روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه تمرین ذهنی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

10.29252/mbsp.2022.225047.1075

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی پرسش‌نامه تمرین ذهنی ورزشی بود. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های غیر تجربی و در زمره پژوهش‌های رواسازی ابزار می‌باشد که اطلاعات لازم و مورد نیاز آن به صورت مقطعی جمع‌آوری شد. جامعة آماری مطالعۀ حاضر را ورزشکاران شرق تهران تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش حاضر نیز شامل 400 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و پرسش‌نامة تمرین ذهنی ورزشی را تکمیل نمودند. این پرسش‌نامه شامل 20 سوال، دو بعد اصلی (مهارت های ذهنی و تکنیک های ذهنی) و 5 خرده مقیاس شامل مهارت‌های پایه، مهارت‌های عملکردی، مهارت‌های بین فردی، خودگفتاری و تمرین ذهنی تشکیل شده است. جهت بررسی روایی سازۀ عاملی از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی (با فاصله دو هفته) از ضریب همبستگی درون طبقه‌ای استفاده شد. نتایج نشان‌دهنده برازش مطلوب نسخه فارسی پرسش‌نامه تمرین ذهنی ورزشی است. همچنین همسانی درونی و ثبات زمانی از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند. بنابراین، نسخه فارسی پرسش‌نامه تمرین ذهنی ورزشی دارای روایی و اعتبار قابل قبولی در ورزشکاران است و روان‌شناسان و پژوهشگران می‌توانند از این پرسش‌نامه استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometrics of the Persian version of the Sports Mental Exercise Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Elay Janamoo Berenjabad 1
  • Amir Shams 2
  • Amir Dana 1
1 Islamic Azad University Tehran North Branch
2 SSRI
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the validation of the Persian version of the Sports Mental Exercise Questionnaire. The method of this research is non-experimental research and is among the tools of instrument validation research in which the required information was collected cross-sectionally. The statistical population consisted of athletes from East Tehran. The sample also included 400 people who were selected by random sampling method and completed a sports mental exercise questionnaire. The questionnaire consists of 20 questions, two main dimensions (mental skills and mental techniques) and 5 subscales including basic skills, functional skills, interpersonal skills, self-talk and mental training. Confirmatory factor analysis based on structural equation modeling was used to evaluate the validity of factor construct. Cronbach's alpha coefficient was used to determine internal consistency and intra-class correlation coefficient was used for temporal reliability (two weeks apart). The results show a good fit of the Persian version of the Sports Mental Exercise Questionnaire. Internal consistency and temporal stability were also acceptable values. Therefore, the Persian version of the Sports Mental Exercise Questionnaire has acceptable validity in athletes and psychologists and researchers can use this questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometrics
  • Sports Mental Exercise Questionnaire
  • Athletes
  • Validity
  • Reliability