مقایسه تصویر بدنی، عزت‌نفس و نقش جنسیتی در ورزشکاران پرورش اندام مصرف‌کننده و عدم مصرف کنند مواد آنابولیک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، سمنان، ایران

2 هییت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضرمقایسه تصویر بدنی، عزت‌نفس و نقش جنسیتی در ورزشکاران پرورش اندام مصرف‌کننده و عدم مصرف­کننده مواد آنابولیک بود.روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران پرورش اندام شرق تهران در سال 1394 بودند که بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای، 150 نفر ورزشکار با میانگین (سنی 9/8±. 2/27 و سابقه ورزشی 5/6 ± 11) به‌صورت تصادفی از باشگاه‌های ورزشی شرق تهران انتخاب شدند. ابزارهای به‌کاربرده شده شامل سه پرسشنامه خود توصیف‌گری بدنی، عزت‌نفس روزنبرگ، نقش جنسیتی بم به همراه ضمیمه‌ای از پرسشنامه دموگرافیک بود که در باشگاه‌های ورزشی توسط دو گروه از ورزشکاران عادی و مصرف‌کننده مواد آنابولیک تکمیل گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره توسط نرم‌افزار Spss20 استفاده شد.یافته‌ها: نتایج تجزیه‌وتحلیل نشان دادند که مصرف‌کنندگان مواد آنابولیک در تصویر بدنی و سه زیر مؤلفه (ظاهر بدنی، صلاحیت ورزشی وجود پنداره بدنی کلی) به همراه نقش جنسیتی مردانه تفاوت معناداری با گروه دیگر دارند (05/0 >p) ولی در متغیر عزت‌نفس تفاوت معناداری میان مصرف‌کنندگان مواد آنابولیک و گروه دیگر مشاهده نشد (123/0 >p).نتیجه‌گیری: بنابراین یافته‌ها حاکی از آن دارد که به‌منظور بهبود و پیشگیری از مصرف مواد آنابولیک توجه به تغییر برداشت ورزشکاران از مؤلفه‌های تصور بدنی و هم‌چنین نقش‌های جنسیتی می‌تواند امری ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing body image, self-esteem and gender roles In the bodybuilder anabolic-androgenic steroid (AAS) users and nonusers

نویسندگان [English]

 • Meysam Shahhosseini 1
 • Robabeh Noury Ghasemabadi 2
1 Master student of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan, Iran
2 Faculty of Clinical Psychology, Kharazmi University
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present research was to comparing body image, self-esteem and gender roles in the bodybuilder anabolic-androgenic steroid (AAS) users and nonuser at east Tehran.
Method: The study was a causal-comparative (ex-post facto) research. Samples of 150 athletes (mean age 27± 8/9 and Sport experience 11± 5/5) from the gyms in east Tehran were randomly selected from the statistical population of all bodybuilding athletes in east Tehran in 2015 by cluster sampling method. The instruments used in this study were: The physical self-description questionnaire (PSQD), Rosenberg self-esteem scale (SES), Bem sex role inventory (BSRI) and Demographical questioners that completed by two group of (AAS) user and non-user athletes at gym.to analyze the data Descriptive statistics and, multi-variable analysis of variance (MANOVA) were used in Spss 20.
Result: The results indicate that there is a significant difference between AAS user and non-user athletes in body image and its three subscales (athletic qualification, physical appearance, total body self-concept) and male gender role (p; but, there was not any significant difference in self-esteem between two group.Conclusion: According to attending to change the athlete’s conception of body image factors and also gender roles, in order to prevent from using (AAS) seems to be essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Anabolic-Androgenic Steroid (AAS) – Bodybuilder
 • Body image- Self esteem
 • Gender roles
 1. بشلیده، کیومرث.، یونسی، ناصر.، حقیقی، جمال.، بهروزی، ناصر (1391). بررسی ساختار عاملی عزت‌نفس روزنبرگ با سه شکل واژه‌پردازی مثبت، منفی و نیمی از ماده‌ها مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات روانشناسی تربیتی بهار و تابستان 1391، 9(15): 64-41.
 2. بهرام، عباس.، شفیع‌زاده، محسن (1383). بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه تصویر بدنی در بین افراد نوجوان و بزرگ‌سال. پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم و فناوری.
 3. پاشاروش، لیلا،. رادمندی، مرضیه،. خوشبو، سپیده.، رضایی، منصور.، رضوانی، ثمینا.، عباسی، محمدرضا.، میکاییلی، علی (1383). فراوانی استفاده از مواد نیروزا و آگاهی نسبت به عوارض آن در بین مردان ورزشکار بدن‌ساز کرمانشاه. فصل‌نامه علوم پزشکی شهید بهشتی. شماره 13، ص 25-56.
 4. پور شریفی، حمید.، مبعث زمانی، مریم (1392). رابطه عزت‌نفس و درونی سازی ایدئال لاغری با نارضایتی از تصویر بدن. فصلنامه پژوهش‌های روانشناختی. سال هشتم شماره 31، ص 33-26.
 5. علی‌اکبری دهکردی، مهناز.، محتشمی، طیبه.، حسن‌زاده، پرستو (1391). بررسی خصوصیات مقیاس نقش جنسی بم
 6. فرم کوتاه با تأکید بر تحلیل عاملی در جمعیت ایرانی. شناخت اجتماعی. سال اول، شماره 1، 58-42.
 7. غفاری نژاد، علی‌رضا،. پویا، فاطمه.، نخعی، محمدرضا (1382). بررسی اختلال‌های روانی ورزشکاران مصرف‌کننده مواد آنابولیک. فصلنامه اندیشه و رفتار، شماره 39 ص 68-55
 8. کاشی، علی.، کارگردفر، مهدی.، مولوی، حسین.، سرلک، زهرا (1385). مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران رشته بدنسازی: شیوع، شناخت و اگاهی از عارضه‌های جانبی آن. فصلنامه المپیک، سال 14، شماره 2، 87-73.
 9. ملکی، بهنام؛ محمد راده، حسن؛ سید عامری، میر حسین؛ زمانی ثانی، سید حجت (1390) رابطه عزت نفس و انگیزه پیشرفت در ورزشکاران موفق و نا موفق استان آذربایجان غربی. مجله پژوهش در علوم توانبخشی (1)7: 38-25.
 10. Anselmi, d.L & Law, A.L. (2004). Defining sex and Gender: In W.L. Anselemi & A.L Law (Eds). Question of gender: and paradoxes.1std. Mc Graw - Hill Press. 2004.
 11. Babusa, B., Czegledi, E., Túry, F., Mayville, S., Urban, R. (2014). Differentiating the levels of risk for muscle dysmorphia among Hungarian male weightlifters: a factor mixture modeling approach. Body Image. 2015 Jan; 12:14-21. Doi: 10.1016/j.bodyim.2014.09.001. Epub 2014 Sep 30.
 12. Cash, T.F. (2002). Cognitive-behavioral Perspectives on Body Image, In T.F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.), Body Image: A Handbook of Theory, Research and Clinical Practice. 2002; (pp. 38-46). New York: Guilfor d Press.
 13. Devor., H. (2003) Where It all begins: The Biological Bases of Gender. Journal of Education and Psychology. 2003; Vol, 17(8): 455-476.
 14. Hale, B., Diehl, D., Weaver, K., and Brigss, R. (2012). M Exercise dependence and muscle dysmorphia in novice and experienced female bodybuilders. Journal of Behavioral Addiction. 2(4): 244–248.
 15. Harmer, P.A (2009). Anabolic-androgenic steroid use among young male and female athletes: is the game to blame. Br J Sports Med. 2010 Jan; 44(1): 26-31.
 16. Jack, B., schmit, F. (2012). Retrospective 30-year follow-up study of former Swedish-elite male athletes in power sports with a past anabolic androgenic steroids use: a focus on mental health. Br J Sports Med. doi: 10.1136/bjsports-2012-091340.
 17. Jason, C., Rick, C., Jack, D., and Daniel, G. (2007). A league of their own: demographics, motivations and patterns of use of 1,955 male adult non-medical anabolic steroid users in the United States. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 4:12 doi: 10.1186/1550-2783-4- 12.
 18. Kanayama, G., Cohane, GH. Weiss, RD., Pope, GH. (2003). Past anabolic-androgenic steroid use among men admitted for substance abuse treatment. Journal of Clinical Psychiatry. 64(2):156-160.
 19. Kanayama, G., Kirk J., Brower, Ruth I., Harrison G. Pope. (2009). Anabolic-Androgenic Steroid Dependence: An Emerging Disorder. Addiction. 104(3), 1966–1978.
 20. Karila, T., Hovatta, O., Seppala, T. (2004). Concomitant abuse of anabolic androgenic steroid and human chorionic gonadotrophin impairs spermatogenesis in power athletes. International Journal of Sport Medicine. 25(5), 257-263.
 21. Kindlundh, A., Hagekull, B., Dagg, L., Isacson, F. (2001) Adolescent use of anabolic-androgenic steroids and relations to self-reports of social, personality and health aspect. European Journal of Public Health. 11(18): 195-197.
 22. Kong, P., Harris, L.M. (2012). The sporting body: body image and eating disorder symptomatology among female athletes from leanness focused and no leanness focused sports. J Psychol. 2015 Feb; 17(2); 149,141-60.
 23. Lang, RA., Hilis LD. (2001). Cardiovascular complications of cocaine use. N Engle J Med. 58(11): 345:351.
 24. Marsh, H.W (1996). Construct validity of physical self- Description questioner response: Relation to external criteria. Journal of sport and exercise psychology. 18(25): 111-131
 25. Marti, G., Bustos, J.G., Martinez, H., Jordan O.R. (2014). Physical perceptions and self-concept in athletes with muscle dysmorphia symptom. Span J Psychol. 2014 Jan; 17: doi: 10.1017.
 26. McCreary, D., Hildebrandt, T., Heinberg, L., Boroughs, M., Thompson, J. (2012) A review of body image influences on men’s fitness goals and supplement use. Am J Mens Health. 2012 Dec; 1, 307-16. Doi: 10.1177/1557988306309408.
 27. Miller, KE., Barnes, GM., Sabo, DF., Melnick, MJ., Farrell, MP. (2002) Anabolic-androgenic steroid use and other adolescent problem behaviors: Rethinking the male athlete assumption. Sociological Perspective. 45(9): 467- 489.
 28. Morrison, t., Ricci, L., Melloni, R. (2015).Anabolic/androgenic steroid administration during adolescence and adulthood differentially modulate aggression and anxiety. Horm Behav. 69(22):132-138.
 29. Nicpon, M.F., etal. (2005).Body Image, Self-esteem, and Health Behaviors among Male and Female First Year College Students, Journal of College Student Development. 46(13): 612-623.
 30. Parssinen, M., Seppala, T. (2002). Steroid use and long term health risk in former athletes. Sport Medicine. 32(12): 44-83
 31. Salsali,M & Silverston, P.H. (2003). Low self –esteem and demographic factors and psychosocial stressors in psychiatric patient’s.Annals of General Hospital Psychiatry. From PubMed central database.21 (3):68-80.
 32. Santrock, J.w. (1998). Life span development. (Seven edition). Mc Grew – Hill.inc. Satisfaction and Self Esteem: An Investigation of Gender and Class Differences, Journal of Youth and Adolescence, 1998; 691-703.