رابطه تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله با موفقیت ورزشی دانشجویان ورزشکار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده تربیت بدنی

10.29252/mbsp.3.1.23

چکیده

چکیده:هدف: از پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله ای با موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار بود. روش آماری: از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه های در سطح تهران در سال 94-95  بودند. تعداد 141 نفر (95زن و 46مرد) با میانگین سنی 24.29 و انحراف استاندارد 4.631 با حداقل 18 و حداکثر 37 سال ، در رشته های تیمی (والیبال، فوتسال، فوتبال، هندبال، بسکتبال) و رشته های انفرادی (بدمینتون، شنا، کاراته، شمشیربازی، تنیس روی میز) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس ورزشکاران به کلیه گویه های پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان ( گارنفسکی، کـرایج و اسـپینهاون،2001) ، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران (گادریو و بلوندین،2002) و پرسش نامه موفقیت ورزشی (موسوی و موسوی واعظ ،1393) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : نشان داد بین تنظیم شناختی هیجان، سبک مقابله تکلیف مدار و هیجان مدار با موفقیت ورزشی رابطه معناداروجود داشت. هم چنین رابطه تنظیم شناختی هیجان و سبک تکلیف مدار با موفقیت ورزشی مثبت بود و آنرا به صورت مثبت پیش بینی کرد. اما سبک مقابله ای هیجان مدار با موفقیت ورزشی رابطه منفی داشت و آنرا به شکل منفی پیش بینی کرد . از بین راهبرهای تنظیم شناختی هیجان تنها راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، توان پیش بینی موفقیت ورزشی را به طور مثبت داشت. از بین راهبردهای مقابله ای نیز تنها راهبرد میزان تلاش توان پیش بینی موفقیت ورزشی را به طور مثبت داشت ( 0/05>P ).نتیجه گیری: با توجه به نتایج ، این پژوهش تلویحات مهمی جهت ارتقا عملکرد ورزشی با برخورداری از مهارت تنظیم شناختی هیجانات در ورزشکاران را در بردارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between cognitive emotion regulation and coping style with sporting success Student athletes

نویسنده [English]

 • Fatemeh Maghsoudi
Allameh Tabatabai University, Faculty of Physical Education
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between cognitive emotion regulation strategies and coping styles in sport Success of athletic students. Statistical analysis was descriptive and correlational. The target group consisted all athletic students at Tehran universities in the year of 1394-1395. For sampling 141 persons (95 females and 46 males), that average age of 24.29 and a standard deviation of 4.63, which is the minimum age of 19 and a maximum of 37 years, in team sports (volleyball, soccer, football, handball, basketball) and individual sports (badminton, swimming, karate, fencing, ping pong) were selected. The athletes completed all items of cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001), coping strategies questionnaire athletes (Gaudreau & Blondin, 2002) and a questionnaire of sport achievement (Mousavi & vaezmousavi,1393). Data analyzed by Pearson's correlation coefficient and multiple regression. Results showed there is a significant relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotion-focused coping style with sport Success
Also the relationship between cognitive emotion regulation and problem-oriented style was positive and predicted it positively. But emotion-focused coping style was negatively associated with sport achievement and predicted it negatively. Among all kinds of cognitive emotion regulation strategies, only refocus on planning strategy, could positively predict sport achievement. Among coping styles only level of effort style could positively predict sport achievement (P<0.05).Conclusion: This study have important implications for improving athletic performance with skills cognitive emotion regulation in athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive emotion regulation strategies
 • coping styles
 • sport Success
 • athletic student
 1. -استوار صغرا، امیرزاده ماندانا.بررسی رابطة میان هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانة بخش خصوصی در شهر شیراز، فصلنامة علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. (1389)؛ سال اول، شماره 9.؛صفحات81-96.
 2. - Vallerand r j. passion and performance attainment in sport. Psychology of sport and exercise. (2008). 9:pp. 373–392.
 3. -واعظ موسوی سیدمحمد کاظم،مسیبی فتح الله.روان شناسی ورزش. (1390)؛تهران: انتشارات سمت،چاپ سوم،ص،۱۲۳.
 4. -Bernstein D.A., Clarke-Stewart A., Roy E. J., Wickens C. D. Psychology: Furth Edition. Boston: Haughton Mifflin Company. Between emotional intelligence and subjective fatigue in university students. Journal of Psychosomatic Research. (1997); (60):585-593.
 5. -lane A., Thelwell R., lowther J., Davonport T.J. Emotional intelligence and Psychological skills use among athletes'. Social behavior and personality: an international Journal. 2009. 37(2):195-201.
 6. -sepehrianazar f. (2007). Emotional intelligence (from I q to e q & s q). urmia: urmia jahad daneshgahi .(2009).pp .95-96.
 7. -Gross J.J. Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press. Individual Differences. (2007). 1311-1327, 30.
 8. -Gross J.J., Thompson R.A. Emotion regulation: Conceptual foundations. In J.J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press. (2007). 3-24.
 9. -حسنی فهیمه ،شهابی کاسب محمد رضا،زیدآبادی رسول . ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران در ورزش رقابتی.مطالعات روان شناسی ورزش (1392) شماره 10.؛صفحات 1-24.
 10. - Ochsner K. N., Gross JJ. The cognitive control of emotion. Trends Cogn Sci. 2005; 9 (5):242-9.
 11. -Garnefski N., Kraaij V., Spinhoven Ph. Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Personality and Individual Differences. 2001; 30: 1311–1327.
 12. -Garnefski N., VanDenKommer T., Kraaij V., Teerds J., Legerstee J., Onstein E. The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems, Comparison between a clinical and non clinical sample. European Journal of Personality, (2002). .420– 403, 16.
 13. -mayer j. , Salovey p. what is emotional intelligence? New York basic books. 2003
 14. - Ciarrochi j., chan a. y, beggar j. measuring emotional intelligence in adolescents. Personality and individual differences.2001; (317): 5-19.
 15. - Keefer K , . Parker J.A., Saklofske D. Emotional Intelligence and Physical Health. In: Parker J D A , Saklofske D H, Stough C, editors. Assessing Emotional Intelligence. The Springer Series on Human Exceptionality: Springer US. (2009); p. 191- 218. Chapter 11.20.
 16. -Mikulincer m., shaver p., Peregd . attachment theory and affect regulation motivement. (2003).77- 102 :27
 17. -carver c. s, . sheerer m f,. weintrab j. k. assessing coping strategies the oretically based approach. journal of personality and social psychology. 2011; (56): 73-267.
 18. - lazarus h., folk man r s. stress, appraisal and coping. Springer new york.1984; pp. 183-5.
 19. - Adeymo d. a. The buffering effect of emotional intelligence on the adjustment of secondary school students in transition. Electronic journal of research in educational psychology .2005. (450):617-38.
 20. -Lazarus R.S. From psychological stress to the emotions: a history of changing outlooks'. Annual Review of Psychology.1993; 44: 1-21.
 21. -folkman s., moskowitz j.t. coping: pitfalls and promise. annual review of psychology.2004; 55(6): 745-774.
 22. -gaudreau p., Blondin j. p., Lapeer A. Athletes coping during a competition: relationship of coping strategies with positive effect, negative effect and performance –goal discrepancy , Submitted for publication.2011
 23. -Haney C J., Long B. C . Coping effectiveness :a path analiysis of self-efficacy ,control , coping ,and performance in sport competition .Journal of Applied Social psychology.2010;(25):26-46.
 24. -Martin G.L., Vause T., Schwartzman L. Experimental studies of psychological interventions withathletes in competitions: why so few? Behav Modif.2005;29(4):616-41.
 25. - Anshel M.H., Williams L.R., Williams S.M. Coping style following acute stress in competitive sport. J S o c Psychol. 2000;140(6):751-73.
 26. -Di Fabio A., Saklofske D.H. Comparing ability and self-report trait emotional intelligence, fluid intelligence, and personality traits in career decision. Pers Individ Dif.2014; 64:174-8.
 27. -Lazarus h., Folk man R. S. Stress, appraisal and coping. Springer. New York; 1984. P. 183-5.
 28. -Cavanagh K., Shapiro D.A. Computer treatment for common mental health problems. J Clin Psychol.2044 .239-25: (3), 60.
 29. -Alloy LB, .Riskind J.H. Cognitive vulnerability to emotional disorders. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.2006
 30. - Crockera, P . R., Gaudreaub P ., Mosewichc A. D., Kljajicb, K. Perfectionism andthe stress process in intercollegiate athletes: Examining the 2 × 2 model of perfectionism in sport competition. International Journal of Sport Psychology.(2013) .pp. 1-39.
 31. - Gaudreau P., Blondin J. P. Development of a questionnaire for the assessment of coping strategies employed by athletes in competitive sport settings. Psychology of Sport and Exercise.2002; 3 (1); pp. 1-34.
 32. -واعظ موسوی سید محمد کاظم، موسوی،سید افروز.عوامل موثر در موفقیت ورزشی مبتنی بر نظریه ها و مدل های مرتبط، مطالعات روان شناسی ورزش.(1393)؛شماره10.؛صفحات50-25.
 33. -Lane .AM.(2006). Emotional intelligence research positive thinking for sport. Tuning up performance –music and video as ergogenic auids . peak performance, Electric Word plc.2006. 228:5-7
 34. -Maleki B., Sanei S ., Borhani H., Ghavami A . Effect of military training on personality trait of military students .J Mil Med. 2010 ; 13(4) :195-200.
 35. -Neil R ., Mellalieu S. D., Hanton, S. Psychological skills usage and the competitive trait anxiety response as a function of skill level in rugby union. Journal of Sports Science and Medicine.2006; 5: 415-423.
 36. -Thompson R.A. Emotion regulation: a theme in search of definition. Monogr Soc Res Child Dev.1994; 59(2-3):25-52.
 37. -بشارت، محمدعلی. تأثیر سبک های مقابله با استرس بر موفقیت ورزشی. حرکت.(1384)؛شماره ۲۴.؛ صفحات78-100.
 38. - Allen, M. S., Green lees I., Jones M. An investigation of the five- factor model of personality and coping behavior in sport. Journal of sports sciences. (2011). 29: 841-850.
 39. -قهرمانی محمدحسین،بشارت محمد علی،فارسی علیرضا.شیوه های مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر.مطالعات روان شناسی ورزش .(1392)؛شماره۵.؛صفحات27-40.
 40. -Anshel M.H,. Sutarso T. Relationships between sources of acute stress and athletes’ Coping style in competitive sport as a function of gender. P s y Sport & E x e r c .2008; 8: 1-24.
 41. - Martens R,. Vealey R.S, Burton D. Competitive anxiety in sport. Champaign, IL, England: Human Kinetics Publishers. (1995). PP. 125-8.