اثر توانمندی منش بر خودکارآمدی مدیران ورزشی با نقش میانجی مسئولیت پذیری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی،واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان، ایران

2 گروه تربیت بدنی ،واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 گروه روانشناسی،واحدهمدان،دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.29252/mbsp.2021.210482.0

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر توانمندی منش بر خودکارآمدی مدیران ورزشی با نقش میانجی مسئولیت پذیری انجام شد.روش‌ها: گروه نمونه را تعداد 279 نفر مدیران ارشد وزارت  ورزش و جوانان و روسای فدراسیون های ورزشی تشکیل می‌دادند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای–تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه­های استاندارد توانمندی منش سلیگمن و پترسون(2004)، خودکارآمدی پرنتیک و همکاران (1982) و مسئولیت‌پذیری کارول و استوارتز(2003) بود. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج: برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج برازش خوب داده‌ها با مدل را نشان داد(16/2 =2x و  07/0 =  RMSEA)نتیجه‌گیری: نتایج نقش مهم مسئولیت پذیری را بر رابطه توانمندی منش بر خودکارآمدی مدیران را تائید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of character empowerment on the self-efficacy of sports managers with the mediating role of responsibility

نویسندگان [English]

 • taher vaisy 1
 • Sirus Ahmadi 2
 • Keyvan Molanourozi 3
 • Mohammad Esmaeil Ebrahimi 4
1 Ph.D. Student in Physical Education, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
2 Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan
3 Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
4 Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of character empowerment on self-efficacy of sports managers with the mediating role of responsibility.Methods: The sample group consisted of 279 senior managers of the Ministry of Sports and Youth and the heads of sports federations who were selected by stratified-random sampling method.Research tools, standard questionnaires of Seligman and Patterson character competence (2004), Self-efficacy of prentic and colleague(1982) and responsibility of Carol and Stuartz (2003). The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha.Results: Structural equation method was used to analyze the data. The results showed a good fit of the data with the model.(2.16 =x2 and  0.07 =  RMSEA)Conclusion: The results confirmed the important role of responsibility on the relationship between character empowerment and managers' self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • character ability 2
 • self
 • efficacy 3
 • responsibility 4
 • sports managers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401
 • تاریخ دریافت: 06 آبان 1399
 • تاریخ بازنگری: 14 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 شهریور 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 شهریور 1401