پیش بینی هدفگرایی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس جوانگیزشی ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.29252/mbsp.2022.223853.1057

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش جوانگیزشی ادراک شده در پیش‌بینی هدف‌‌گرایی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه شهر اصفهان بود.

روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی، همبستگی و جامعه آماری آن تمامی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه شهر اصفهان بودند. با توجه به حجم جامعه براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 300 نمونه انتخاب شد. پرسشنامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه هدف‌گرایی در ورزش دودا و نیکولز و جوانگیزشی ادراک شده‌در ورزش‌سایفریز بین150 تکواندوکارنخبه و150 تکواندوکاران غیرنخبه به-صورت دردسترس درباشگاه‌های انتخابی توزیع و پس‌ازتکمیل‌گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام‌به‌گام تحلیل شد.

نتایج: نتایج نشان‌داد هدفگرایی تکواندوکاران نخبه با جوتکلیف‌محور (001/0,p=692/0r=) و با جوانگیزشی‌ادراک‌شده (001/0, p=420/0r=) رابطه معناداری داشت و به ترتیب 5/47 و 7/2 درصد هدف‌گرایی آنان را تبیین کرد. در تکواندوکاران‌غیرنخبه هدفگرایی با جوخود‌محور (001/0,p=522/0r=) رابطه معنادار داشت و 8/26 درصد هدف‌گرایی را پیش‌بینی کرد.

نتیجه‌گیری: درمجموع نتایج نشان داد جوانگیزشی‌ادراک شده نقش تاثیرگذار و موثرتری در پیش‌بینی هدفگرایی تکواندوکاران نخبه در مقایسه با تکواندوکاران غیرنخبه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the goal orientation of elite and non-elite taekwondo players based on perceived motivational Climate

نویسندگان [English]

  • Ali Shafizadeh 1
  • Jalal Khodami, 2
  • Mohamad Reza Moradi, 2
1 Sport Sciences Department, Humanity faculty, Shahrekord university,Sharekord, Iran
2 Sport Sciences Department, Humanity faculty, Shahrekord university,Sharekord, Iran
چکیده [English]

Porpose:The purpose of this study was to investigate the role of perceived motivational Climate in predicting the goal orientation of elite and non-elite taekwondo players.

Methods: This study was descriptive-correlational, and its statistical population was all elite and Nonelite taekwondo players in isfahan city. According to the population size, 300 samples wite an age mean of 25.1 were selected based on Morgan table. Questionnaires of demographic information, goal orientation in sport (Duda, et al., 1992) and perceived motivational Climate in sport (Seifri, 1992) were distributed among 150 elite taekwondo player and the same number among non-elite taekwondo player as available in selected clubs and were collected after completion. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression.

Results: The results showed that in elite taekwondo players goal orientation had a significant relationship with task orientations (r=0.692, P=0.001) and Perceived Motivational Climate (r=0.420, P=0.001) and respectively predicted 47.5% and 2.7% of their goal orientation. in non-elite taekwondo player, goal orientation had a significant relationship with ego orientation (r= 0.522, p= 0.001) and predicted 26.8% of goal orientation.

Conclusion: Overall, the results showed that the perceived motivational Climate had a more effective role in predicting the goal orientation of elite taekwondo than non-elite taekwondo player.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Motivational Climate
  • goal orientation
  • elite
  • taekwondo
  • Predicting