پیش بینی سبک های مقابله با استرس بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت در دوندگان استقامت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی سبک های مقابله با استرس بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت در دوندگان استقامتی بود. روش شناسی: طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری، کلیه دوندگان استقامتی مرد شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور بودند. بدین منظور 43 دونده به روش نمونه گیری تصادفی در پژوهش شرکت کردند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه سبک های مقابله با استرس ورزشی و فرم کوتاه تجدید نظرشده پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت بودند. به منظور تعیین پایایی هر دو مقیاس از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد،که نتایج حاکی از پایایی قابل قبول این ابزارها داشت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از رگرسیون چند گانه به روش همزمان و بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. نتایج : نتایج نشان داد که ابعاد توافق‌پذیری و وظیفه‌گرایی به طور مثبت و معنادار سبک مقابله رویکردی با استرس را پیش-بینی کردند. همچنین ابعاد روانژند گرایی و وظیفه گرایی نیز به صورت مثبت و معنادار سبک مقابله اجتنابی با استرس را پیش بینی کردند. بحث و نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این است که دوندگان استقامت با توجه به بعد وظیفه گرایی که نشان از هدف -مداری، کفایت یا شایستگی، خواست های قوی و شاخص تمایل به موفقیت می باشد. و نمره بالای افراد در این جنبه نشان دهنده آمادگی و قابلیت فرد در ارزیابی زندگی است. لذا مواردی از قبیل نوع رشته ورزشی، سطوح فعالیتی دوندگان، موقعیت های متفاوت اجرای ورزشی نیز می تواند بر انتخاب سبک مقابله با استرس تاثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Stress-Copying Styles Based on the Big five Personality Factors in Endurance Runners

نویسنده [English]

  • Fatemeh Pasand
Shiraz University
چکیده [English]

Abstract Purpose: The purpose of this study was the prediction stress-copying styles based on Big Five Personality Factors in endurance runners. Methods: Research design was of a correlation, and statistical population involved all the male endurance runners participating in the country championships. So, having been selected convenience sampling, 43 runners took part in the research. Research tools included Sport Stress Copying Styles Questionnaire and short form of Revised Five Big Factors of Personality Questionnaire. In order to determine reliability of the two scales, Cronbach Alpha coefficient was utilized, and results showed the acceptable reliability of the tools. Simultaneous Multiple Regression method and SPSS software were used for analyzing data. Results: Findings showed that Agreeableness and Conscientiousness aspects positively and significantly predicted stress approach copying style. Moreover, Neuroticism and Conscientiousness aspects positively and significantly predicted stress avoidant copying styles. Discussion and Conclusion: Overall Conclusion is that endurance runners due to the Conscientiousness aspect that indicates goal-oriented, adequacy or competence, strong demands and index desire to succeed. And high score of participants in this aspect indicating a readiness and ability of person in assessment of life. Thus, factors such as type of sport, activity levels of runners, different positions sport performance can be effect on coping style

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: "Conscientiousness"
  • " Avoidant"
  • ' Neuroticism'
  • " Agreeableness'