: در قالب بازی‌های بومی-محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 tabriz

2 استاد گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.29252/mbsp.2022.227613.1126

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش‌های آموزش قیودمحور و حس بازی بر جستجوی بینایی کودکان دختر 11-10 ساله در قالب بازی‌های بومی-محلی انجام شد.

روش‌ها: این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود که به‌صورت علی-‌ مقایسه‌ای و به‌شکل میدانی انجام شد. پنجاه و پنج دانش‌آموز دختر (10±11 سال) به‌صورت تصادفی به دو گروه ترکیب رویکرد قیودمحور/ حس بازی و سنتی تقسیم شدند. آزمودنی‌ها به مدت 12 هفته، هر هفته 3 جلسه یک ساعته مطابق رویکرد آموزشی گروه خود به تمرین پرداختند. از نرم‌افزار کاگ‌لب برای ارزیابی جستجوی بینایی استفاده شد.

نتایج: نتایج تحلیل واریانس مرکب تفاوت معناداری را بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه ترکیبی نشان داد به‌طوری که می‌توان گفت احتمالاً 90% از تغییرات در جستجوی بینایی کودکان تحت تأثیر آموزش آنها بر اساس رویکرد ترکیبی بوده است. درحالی‌که در آموزش سنتی در متغیر مربوطه تأثیر معناداری مشاهده نشد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از رویکردترکیبی می‌تواند جستجوی بینایی دانش‌آموزان را بهبود بخشد.

نتیجه‌گیری: برای پیشرفت در آموزش تربیت‌بدنی، مهم است که معلمان یک مدرسه از دانش‌آموزان برای اجرای مؤثر رویکردهای ترکیبی در محیط مدرسه حمایت کنند. باید فرصت‌هایی فراهم شود تا به دانش‌آموزان اجازه داده شود که درک مفهومی خود را از رویکرد غیرخطی توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of constraint-led and game sense education approaches on the visual search of girls 10-11 years old: in the form of Naive-local games

نویسندگان [English]

 • mina keshavarz 1
 • hasan mihamadzade 2
1 tabriz
2 Professor, Department of Motor Behavior and sport management, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was investigate the effectiveness of Constraint-led and game sense education approach on the visual search of girls 10-11 years old in the form of native-local games.

Methods: This research was semi-experimental with pre-test and post-test and causal-comparison that was performed in field form. Fifty-five girl students (10±11 age) were randomly divided into two groups of hybrid Constraint-led / game sense and traditional. Subjects practiced for 12 weeks, 3 sessions per week and 1 hour per session according to the educational approach of their group. Caglab software was used to evaluate visual search.

Results: The results of Mixed ANOVA showed a significant difference between pre-test and post-test of hybrid group, so can be said that probably 90% of the changes in children's visual search were influenced by their education based on the hybrid approach. While in traditional education, no significant effect was observed in the relevant variable. Based on the findings, it can be concluded that using of hybrid approach can improve students' visual search.

Conclusion: To advance in physical education, it is important that a school's teachers support students to effectively implement hybrid approaches in the school environment. Opportunities should be provided to enable students to develop their conceptual understanding of nonlinear approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nonlinear approach
 • Hybrid approaches
 • Attention
 • students
 • Traditional games

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 مهر 1401