تأثیر فضای انگیزشی تکلیف گرا وخود گرای ورزشی بر خود پنداره بدنی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی واحد بروجرد، دانشگاه آزاداسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

4 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.29252/mbsp.2021.223431.1048

چکیده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تأثیر نوع فضای‌انگیزشی، تکلیف‌گرا و خود‌گرای ورزشی بر خودپنداره‌بدنی دانش‌آموزان بود.

روش ها: جامعه آماری 2056 نفر از دانش‌آموزان دختر شهر قم بودند. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بود. گروه آزمایشی اول فضای‌انگیزشی تکلیف‌محور(فعالیت‌های مشارکتی واختیاری) و گروه آزمایشی دوم فضای‌انگیزشی خود‌محور(فعالیت‌های رقابتی و اجباری) را تجربه وگروه کنترل برنامه عادی ورزشی مدرسه را ادامه داد. جهت گرداوری اطلاعات از فرم کوتاه پرسش‌نامه خود‌توصیف‌بدنی مارش، مارتین وجکسون (2010) استفاده گردید.

یافته ها: نتایج آزمون های آماری کروسکال والیس و ویل کاکسون نشان داد، ایجاد فضای‌انگیزشی با روش تکلیف‌مدار به شکل معناداری موجب افزایش خود‌پنداره‌بدنی شامل: فعالیت‌بدنی، ظاهر‌بدنی، استقامت، لیاقت‌ورزشی، انعطاف، خود‌پنداره‌کلی و عزت‌‌نفس شد و روش خود‌مدار تنها موجب افزایش معنا‌داری در بعد هماهنگی شد.

نتیجه گیری: مشارکت در فعالیت‌های‌ورزشی از طریق ایجاد فضای‌انگیزشی تکلیف‌گرا جهت افزایش خودپنداره‌بدنی وحس ارزشمندی توصیه می‌شود.کلید‌واژه‌ها: تکلیف‌گرا، خودگرا، فضای‌انگیزشی، خودپنداره‌بدنی، دانش‌آموزان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of task-oriented and self-centered sports Motivational climate on physical self-concept among the students

نویسندگان [English]

 • Reza Saboonchi 1
 • Majid Khalili 2
 • Mohammad Nikravan 3
 • Najaf Aghaei 4
1 Associate professor in Sport Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
3 Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
4 Kharazmi university,Tehran,Iiran
چکیده [English]

Abstract

Purpose: The present study aimed to evaluate the effectiveness of motivational climate variety, task-oriented and self- oriented sports on physical self-concept among the students.

Methods: The population included 2056 female students in Qom. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with two experimental groups and one control group. The first experimental group involved task-oriented motivational climate (participatory and voluntary activities) while the second experimental group experienced the self- oriented motivational climate (competitive and compulsory activities). The control group kept up doing the usual physical education program in school. . A short form marsh, Martin and Jackson self-description questionnaire was used to collect the data.

Results: Kruskal-wallis and will coxon statistical tests were identified, Physical self-concept including physical activities, physical appearance, endurance, physical competence, flexibilities, overall self-concept and self-esteem was raised significantly on account of creating a motivational climate according to task-oriented method. However, a significant increase was occurred in Harmony to self- oriented method.

Conclusion: participation in physical activities through creating a task-oriented motivational climate was recommended to increase physical self-concept and feeling valued.Keywords: task- oriented, self- oriented, motivational‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ climate, physical self-concept, students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • task- oriented
 • self- oriented
 • motivational‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ climate
 • physical self-concept
 • students

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 07 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 01 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 03 مهر 1400