ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی، آمادگی بدنی ادراک شده و ادراک موفقیت با عملکرد شمشیربازان جوان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط آمادگی بدنی ادراک شده، ادراک موفقیت و ویژگی‌های آنتروپومتریکی شمشیربازان جوان 14-19 ساله با عملکرد آنها بود. روش تحقیق: هشتاد و نه نفر شرکت کننده در مسابقات کشوری جوانان پسران سال 1391 انتخاب و ویژگی‌های آنتروپومتریکی آن‌ها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ادراک موفقیت رابرتز و همکاران و آمادگی بدنی ادراک شده بودند. جهت ارزیابی نتایج ورزشکاران، رتبه‌بندی مسابقات مذکور ملاک قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از ارتباط معنی‌دار مثبت میان رتبه و قد ورزشکاران سه اسلحه (05/0˂ ,P اپه،34/0-=r؛ فلوره،46/0-=r؛ سابر،60/0-=r)، نسبت طول دست برتر به قد با رتبه ورزشکاران سابر (05/0˂P، 45/0=r)و رابطه­ی منفی میان نسبت طول دو دست به قد با رتبه ورزشکاران فلور‌ه (05/0˂P، 45/0-=r) بود. از میان عوامل روان­شناختی، تنها خودگرایی با موفقیت ورزشکاران اپه رابطه­ی مثبت (05/0˂P، 40/0-=r) و با موفقیت ورزشکاران سابر رابطه­ی منفی داشت (05/0˂P، 54/0=r). نتیجه‌گیری: به ­نظر می‌رسد عامل قد در موفقیت ورزشکاران سه اسلحه حائز اهمیت است. همچنین خودگرایی به عنوان عاملی مثبت در ورزشکاران اپه و منفی در ورزشکاران سابر بود که نشان­دهنده نیازهای روانی مختلف میان این سه اسلحه است.

کلیدواژه‌ها


 1. Reilly, T., J. Bangsbo, and A. Franks, (2000) Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. J Sports Sci. 18(9): p. 669-83.
 2. Hoff, J., (2005) Training and testing physical capacities for elite soccer players. J Sports Sci. 23(6): p. 82-573.
 3. Bangsbo, J., M. Mohr, and P. Krustrup, (2006) Physical and metabolic demands of training and match-play in the elite football player. J Sports Sci. 24(7): p. 665-74.
 4. Ghloum, K. and S. Hajji, (2011) Comparison of diet consumption, body compositionand lipoprotein lipid values of Kuwaiti fencing players with international norms. J Int Soc Sports Nutr. 8: p. 13.
 5. Roi, G.S. and D. Bianchedi, (2008) The science of fencing: implications for performance and injury prevention. Sports Med. 38(6): p81-465.
 6. Hawley, J.A., (2009) Molecular responses to strength and endurance training: are they incompatible? Appl Physiol Nutr Metab. 34(3): p. 355-61.
 7. Chaouachi, A., et al., (2009) Anthropometric, physiological and performance characteristics of elite team-handball players. J Sports Sci. 27(2): p. 151-7.
 8. Katic, R., et al., (2005) Morphological structures of elite Karateka and their impact on technical and fighting efficiency. Coll Antropol. 29(1): p. 79-84.
 9. Sterkowicz, K. and Przybycieñ., (2009) body composition and somatotype of elite of polish fencers. Coll. Antropol. 33(3): p. 765_772.
 10. Ghasemi, A., A. Yaghoubian, and A. Momeni, (2012) Mental toughness and success levels among elite fencers Advances in Environmental Biology. 6(9): p. 2536-2540.
 11. Podlog, L. and R.C. Eklund, (2009) High-level athletes’ perceptions of success in returning to sport following injury Psychology of Sport and Exercise. p. 535-544.
 12. Abdollah S, Khosrow E, Sajad A. (2014) Comparison of Anthropometric and Functional Characteristics of Elite Male Iranian Fencers in Three Weapons. International Journal of Applied Sports Sciences. 26(1).
 13. آقاعلی نژاد، حمید (1386) خالدان، علی اصغر. عباسی دلویی، آسیه. ارتباط بین ویژگی‌های پیکری، بیوانرژیک و زیست حرکتی شمشیربازان نخبه با موفقیت آن‌ها، حرکت، 16-5.
 14. سهرابی، مهدی. فولادیان، جواد. عطارزاده حسینی، سیدرضا (1386) تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد قهرمانان ورزشی. انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.85-77
 15. مقدم، امیر. فولادیان، جواد. دلشاد، ساغر (1391) مقایسه قابلیت‌های جسمانی ادراک شده و واقعی دانشجویان دختر فعال و غیر فعال. رفتار شناسی و روان شناسی ورزشی.123-134.
 16. فولادیان، جواد.فارسی، علیرضا. سهرابی، مهدی. عطارزاده حسینی، سید رضا (1388). اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه‌های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان. پژوهش در علوم ورزشی.91-106.
 17. فارسی، علیرضا (1387) تعیین روایی و پایایی پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS) وبررسی عوامل مرتبط با آن. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 18. برزگر طرقبه، ملیحه. سبزه نوقابی، الهه. سادات شجاعیان، نجمه. فولادیان، جواد (1386) بررسی انگیزه مشارکت ورزشکاران زن و رابطه آن با ادراک موفقیت ورزشی. همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی