مقایسه تاب‌آوری و خلاقیت هیجانی ورزشکاران غیرحرفه‌ای مرد ورزش‌های برخوردی وغیر برخوردی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه تبریز و دانشگاه شیراز

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه تبریز

10.29252/mbsp.3.1.1

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاب آوری و خلاقیت هیجانی ورزشکاران غیر حرفه­ای مرد رشته های برخوردی و غیر برخوردی بود. روش‌شناسی: این مطالعه از نوع علّی مقایسه­ای و جامعه پژوهش شامل کلیه ورزشکاران مرد شهر شهریار بود. بدین منظور 266 ورزشکار آماتور (132 برخوردی و 134 غیر برخوردی) به صورت تصادفی در این پژوهش شرکت کردند. معیار ورود افراد به پژوهش داشتن حداکثر سه ماه سابقه فعالیت در این ورزش‌ها بود. برای اندازه گیری داده­ها از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و مقیاس خلاقیت هیجانی آوریل استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌ تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد تفاوت معناداری در تاب‌آوری بین ورزش‌های برخوردی و غیر برخوردی وجود دارد )05/0> (P. ولی در خلاقیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد. بررسی میانگین نمره‌­ها نشان داد که ورزش­‌های برخوردی سطح نسبتاٌ بالای تاب‌آوری را در مقایسه با ورزش­های غیر­برخوردی دارند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می­توان برای افزایش تاب آوری مردان انجام ورزش های برخوردی را پیشنهاد داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

compare the resilience and creativity emotional of impact and non-impact sports in AmateurAthletic man

نویسندگان [English]

 • Zahra Niknam 1
 • Majid Chahardahcheric 2
 • Farshad Ebrahimi 3
 • Ali Asgari 3
1 Master of Sports Psychology, University of Tabriz and Shiraz University
2 Assistant Professor of Physical Education and Sports Sciences, Shiraz University
3 Master of Sports Psychology, University of Tabriz
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to compare the resilience and creativity emotional impact and non-impact sports in Amateur Athletic man. Methodology: The study was causal-comparative and Research community included all male athletes in shahriyar city. For this purpose, 266 amateur athletes (132 impact and 134 non- impact) randomly participated in this study. Criteria for the study had a maximum of three months experience in this exercise. Connor-Davidson Resilience Scale and Averill emotional creative scale were used for the measuring data Multivariate analysis of variance was used to analyze data. Results: The results showed significant difference in resilience between impact and non-impact sports (P<0.05).But there was no significant difference between groups in emotional creativity. The mean scores showed that non-impact sports need to high levels of resilience in comparison  to Impact sports.Conclusion: According to these  results, it seems that  practicing the impact sports may increase the athlete’s resiliency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • resilience
 • creativity emotional
 • Amateur Athletic
 • non
 • impact sport
 1. - شاکری نیا ایرج و محمدپور شاطری مهری. رابطه استرس شغلی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود). (1389)؛ شماره 14؛ دوره (2): صفحات 169-1.
 2. - Hanewald R. Reviewing the Literature on. Australian Journal of Teacher Education. 2011;36(2):16-29.
 3. - خوش نظری صدیقه، حسینی محمدعلی، خشکناب محمد علی وبخشی عنایت اله. تأثیرآموزش مهارتهای هوش هیجانی بر تاب آوری پرستاران بخش های روان پزشکی. نشریه روان پرستاری. (1394)؛ شماره3؛ دوره(4): صفحات37-28.
 4. - شهبازی سارا, حیدری محمد و ونکی زهره. هوش هیجانی نیاز پرستاری امروز: مطالعه مروری. فصلنامه مدیریت پرستاری. (1391)؛ شماره1؛ دوره (3): صفحات: 64-55
 5. - Kumari S. Emotional ntelligence (EI) and sport science: a systematic study of need, importance and application of emotional intelligence in athletics. International Journal of Advanced Research 2016;4(1):531- 40.
 6. - Averill JR. Individual differences in emotional creativity: Structure and correlates. Journal of personality. 1999;67(2):331-71.
 7. - Runco MA. Creativity: Theories and themes: Research, development, and practice: Elsevier; 2014.
 8. - جلیلی علی و حسینچاری مسعود. تبیین تاب آوری روانشناختی بر حسب خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار. نشریه رشد و یادگیری حرکتی. (2010)؛شماره2؛ دوره3.
 9. - موسوی گیلانی سید رضا، کیان پور محسن و صادقی خراشاد محمود. مقایسه سلامت روانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق). (1381)؛ شماره4؛ دوره (1): 39-45.
 10. - Heydari Sofia, Barsalani Nasrin, Khorshidi Fateme, Asadi Zohre, Zadskandar Ahmad ali. Relationship between Resiliency and Athletic Activities in Male and Female Students. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926. 2016;1(1):2713-8.
 11. - Karamipour Mohammad reza, Hejazi Masoud, Yekta Zahra. The Role of Resilience and Hardiness in Mental Health of Athletes and Non-athletes. Bull Env Pharmacol Life Sci. 2015;4:37-43.
 12. - حسینی سید حمزه، کاظمی شقایق و شهبازنژاد لیلا. بررسی رابطه ورزش با سلامت روان دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.(1385)؛ شماره 15؛ دوره (53): صفحات104-97
 13. - عبدالهی محمد حسین، ‏فراهانی محمد نقی و ابراهیمی احترام. بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با تنیدگی، خلاقیت هیجانی و سلامت عمومی در دختران دانشجو.مجله دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران. (1387)؛ شماره12؛ دوره (1): 103-89.
 14. - taheri Asma, Ahmadizadeh Zahra, Heydarinejad Sedighe, Sadat Mousavian Asieh. The comparison of Emotional Intelligence among Active and Inactive Female Students International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 2013;4(7):1710-3.
 15. - جوکار بهرام و البرزی محبوبه. رابطه ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی. مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی الزهراء. (1389)؛ شماره 6؛ دوره(1).
 16. - Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety. 2003;18(2):76-82.
 17. - حق رنجبر فرخ، کاکاوندعلیرضا, برجعلی احمد و برماس حامد. تاب آوری و کیفیت مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی. نشریه علوم رفتاری. (1390)؛ شماره 1؛ دوره1.
 18. - Brown H, Lafferty ME, Triggs C. In the face of adversity: Resiliency in winter sport athletes. Science & Sports. 2015;30(5):e105-e17.
 19. - بشارت محمد علی، قهرمانی محمد حسین و نقی پور گیوی بهنام. نقش پیشبین خودتنظیم گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسۀ ورزشهای برخوردی و غیربرخوردی.مجله رفتارحرکتی. (1393)؛ شماره 18؛ صفحات 146-131.
 20. - Narimani M, Basharpoor S. Comparison of Attachment Styles and Emotional Intelligence Between Athlete Women (Collective and Individual Sports) and Non-Athlete Women. Research Journal of Biological Sciences. 2009;4(2):216-21.
 21. - Zizzi S, Deaner H, Hirschhorn D. The relationship between emotional intelligence and performance among college basketball players. Journal of applied sport Psychology. 2003;15(3):262-9.
 22. - Mohammad G, Khan S, Singh J. emotional intelleigence between state and national level volleyball.players Journal of Physical Education Research 2015;2(II):53-9.