اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر سرعت پردازش اطلاعات ورزشکاران و غیر ورزشکاران

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف تحقیق : هدف از این تحقیق، تعیین اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر سرعت پردازش اطلاعات ورزشکاران و غیرورزشکاران بود. روش تحقیق : نمونه پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه اطلاعات عمومی، به منظور تعیین مشارکت و سابقه فعالیت ورزشی دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار، از بین دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی، به صورت در دسترس، انتخاب شد (n1=n2=36). هرگروه به صورت تصادفی در سه زیر گروه 12 نفری (مصرف 4، 2، و 0 میلی گرم آدامس نیکوتین) جای گرفتند. از فرم غربالگری سلامت عمومی به منظور اطمینان از سلامت آزمودنی‌ها و عدم سابقه مصرف دارو به ویژه سیگار استفاده شد. طرح تحقیق، نیمه تجربی و از نوع کاربردی بود. داده‌ها با استفاده از ابزار زمان واکنش انتخابی وینا جمع‌آوری گردید. علاوه برآمار توصیفی، از آزمون کواریانس یک متغیره استفاده شد (α=0.05). نتایج : نتایج نشان داد که تفاوت‌های میانگین زمان واکنش انتخابی، در گروه (0.353=P) و در مداخله (0.464=P) معنادار نبود، و تنها تعامل بین گروه و مداخله (0.050=P) به میزان کمی معنادار بود. در حالی که، تفاوت بین میانگین‌های خطای زمان واکنش انتخابی در رابطه با گروه (0.001=P) و مداخله (0.001=P) و تعامل بین گروه و مداخله (0.001=P) معنادار بود. بحث و نتیجه گیری : این تحقیق نشان داد که تفاوتی در سرعت پردازش اطلاعات ورزشکاران و غیرورزشکاران پیش و پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different dosages of nicotine on Information processing in athletes and non-athletes

چکیده [English]

purpose :The purpose of this study was to determine the effect of different doses of nicotine on information processing speed in athletes and non-athletes. Method: Sample of this study via a General Information Questionnaire, for determining of the level of the physical activity participation, from male college students of Kharazmi University were selected (36 athlete, 36 non-athlete). Each group of 36 male was randomly divided into three subgroups of 12 (4, 2, and 0 mg nicotine gum). In order to ensure the health and no history of drug use, particularly smoking cigarette, a general health screening form was used. This study was an semi-experimental and applied one. The data were collected using a choice reaction time system (Vienna. In addition to descriptive statistics,Univariate Analysis of Variance was used (α=0.05). results : The results show that there was no significant differences between choice reaction time means in terms of groups (P=0.353) or type of intervention (P=0.646),but only the interaction of factors (group*intervention) in both athletes and non-athletes was a little significant (P=0.050).while, there was significant differences between choice reaction time error (CRTe) means in terms of group (P=0.001), intervention (P=0.001) and the interaction of them (P=0.001) in both athletes and non-athletes. Conclusion: our results indicate that there were no differences between information processing speed of athletes and non-athletes before and after different doses of nicotine administration

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information processing
 • choice reaction time
 • nicotine gum
 • athlete
 • non-athlete
 1. منابع و مآخذ
 2. Martinsen M, Sundgot-Borgen J .(2014). Adolescent elite athlete’s cigarette smoking, use of snus, and alcohol. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 24,2:pp.439-446.
 3. Heishman SJ, Taylor RC, Henningfield JE. (1994). Nicotine and Smoking: A Review of Effects on Human Performance. Experimental and Clinical Psychopharmacology. 2,4: pp.345–395.
 4. Breese GR, Overstreet DH, Knapp DJ. (2005). Conceptual framework for the etiology of alcoholism: a "kindling"/stress hypothesis. Psychopharmacology. 178,4: pp.367-380.
 5. Fitzgerald LW, Ortiz J, Hamedani AG, Nestler EJ. (1996). Drugs of abuse and stress increase the expression of GluR1 and NMDAR1 glutamate receptor subunits in the rat ventral tegmental area: common adaptations among cross-sensitizing agents. The Journal of Neuroscience.16,1:pp. 274-282.
 6. Gao WY, Lee TH, king GR, Ellinwood EH.( 1998). Alterations in baseline activity and quinpirole sensitivity in putative dopamine neurons in the substantia nigra and ventral tegmental area after withdrawal from cocaine pretreatment. Neuropsychopharmacol. 18,3:pp. 222–232.
 7. Houshyar H, Manalo S, Dallman MF.( 2004). time-dependent alternation in mrna expression of brain neuropeptides regulating energy balance and hypothalamo-pituitary-adrenal activity after withdrawal from intermittent morphine treatment. The Journal of Neuroscience. 24,42:pp. 9414-9224.
 8. Rothwell PE, Gewirtz JC, Thomas MJ.( 2010). Episodic Withdrawal Promotes Psychomotor Sensitization to Morphine. Neuropsychopharmacol. 35,13:pp. 2579 – 2589.
 9. Revell AD .( 1988). Smoking and performance — a puff-by-puff analysis. Psychopharmacology. 96,4:pp. 563–565.
 10. Sherwood N, Kerr JS, Hindmarch I.( 1992). Psychomotor performance in smokers following single and repeated doses of nicotine gum. Psychopharmacology.108,4:pp. 432-436.
 11. Hindmarch I , Kerr JS, Sherwood N.( 1990). Effect of nicotine gum on psychomotor performance in smokers and non-smokers . Psychopharmacology. 100,4:pp.535-541.
 12. Petrie RX, Deary IJ.( 1989). Smoking and human information processing. Psychopharmacology. 99,3:pp. 393–396.
 13. Heishman SJ, Kelykamp BA, Singleton EG. (2010). Meta-analysis of the acute effects of nicotine and smoking on human performance. Psychopharmacology. 210,4: pp.453 – 469.
 14. Gordon BN.( 1970). Reaction-times of methadone treated ex heroin addicts.Pychopharmacologia.16,4:pp. 337-344.
 15. Houston JP, Schneider NG, Jarvik ME.( 1978). Effects of smoking on free recall and organization. The American Journal of Psychiatry,135,2:pp. 220-222.
 16. Wesnes K, Warburton DM.( 1984). Effects of scopolamine and nicotine on human rapid information processing performance. Psychopharmacology. 82,3:pp.147-150.
 17. West RJ, Jarvis MJ. Effects of nicotine on finger tapping rate in non-smokers. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 25,4:pp. 727-731.
 18. Snyder FR, Henningfield JE.( 1989). Effects of nicotine administration following 12 h of tobacco deprivation: assessment on computerized performance tasks. Psychopharmacology.; 7,1:pp.17-22.
 19. Kerr JS, Sherwood N, Hindmarch I.( 1991). Separate and combined effects of the social drugs on psychomotor performance. Psychopharmacology.; 104,1:pp.113-119.
 20. Provost SC , Woodward R. (1991). Effects of nicotine gum on repeated administration of the stroop test. Psychopharmacology.; 104,4:pp. 536-540.
 21. Mutti A, Folli D, Van der Venne MT, Berlin A, Gerra G, Caccavari R, Vescovi P.P, Franchini I. (1992). Long-lasting impairment of neuroendocrine response to psychological stress in heroin addict . Neurotoxicology. 13,1: pp.255-260.
 22. Heishman SJ, Snyder FR, Henningfield JE. (1993). Performance, subjective, and physiological effects of nicotine in non-smokers. Drug and Alcohol Dependence.; 34,1:pp.11-18.
 23. Bates T, Mangan G, Stough C, Corballis P. (1995). Smoking, processing speed and attention in a choice reaction time task . Psychopharmacology.; 120,2:pp. 209-212.
 24. Davranche Karen, Audiffren Michel. (2002). Effects of a low dose of transdermal nicotine on information processing . Nicotine & Tobacoo Research. 4,3:pp. 275-285.
 25. اصغری محمد جواد، دژکام محمود، آزاد فلاح پرویز. ) 1388(. مقایسه کنش وری عصبی-روان شناختی(زمان واکنش) در معتادان و افراد عادی . مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.شماره1. صفحات 61-47.
 26. نریمانی محمد، سلیمانی اسماعیل، کرداصغری فرشته . (1391). مقایسه زمان واکنش در افراد وابسته به مواد و افراد غیر وابسته.اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد.شماره 23. صفحات 95-83.
 27. قاسمی نظام الدین، کیانی احمدرضا، زره پوش اصغر، ربیعی مهدی، وکیلی نجمه. (1391). بررسی تفاوت های سوگیری توجه، عملکرد اجرایی و زمان واکنش در مصرف کنندگان آمفتامین در مقایسه با افراد غیر مصرف کننده مواد. اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد.شماره 23. صفحات 64-53.
 28. Perkins KA, Sexton JE .) 1995(. Influence of Aerobic Fitness, Activity Level, and Smoking History on the Acute Thermic Effect of Nicotine. Physiology & Behavior. 57,6: pp.1097 – 1102.
 29. ACSM (American College of Sports Medicine). (2010). ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription.8th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkin. pp.105.
 30. Patterson F, Lerman C, Kaufmann VG, Neuner GA, Audrain-McGovern J.( 2004). Cigarette smoking practices among American college students: Review and future directions. The Journal of American College Health. 52,5:pp. 203–210.