رابطه بین سرسختی ذهنی و اضطراب رقابتی واترپلویست‎های نخبه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط سرسختی ذهنی با اضطراب رقابتی در واترپلویست‎های نخبه ایران بود. روش تحقیق: بدین منظور و برای جمع آوری اطلاعات از نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی در بین 41 واترپلویست نخبه استفاده وتکمیل گردید همچنین پرسشنامه اضطراب رقابتی نیز، یک ساعت قبل از شروع مسابقات به صورت انفرادی و در غیاب مربیان، در بین ورزشکاران توزیع و تکمیل شد. داده‌ها با استفاد از نرم‌افزار spss17 و با روش تحلیل همبستگی ارزیابی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مؤلفه اطمینان و ثبات در سرسختی ذهنی با اعتماد به نفس رابطه معناداری دارد(05/0>p) اما مولفه کنترل در سرسختی ذهنی با مولفه‌های اضطراب رقابتی یعنی اضطراب جسمانی رابطه منفی معنا دار و با اعتماد به نفس رابطه مثبت معنا داری نشان داد (05/0>p). همچنین در بررسی رابطه سرسختی ذهنی با مؤلفه اعتماد به نفس رابطه مثبت معنا داری   دیده شد و رابطه منفی معنا داری بین سرسختی ذهنی و مولفه‌های اضطراب جسمانی و اضطراب شناختی مشاهده گردید  (05/0>p ). نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌هد که با افزایش سرسختی ذهنی،  دو مولفه منفی اضطراب رقابتی  یعنی اضطراب جسمانی و اضطراب شناختی کاهش یافته ولی مؤلفه اعتماد به نفس افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. . اصلانخانی، محمد علی (1378)، بررسی و مقایسه برخی از ویژگیهای روان شناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار در دانشگاههای منتخب تهران. مجله حرکت، 3،58-57.
 2. Gucciardi, D.F. & Gordon, S. and Dimmock, A. (2009). Advancing mental toughness research and theory using personal construct psychology. Internationa Review of Sport and Exercise Psychology, Vol. 2, No. 1, 54_72
 3. Loehr, J. E. (1986). Mental toughness training for sport: Achieving athletic excellence. Lexington, MA: Stephen Greene.
 4. Jones, G., Hanton, S., & Connaughton, D.(2002). what is this thing called mental toughness? An investigation of elite sport performers. journal of applied sport psychology. 14, 205-218.
 5. Middleton, S. C., Marsh, H. W., Martin, A. J., Richards, G. E., & Perry, C.(2004a).
 6. Discoveringmentaltoughness: A qualitative study of mental toughness in elite athletes. Self Research Centre Biannua.
 7. Sheard, M, ( 2010 ), mental toughness The Mindset Behind Sporting Achievement, Rout ledge publisher.
 8. Martens, R, R. Vealey& D. Burton(1990)," Competitive Anxiety in sport, champaign, IL: Human Kinetics.
 9. Jones , G , ( 1995 ), Psychological preparation in racket sports , In science and Racket sport ( edited by T. Reilly , Hughes and A, Lees ) , PP. 203-211. London : E & FN spun.
 10. فرخی، احمد و کاشانی، ولی الله (1390). مقایسه سرسختی ذهنی زنان و مردان ورزشکار رشته‌های تماسی وغیر تماسی در سطوح مختلف مهارتی، رفتار حرکتی و و روانشناسی ورزشی شماره 8 .
 11. کاشانی، ولی اله (1391)، اعتبار یابی، رواسازی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی؛ رساله دکتری، دانشگاه سمنان .
 12. حکاک، الهام (1378)، مقایسه دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مردداخلی و خارجی شرکت کننده در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ورزش و ملتها، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
 13. Jones , G. Hanton , S. Connaughton , D. (2007), A framework of mental toughness in the world's best performers. The Sport Psychologist, 21, 243-264
 14. Clough, P. J., & Earle, K. (2002). When the going gets tough: A study of the impact of mental toughness on perceived demands.Journal of Sports Sciences.20(1),p.61.