مقایسۀ بهرة هوشی، رشد حرکتی و سطح عملکردمهارتی کودکان فوتبالیست با و بدون تجربۀ مهد کودک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی

2 هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هدفتحقیق : هدف پژوهش حاضر مقایسۀ بهرة هوشی، رشدحرکتی و سطح عملکرد مهارتی در کودکان فوتبالیست دارا و بدون تجربۀمهدکودک بود. روش تحقیق: جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ کودکان فوتبالیست پسر 7 الی 9 سالۀ عضو مدارس فوتبال شهرستانالشتر بود که، به روش نمونهگیری تصادفی خوشهایی تعداد 100 نفر، 50 نفر دارای تجربۀ مهدکودک و 50 نفر بدون تجربۀ مهدکودک، بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمعآوری اطلاعات شامل، پرسشنامۀ بهرة هوشی ریون، آزمون رشدحرکتی درشت اولریخ 2 وP≤0/ آزمونهای مهارتی فوتبال مورکریستین بود. تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از آزمون تی مستقل در سطح معنیداری 05انجام شد. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان داد که، بین کودکان فوتبالیست دارای تجربۀ مهدکودک و بدون تجربۀ مهدکودک، تفاوتمعناداری در میزان بهرة هوشی، رشدحرکتی و سطح عملکرد مهارتی وجود ندارد. نتیجهگیری: به نظر میرسد، داشتن یا نداشتن تجربۀمهدکودک تأثیری بر میزان بهرة هوشی، رشد حرکتی و سطح عملکرد مهارتی کودکان ندارد، که دلیل این امر میتواند مربوط به ضعفبرنامهها، امکانات و عدم تخصص لازم مربیان این مراکز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of IQ, motor development and skill performance level of football players with and without kindergarten experience

نویسندگان [English]

 • Shahram Nazarpouri 1
 • Omid Mohammadiyan 2
1 PhD Student in Motor Behavior, Kharazmi University
2 Faculty of Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Purpose: The aim of the study is to compare intelligence quotient (IQ), motor development and skill performance level in soccer player children with and without experience of kindergarten. Methods: The statistical population of this research included seven to nine years old soccer player boys, who were members of Alashtair's Football clubs. 100 of them were selected using random-cluster method; 50 with kindergarten experience and 50 without kindergarten experience. Data collection instruments included Raven's IQ Test, Ulrich’s gross motor development test II, Moor Christian’s standard tests of football skills. The data analysis was done using t-test in significance level of p≤0.05. Results: The results of the research showed no significant difference in the rate of IQ, motor development and skill performance level between the children with and without kindergarten experience. Conclusion: it seems having or not having kindergarten experience have no effects on IQ, motor development and skill performance level, this issue might be due to poor programs, facilities and lack of the required expertise of these centers trainers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intelligence
 • Motor growth
 • Skill performance level
 • Kindergarten experience
 1. خلجی حسن، ( 1383 ). بررسی رابطۀ بین ویژگیهای
 2. آنتروپومتریکی و عملکرد حرکتی دانش آموزان 6 تا 8
 3. سالۀ دارای تجربه و بدون تجربۀ مهد کودک شهر
 4. )، پیک نور: شماره 4 - اراک(سال تحصیلی 1384
 5. .18 - 30 :( (پیاپی 3
 6. خلجی حسن، ( 1384 ). بررسی کمی و کیفی تربیت
 7. بدنی مراکز پیش دبستانی شهر تهران. پژوهشکده تربیت
 8. .45- بدنی، 55
 9. Loovis E M, (2003). Relationship of hand
 10. length to catching performance by children in
 11. kindergarten to grad. Cleveland state
 12. university, 112-125.
 13. آنیتاج هارو، ( 2003 ). طبقه بندی هدفهای روانی –
 14. حرکتی. مترجم: کیامنش، علیرضا( 1368 ). چاپ دوم.
 15. . تهران: انتشارات آموزش و پرورش، 125
 16. Abubakar A, Vijver F, Van Bar, an Mbonani,
 17. L & Kalu R (2008). Socioeconomic status,
 18. anthropometric status and psychomotor
 19. development of Kenya children from resourcelimited
 20. setting: Apath-analaytic study, Early
 21. Human development, 613-621.
 22. Ridgway CL, (2009). Birth size, infant weight
 23. gain, and motor development influence adult
 24. physical performance, 25-37.
 25. Weikartr D, (1969). Acooperative study of the
 26. preschool: curriculum, in C.seefeld(Ed). The
 27. Early childhood. 29(3): 20-29.
 28. Zigler Z, & Valenting J, (1979). Project head
 29. start the warn poverty. New arm: free press,
 30. -121.
 31. Housden T & ham R, (2001). Full-day
 32. kindergarten: A summary of the research
 33. armichael.sarjuan anifiled school district, 125-
 34. .( 10 . عزیزی میترا، تندنویس فریدون، هادوی فریده، ( 1383
 35. - ارتباط بین بهرة هوشی و سن تقویمی دختران 14
 36. سالۀ برتر کشور با رکورد 100 متر کرال سینه. حرکت،
 37. .151- 2پیاپی): 159 ) شماره 28
 38. . میلانیفر بهروز، ( 1386 ). روانشناسی کودکان و نوجوانان
 39. استثنائی. چاپ هیجدهم، تهران: انتشارات نشر قومس،
 40. .128
 41. . سیف علی اکبر، ( 1387 ). روانشناسی پرورشی نوین.
 42. . چاپ ششم، تهران: انتشارات نشر دوران، 180
 43. Dourt L, (2010).Relationships between
 44. growth status at birth and motor and
 45. cognitive development in a French sample of
 46. gifted children.revue europeenne de
 47. pshchologie601-609.
 48. . رستگار احمد، ( 1387 ). ارتباط متغیر های شناختی-
 49. انگیزشی با عملکرد ورزشی دانش آموزان. المپیک:
 50. .64-74 ،( شماره 42 (پیاپی 20
 51. Konter E, (2010).Nonverbal
 52. intelligence of soccer players according to
 53. their level of play. Procedia social and
 54. behavioral science: 1114-1120.
 55. Audrei F, Denise C.C, Priscila M,
 56. Maria L, (2012). Effect of the home
 57. environment on motor and cognitive
 58. behavior of infants. Infant Behavior &
 59. Development 35, 329– 334.
 60. V. Gregory Payne, Larry D. Isaacs
 61. (2012). Human Motor Development A
 62. Lifespan Approach. Eight Edition, McGraw-
 63. Hill Higher Education: 112-124.
 64. . دیوید ال گالاهو، جانسی ارسون، ( 2009 ). درک رشد
 65. حرکتی در دوران مختلف زندگی. مترجمان: حمایت
 66. طلب، رسول. موحدی، احمد رضا. فارسی، علیرضا.
 67. فولادیان، جواد( 1390 ). چاپ اول. تهران: انتشارات علم
 68. .35- و حرکت، 50
 69. Charlotte l, Ridgway cal, (2009).infant
 70. motor development predicts sports
 71. participation at age 14 years.4institute of
 72. Health sciences. University ofoulu,
 73. Finland, 36-45.
 74. Gall f, (2010). Antropometric and fitness
 75. characteristics of international,
 76. professional and amateur mal graduate
 77. soccer players from an elite yoth academy.
 78. Journal of science and medicine sport 13,
 79. -95.
 80. . فراهانی محمد نقی، ( 1373 ). هنجاریابی آزمون هوش
 81. مدرج ریون(فرم 2)، دفتر مشاوره و تحقیق، وزارت
 82. آموزش و پرورش، معاونت پرورشی.
 83. . زارع زاده مهشید، فرخی احمد، کاظم نژاد انوشیروان،
 84. ). تعیین پایایی و روایی آزمون رشد حرکتی )
 85. درشت در کودکان 3 تا 11 سالۀ شهر تهران. المپیک:
 86. . 86-98 :( شماره 42 (پیاپی 52
 87. Okely, A. D., & Booth, M. L. (2004).
 88. Mastery of fundamental movement skills
 89. among children in New South Wales:
 90. prevalence and sociodemographic
 91. distribution. Journal of Science and
 92. Medicine in Sport, 7(3), 358-372.
 93. . خواجوی داریوش، خلجی حسن، میناسیان
 94. وازگن،( 1387 ). تأثیر تمرین متغیر بر عملکرد یادداری
 95. و انتقال پاس بغل پای فوتبال. حرکت: شماره 36
 96. .135-180 :( (پیاپی 3
 97. . ریچاردای اشمیت، تیموتی لی،( 2002 ). یادگیری و
 98. کنترل حرکتی(جلد 2). مترجمان: حمایت طلب،
 99. رسول. قاسمی، عبدالله ( 1388 ). چاپ اول: تهران.
 100. .103- انتشارات علم و حرکت، 323
 101. . خلجی، حسن ( 1380 ). تهیۀ ابزار و تعیین پایایی و
 102. روایی عملکرد حرکتی کودکان 3 تا 7 سالۀ شهر
 103. - تهران. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 33
 104. .31