تأثیر محیط تمرینی رقابتی و غیر رقابتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در دختران نوجوان با اضطراب صفتی بالا و پایین

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 استادیار گروه رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 استاد گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.29252/mbsp.2022.225815.1091

چکیده

هدف: هدف از پژوهش بررسی تاثیر محیط‏های تمرینی رقابتی و غیررقابتی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در در دختران نوجوان با اضطراب صفتی بالا و پایین بود.

روش‏‏: در این پژوهش نیمه‏تجربی، 47 دختر نوجوان براساس نمرات اضطراب صفتی به دوگروه اضطراب صفتی بالا و پایین تقسیم و با توجه به نمرات پیش آزمون، به دو گروه‏ تمرینی در محیط رقابتی و غیررقابتی جای گرفتند. چهار گروه در محیط های تمرینی 8 جلسه به تمرین پرداختند. پیش‌آزمون، آزمون های اکتساب و آزمون یادداری از شرکت‌کنندگان اخذ شد. برای تحلیل داده ها از آزمون‏های واریانس یک‏راهه و تحلیل واریانس با اندازه‏های تکراری استفاده شد.

یافته‏ها: عملکرد گروه‌ها در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در مرحله اکتساب و یادداری فوری بدون تفاوت معنی‌‌دار است. گروه‌ها در مرحله یادداری تاخیری اختلاف معنی دار آماری با همدیگر دارند. نتایج نشان داد تمرین در محیط رقابتی منجر به عملکرد بهتر در شرکت کنندگان با اضطراب صفتی پایین و بالا شد. در اجرای مهارت ملاک، محیط رقابتی، ترجیحاً با اضطراب صفتی پایین و سپس با اضطراب صفتی بالا تعامل نشان داد.

نتیجه‌گیری: عملکرد شرکت‌کنندگان عمدتاً متاثر از محیط تمرین است نه سطح اضطراب صفتی طوری که شرکت کنندگان با اضطراب صفتی پایین و بالا در محیط تمرینی رقابتی عملکرد بهتری از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Competitive and Non-competitive Training Conditions on Learning of Basketball Free Throws in female adolescent with high and low-trait anxiety Short title: Interaction of Training Environment and trait anxiety in sport skill learning

نویسندگان [English]

  • fatemeh velayatee 1
  • mehdi rafeii 2
  • Ahmadreza Movahedi 3
1 Master of Motor Behavior.university of isfahan
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior.University of Isfahan.
3 Professor at the Department of Motor Behavior, University of Isfahan
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to examine the effect of competitive and non-competitive exercise environments on acquisition and retention of basketball free throws (BFT) in female adolescents with high and low trait anxiety.

Method: In this mesi experimental study, based on the trait anxiety scores 47 adolescent girls were divided into two groups of high and low trait anxiety and according to pre-test scores, were placed into two training groups in a competitive and non-competitive environment. At the determined exercise condition, participants of the experimental groups exercised BFT for 8 sessions. Pre-test, acquisition and retention tests were taken before intervention, during exercise sessions and after the last acquisition session respectively. For analyzing data, One-way ANOVA and repeated measures analysis of variance were used.

Results: Results showed that the performance of the groups in BFT in the acquisition and immediate retention phases were not significantly different, but a significant between group difference was found in the delayed retention test. The results showed that training in a competitive environment led to better performance in participants with high and low trait anxiety. In Performing BFT, the competitive environment interacted preferably with low trait anxiety and then with high trait anxiety.

Conclusion: Participants' performance was affected by the training environment, not the level of trait anxiety, so that participants with low and high trait anxiety performed BFT better in a competitive training environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • basketball free throw
  • acquisition
  • retention
  • competitive environment
  • trait anxiety