تاثیر انگیختگی بر تصمیم گیری و حرکات چشم بازیکنان حرفه ای والیبال

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

10.29252/mbsp.2021.210406.0

چکیده

چکیده هدف: در مطالعه حاضر، تاثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بر سرعت و دقت تصمیم گیری  سرویس والیبال و حرکات چشم ورزشکاران بررسی شد.روش ها: 15 والیبالیست تیم ملی نوجوانان ایران به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. تکلیف پژوهش، اجرای مهارت تصمیم گیری سرویس والیبال تحت شرایط انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران بود. شرکت کنندگان به اجرای 25 کوشش تصمیم گیری سرویس والیبال پرداخته و امتیازات سرعت و دقت تصمیم گیری، و داده­های حرکات چشم شان توسط دستگاه ردیابی بینایی ثبت شد. داده­ها به وسیله آزمون آماری تی همبسته تحلیل شد.نتایج: نتایج نشان داد که انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر باعث افزایش سرعت (037/0=P) و کاهش دقت تصمیم گیری (001/0>P) شده است. از طرفی انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر باعث افزایش تعداد ساکاد (001/0>P) و تثبیت‌های بینایی (001/0>P) و همچنین کاهش مدت زمان تثبیت‌های بینایی (001/0>P) در طی اجرای آزمون‌های تصمیم گیری شده است.نتیجه گیری: انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران هم بر فاکتورهای فرآیند تصمیم گیری و هم بر نتیجه عملکرد افراد در آزمون‌های تصمیم گیری تاثیر داشت. در طی شرایط انگیختگی ناشی از حضور تماشاگران، اگرچه سرعت تصمیم گیری بازیکنان افزایش یافت، ولی دقت تصمیم گیری آن ها کاهش یافت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of arousal on decision making and eye movements in professional volleyball players

نویسندگان [English]

 • majid arab 1
 • Shahzad Tahmasebi Boroujeni 2
 • Elahe Arabameri 3
 • Mehdi Shahbazi 2
 • Elham Shirzad 2
1 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, University of Tehran
2 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, University of Tehran
3 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: Arousal is one of the psychological factors affecting athletes' performance. Without reaching the optimal level of arousal, people's performance will not be optimal. The aim of the current semi experimental study was to investigate the effect of arousal caused by spectators on process and outcome of volleyball service decision making.Methods: The population of the present study included volleyball players of Iranian youth volleyball national team. A number of 15 players (Mean age=18.00 ± 1.00 years) participated in this research. The task of current study was performance of volleyball service decision making under arousal conditions caused by spectators. Participants performed 25 decision making situations in baseline and spectators arousal conditions. The visual saccade and fixation data recorded by eye tracker system simultaneously with decision making test performance. Data analyzed with paired-samples t-test.Results: The result indicated that arousal caused by spectators affected the process and outcome of decision making. Although the decision-making speed of the players increased under the circumstances of the arousal, their decision-making accuracy decreased.Conclusions: Given this results, coaches need to provide good training tips in training to improve the decisions made by players. In addition to physical exercise, mental training and decision-making should also be done.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Athletic performance
 • Eye movements tracking
 • Saccade
 • Speed-accuracy trade off
 • Visual fixation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 07 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 19 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 آبان 1400