مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان غیر ورزشکار اقدام کننده به خودکشی با دانشجویان ورزشکار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای روانشناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار به عنوان افراد دارای سبک زندگی سالم، با دانشجویان غیر ورزشکار اقدام‌کننده به خودکشی به عنوان گروه ملاک است . متغیرهای مورد مطالعه این پژوهش 4 ویژگی شخصیتی: افسردگی، هیستریانیک، مانیا و اضطراب است. به این منظور 50 نفر از دانشجویان اقدام کننده به خودکشی که به بخش مسمومیت و فوریت های پزشکی بیمارستان لقمان حکیم تهران مراجعه کرده بودند، به شیوه نمونه گیری تصادفی به عنوان گروه ملاک و 50 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور کرج که حداقل طی 2 سال اخیر دارای فعالیت بدنی منظم بوده و تاکنون سابقه اقدام به خودکشی نداشتند، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. به منظور سنجش ویژگی های شخصیتی در هر دوگروه فرم کوتاه تست M.M.P.I )فرم ایرانی 70 سوالی) و از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین دانشجویان غیر ورزشکار اقدام کننده به خودکشی و گروه دانشجویان ورزشکار از لحاظ ویژگیهای شخصیتی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین ورزش از طریق کاهش اضطراب و افسردگی و تعدیل ویژگی های روانی و شخصیتی افراد، می تواند به عنوان یک عامل پیشگیری کننده اختلالات روانی از جمله خودکشی منظور گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of personality traits between suicidal non athlete and athlete student

نویسنده [English]

 • Simin Jafari
Ph.D. in Sports Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Faculty of Physical Education and Sports Sciences
چکیده [English]

he purpose of this investigation is the comparison between athlete student as people who follow a healthy lifestyle as a control group & suicidal attempted non athlete student as experimental group. The variable of this investigation is 4 personality trait included: depression, histrionic, mania & anxiety. 50 people of suicidal attempted non athlete student that was referred to loghman hakim hospital in Tehran city, selected as random & 50 student of payam Noor University in Karaj who had regular exercise for 2 years at least & no suicidal precedent cluster random sampling method as control group. Brief form (Iranian form with 70 question) of MMPI inventory was administered in both group in order to measure the personality trait & MANOVA test was be used for data analysis. The result showed that there is meaningful different between experimental & control group. exercise is suggested as a mediator & control factor of personality trait.

کلیدواژه‌ها [English]

 • suicide
 • personality traits
 • athlete
 1. Hawton, K., Heering, K. V. (2000). The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide. USA. New York. John Wiley sons LTD.
 2. Rogers, J. R.(2001). Psychological research into suicide: into past, present and future. Suicide prevention resources for millennium Editor: Laster, David, USA. Philadelphia. The bunner – Routledge.
 3. Lester, D.(1998). suicide psychological perception on suicide. Spring Field, Il: charls, c. Thomas.
 4. Ahrens, B., Haug, H. J.(1996). Sociality in hospitalized patients with a primary diagnosis of personal disorder. Crisis.17: 59-63.
 5. Corbit, E. M., Malone, K. M., Hass, G. L and Man, J. J.(1996). Suicidal behavior in patients with major depression and comorbid personality disorder. Journal of affective disorder. 39:61-72.
 6. Garvey, M. J and Spoden, F.(1980). Suicide attempts in antisocial personality disorder. Comprehensive Psychiatry. 21: 146-149.
 7. حسینیان، علی؛ مرادی، علیرضا؛ یاریاری، فریدون .(1385). اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی در دانشجویان. پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، (3-2):57-86.
 8. Sadock, B. J., Sadock, V. A. (2007). Kaplan & sadock's synopisis of psychiatry : Behavioral sciences clinical psychiatry . Newyork : lippincott Williams & wilkins , 898-907.
 9. Davila, J., Daley, S. (2000). Studying inter personal Factors in suicide: perspectives from depression research. In: joiner T. Rudd M, Editors, suicide sciencc : expanding the bounharies . Boston : klawer academic , 175-200 .
 10. Isometsa, E. T., Henriksson, M. M., Heikkinen, M. E., Aro, H. M., Marhunen, M. J. Kouppasalmi, K. T and Lonnqvist, J. K .(1996). Suicide attempt among subject with personality disorders. American Journal of Psychiatry. 153: 667-673.
 11. مامی ، شهرام، سلیمان نژاد ، حمیرا .(1389). وضعیت سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی در دانشجویان. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان . ناشر دفتر مرکزی مشاوره .
 12. حسینی مقدم، صادق. ( 1377). بررسی اپیدمیولوژیکی خودکشی در بین دانشجویان تهران ، پایان‌نامه ارشد، دانشگاه تهران.
 13. محسنی ، علیرضا. (1376). ملاحظاتی درباب نظریه ی خودکشی دورکهایم . نامه ی علوم اجتماعی. شماره ی 7. دوره ی جدید. ج 3 . زمستان. تهران . صص149-117.
 14. موگهی خواجه ناهید, پور نعمت سرور. (1381). مقایسه سبکهای شخصیتی، استرس و ارتباط آن با بیماریهای جسمی ورزشکاران و غیر ورزشکاران شهرستان اهواز روانپزشکی گروه, علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه.‎
 15. Beautrais, A. L.(2000). Risk factors for Suicide and attempted suicide among young people. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 34(3), 420- 436.
 16. کلک‌لی، هروی. (1372)، نقاب سلامت روان، چاپ دوم، مشهد، انتشارات نادری.
 17. آزاد، حسین. (1381)، آسیب‌ شناسی روانی، جلد1، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور.
 18. واعظ موسوی، محمدکاظم، مسیبی، فتح الله. (1391). روانشناسی ورزشی، انتشارات سمت.
 19. گراهام، جان رابرت. (2006). ارزیابی شخصیت وآسیب شناسی روانی ، ترجمه کافی ماسوله ویعقوبی .(1388). تهران :نسل فردا :ارجمند.
 20. گری گراث، مارنات. (2003). راهنمای سنجش روانی،چاپ سوم، ترجمه حسن پاشا شریفی. (1387). تهران .انتشارات رشد ، جلد اول
 21. خدایاری فرد ،محمد ؛ پرند، اکرم. (1388). ارزیابی وآزمونگری روانشناختی . تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
 22. فتحی آشتیانی، علی. (1388). آزمونهای روان شناختی: ارزشیابی شخصیت وسلامت روان. تهران : انتشارات موسسه بعثت.
 23. مولایی، احمد. (1380). ویژگی‌های شخصیتی در اقدام به خودکشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک.
 24. Pronk NP, Crouse SF, Rohack JJ. (2008). Maximal exercise and acute mood response in women. Physiol Behav. 57(1): 1-4.
 25. Derakhshan Mobarakeh M. (1997). The Relationship of exercise to mental health and personality characteristics Corps middle managers working in Tehran.[dissertation]. Teharan: Faculty of Education and Psychology,Shahid Beheshti University.
 26. مقرنسی، مهدی.، کوشان، محسن.، گلستانه، فرشته.، سید احمدی، محمد.، و کیوانلو، فهیمه. (1390). تأثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار دوره 18، شماره 2.
 27. Bell, R.C & C.M. Chang (2002). “The Exploration of the Effect of Taekwondo Training on Personality Traits”. The sport Journal, 5(3) 132-125.
 28. Rudolph, K. D., & Asher, S. R. (2000). Adaptation and maladaptation in the peer system. In Handbook of developmental psychopathology (pp. 157-175).
 29. خسروی، نسیم، هادوی، فریده، فراهانی، ابوالفضل(1391). ارتباط سطح فعالیت جسمی با افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان دورة متوسطة شهرستان ساوه. مطالعات روان شناسی ورزشی،دوره 1، ش 1، ص 7-14.
 30. گنجی، حمزه. (1381)، روان‌سنجی، چاپ چهارم. شهر تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 31. چمن، محمدرضا .(1375). بررسی خودکشی در بخش روان پزشکی بیمارستان امام حسین در سال 1374. پایان نامه دکترای پزشکی . دانشکده ی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 32. تقوی، س. م. ر. (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). مجلۀ روانشناسی، 20 ، 98-81.
 33. جعفری، اکرم، مرادی، محمد رضا، رفیعی نیا، پروین. (1386). مقایسۀ برخی مهارتهای روانی تکواندوکاران زن برتر و غیربرتر، فصلنامه المپیک، سال پانزدهم – شماره : 1 پیاپی 37.
 34. جعفری،سیمین، رحمانیان،زاهده. (1392). تاثیر ورزش ایروبیک بر خلق بیماران سندرم روده تحریک پذیر،، مجله پژوهشگاه تربیت بدنی، دوره یکم.
 35. Edwards J.Molanie (2001). Coping , Meaning in life , and suicidal manifestations Examining Gender Diffrences , Journal of clinical psychology . 57(12).
 36. Weiser, M., I. Kutz, S.J. Kutz, & D. Weiser (1995). “Psychotherapeutic Aspects of the Martial Arts”.American Journal of Psychotropy, 49(1), 118-127.