ارتباط سرسختی روان شناختی با عملکرد ورزشی بسکتبالیست های لیگ برتر کشور

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: هدف از مطالعة حاضر، تعیین ارتباط بین سرسختی روان­شناختی با عملکرد ورزشی بسکتبالیست­های لیگ برتر کشور در سال93-1392 بود. روش تحقیق: جامعة آماری این پژوهش را 293 بازیکن بسکتبال از 22 باشگاه (12 تیم آقایان و 10 تیم بانوان) شرکت­کننده در این مسابقات تشکیل می­دادند. نمونة آماری به­صورت دردسترس انتخاب شدند که تعداد آنها 224 نفر (108 زن و 116 مرد) و برابر با جامعة آماری، درنظر گرفته شد. ابزار پژوهش، فرم مشخصات فردی، مقیاس کوتاه سرسختی (بارتون، 1995)، و پارامترهای کارآمدی موقعیت استاندارد فدراسیون جهانی بسکتبال بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام­به­گام استفاده شد. نتایج: یافته­ها نشان داد، بین سرسختی روان­شناختی با عملکرد ورزشی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. هم­چنین، از بین مؤلفه­های سرسختی، مؤلفة مبارزه­جویی پیش­بینی­کنندة معنادار عملکرد ورزشی بود و 9/3 درصد از واریانس عملکرد ورزشی را تبیین کرد. نتیجه­گیری: در یک جمله می­توان اذعان داشت که ورزشکاران سرسخت، از عملکرد بهتری برخوردارند. علاوه بر دیگر عوامل مؤثر، توجه به ویژگی شخصیتی سرسختی نیز، می­تواند نقش کاربردی در برنامه­ریزی­های مداخله­ای با هدف افزایش عملکرد ایفا نماید و هم­چنین در فرایند نهایی انتخاب بازیکنان، یاری­رسان مربیان باشد.           

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Psychology Hardiness with Sport Performance in Iran Basketball Primer League

چکیده [English]

Aim: The aim of this research was to determine the relationship between psychology hardiness and sport performance in basketball players in the Iran’s Premier League. The study population comprised 293 basketball players in the tournament which was chosen based on their availability- 108 female and 116 male participants.
Methods: Research tools included the short hardiness scale (SHS: Bartone, 1995) and standard situation efficacy parameters Basketball international Federation. Pearson's correlation and stepwise regression analysis using SPSS software were utilized to analysis the data.
Results: Results showed a significant positive correlation between psychology hardiness and sports performance. Among all components of hardiness, Challenge component can predict significant sport performance and explain 3.9% of the variance in sport performance.
Conclusion: In general it can be said that the hardy athletes have better performance. In addition to considering other effective factors, the hardiness personality trait can also play an applied role in intervention programs with the aim of raising performance as well as can help to coaches in the final process of selection of players.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Basketball- Primer League- Psychology Hardiness- Sport Performance
 1. Wieser, R. & Thiel, H. (2014). A survey of mental hardiness and mental toughness in professional male football players. Chiropractic & Manual Therapies, 22(1): 17-22.
 2. Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events personality and health: an inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37(1): 1-11.
 3. Kobasa, S. C. (1982). Commitment and coping in stress resistance among lawyers. Journal of Personality and Social Psychology, 42(4): 707-717.
 4. استورا، جیکن ‌بنیامین. (1377). تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن. ترجمه پریرخ دادستان، تهران: انتشارات رشد، 252 صفحه (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1991).
 5. بشارت، محمدعلی. (1384الف). تأثیر سبک‌های مقابله با استرس بر موفقیت ورزشی. فصلنامه حرکت، دوره 24، شماره 24: 100-87.
 6. Thomas, S., Reeves, C., Agombar, J., & Greenlees, I. (2013). Personality hardiness at different levels of competitive motorcycling. Perceptual and Motor Skills: Exercise & Sport, 116(1):315-321.
 7. Goss, J. D. (1994). Hardiness and mood disturbances in swimmers while overtraining. Journal of Sport and Exercise Psychology, 16(2): 135-149.
 8. قربانی، نیما. (1373). نقش سخت‌رویی و استقلال شخص در عملکرد شغلی مدیران. تهران: معاونت پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 9. Sheard, M. (2009a). Hardiness commitment, gender, and age differentiate university academic performance. British Journal of Educational Psychology, 79(1): 189-204.
 10. Rogers, T. J., Alderman, B. L., & Landers, D. M. (2003). Effects of life-event stress and hardiness on peripheral vision in a real-life stress situation. Behavioral Medicine, 29(1): 21-26.
 11. Hanton, S., Evans, L., & Neil, R. (2003). Hardiness and the competitive trait anxiety response. Anxiety, Stress, and Coping, 16(2): 167‐184.
 12. Kelley, B. C. (1994).A model of stress and burnout in collegiate coaches: Effects of gender and time of season. Research Quarterly for Exercise and Sport, 65(1): 48-58.
 13. Hendrix, A. E., Acevedo, E. O., & Hebert, E. (2000).An examination of stress and burnout in certified athletic trainers at Division I-A universities. Journal of Athletic Training, 35(2): 139-144.
 14. Ford, I. W., Eklund, R. C., & Gordon, S. (2000).An examination of psychosocial variables moderating the relationship between life stress and injury time-loss among athletes of a high standard. Journal of Sports Sciences, 18(5): 301-312.
 15. Sindik, J. & Adzija, M. (2013). Hardiness and Situation Efficacy at Elite Basketball Players. Collegium Antropologicum, 37(1): 65–74.
 16. Mehrparvar, A. & Khalife Soltani, M. (2013). A comparison of psychological hardiness in male athlete and non-athlete students. European Journal of Experimental Biology, 3(1): 627-630.
 17. Maddi, S. R. & Khoshaba D. M. (2001). HardiSurvey III-R: test development and internet instruction manual. 6th edn, Irvine, CA: Hardiness Institute, 92 p.
 18. بشارت، محمدعلی.، صالحی، مریم.، شاه‌محمدی، خدیجه.، نادعلی، حسین.، زبردست، عذرا. (1387). رابطة تاب‌آوری و سخت‌کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران. دوفصلنامه روان‌شناسی معاصر، دوره سوم، شماره 2: 49-38.
 19. ابوالقاسمی، عباس.، کیامرثی، آذر.، آریا‌‌پوران، سعید.، درتاج، فریبرز. (1385). بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره دوازدهم، شماره 2: 53-39.
 20. شعبانی‌بهار، غلامرضا.، صمدی، عباس.، مؤمنی‌پیری، سجاد. (1392). ارتباط بین چرخه‌‌های شناختی و حسی مطرح شده در نظریۀ بیوریتم با عملکرد ورزشی. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی، دوره دوم، شماره 3: 28-13.
 21. بادامی رخساره.، نزاکت‌الحسینی مریم.، رجبی فهیمه.، و جعفری منصوره. (1393). تأثیر شاخص تودة بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالة شهر اصفهان. فصلنامه رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، دوره 6، 3: 414-397.
 22. بشارت، محمدعلی. (1386). سرسختی و سبک‌های مقابله با استرس. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی، دوره سوم، شماره 2: 127-109.
 23. Rhodewalt, F. & Agustsdottir, S. (1984).On the relationship of hardiness to the TypeA behavior pattern: perception of life events versus coping with life events. Journal of Research in Personality, 18(2): 212-223.
 24. Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Pub. Co. 445 p.
 25. Billings, A. G. & Moos, R. H. (1981).The role of coping responses and social resources in attenuating the stress of life events. Journal of behavioral medicine, 4(2): 139-157.
 26. Friedman, H. S. (1990). Personality and disease. Inc: Salvatore R Maddi (Eds). Issues and Interventions in Stress Mastery. New York: Wiley, pp: 121-145.
 27. Maddi, S. R., Khoshaba, D. M., Persico M., Lu J., Harvey R., & Bleecker F. (2002).The personality construct of hardiness: II. Relationships with comprehensive tests of personality and psychopathology. Journal of Research in Personality, 36(1): 72–85.
 28. Tartasky, D. S. (1993). Hardiness: Conceptual and methodological issues. Image: the Journal of Nursing Scholarship, 25(3): 225-229.
 29. Holahan, C. J. & Moos, R. H. (1985). Life stress and health: personality, coping, and family support in stress resistance. Journal of Personality and Social Psychology, 49(3): 739-747.
 30. Maddi, S. R. (2013). Hardiness: turning stressful circumstances into resilient growth. 2th edn , New York: Springer, p. 88.
 31. Maddi, S. R. & Hess, M. J. (1992). Personality hardiness and success in basketball. International Journal of Sport Psychology, 23(4): 360–368.
 32. Golby, J., Sheard, M., & Lavallee, D. (2003). A cognitive-behavioural analysis of mental toughness in national rugby league football teams. Perceptual and Motor Skills, 96(2): 455- 462.
 33. Golby, J. & Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Personality and Individual Differences, 37(5): 933–942.
 34. Sheard, M. (2009b). A cross-national analysis of mental toughness and hardiness in elite university rugby league teams. Perceptual and Motor Skills, 109(1): 213-223.
 35. بشارت، محمدعلی. (1384ب). رابطة سختکوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی دانشجویان ورزشکار. فصلنامه المپیک، سال سیزدهم، شماره 2 (پیاپی 30): 133-123.
 36. فرزی، حامد.، عباسی، همایون.، سوری، ابوذر.، نظری، فرهاد. (1392). تعیین رابطة سخت‌رویی و انگیزة پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌های ایران و عراق. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره دوم، شماره 3 (پیاپی 7): 88-75.
 37. Segall, M. H., Dasen, P. R., Berry, J. W., & Poortinga, Y. H.)1999(. Human behavior in global perspectives: an introduction to cross-cultural psychology. 2th edn, Boston: Allyn and Bacon, 399 p.
 38. Cox, R. H. & Liu, Z. (1993). Psychological skills: a cross-cultural investigation. International Journal of Sport Psychology, 24(3): 326-340.
 39. Atkinson, M. (2009). Mental toughness and hardiness at different levels of football. MSc thesis, Faculty of Applied Sciences, University of Sunderland, England.
 40. Kenneth, D. K. (2013).The Encyclopedia of Cross-Cultural Psychology. Inc. Chao RCL. And D Northart (Eds). Hardiness. New York: Wiley, pp: 642–644.
 41. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118339893.wbeccp260/abstract